Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức tại UBND thành phố

LV: Nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức tại UBND thành phố

1. Tính cấp thiết của đề tài Tro g lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã ý th ức rõ việc dùng người là quốc sách, nó không phải là nguyên nhân duy nh ất nhưng có tác dụng trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, sự trường tồn và phát tri ển của dân tộc. Phát huy truyền thống và phương sách dùng người của ông cha ta để lại, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân t ố quyết định sự thành công hay th ất bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán b ộ là cái g ốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công vi ệc gốc của Đảng”. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Ủy ban nhân dân thành phố “công tâm, thạo việc”, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ và năng lực hoàn thành m ọi nhiệm vụ được g ao có ý nghĩa to lớn trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức “ công tâm, th ạo việc” sẽ là nòng c ốt quan trọng thúc đẩy xây dựng thành phố phát triển vững mạnh, toàn diện, bền vững. Vấn đề được chọn có tính cấp thiết và quan trọng vì những lý do sau: Thứ nhất, thành phố Đông Hà là m ột trong những bộ phận quan trọng trong hệ thống lãnh thổ hành chính của tỉnh Quảng Trị nói riêng và c ủa cả nước nói chung; giữ vai trò h ạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối của Đảng, hính sách pháp luật của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước tỉnh Quảng Trị và nhân dân trên địa bàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách m ạng khoa học công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ; tình hình thế giới d ễn b ến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt; đất nước đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới,…thành phố Đông Hà đang đứng trước những cơ hội lớn và cả những khó khăn, thách thức gay gắt hơn, với nhiệm vụ xây dựng thành phố Đông Hà, phát triển bền vững, mang hướng văn minh, hiện đại và là đầu tàu của tỉnh trong phát triển kinh tế. Do đó, yêu cầu về tổ chức bộ máy cán bộ công ch ức, viên chức nói chung phải kiện toàn và s ắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa các ch ức danh cán bộ quản lý hành chính nhà nước. Củng cố kiện toàn các phòng chuyên môn thu ộc UBND thành phố và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên 1
14. chức trong thực thi công vụ nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong giai đoạn mới. Thứ hai, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở các phòng chuyên môn v ới tư cách là chủ thể tiến hành các công v ụ cụ thể. Đây là hạt nhân của nền công vụ và cũng chính là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động công vụ là hoạt độ có tổ chức và tuân th ủ những quy chế bắt buộc, theo trật tự, có tính chất thứ bậc chặt chẽ, chính quy và quyền lực. Hoạt động công vụ do cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, cho nên vấn đề cấp thiết được đặt ra ở đây là phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hành chính bảo đảm thi hành nhiệm vụ Nhà nước một cách có hiệu quả hơn nữa. Do đó, cần có những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức đang thực thi công vụ ở các phòng chuyên môn trên địa bàn thành ph ố. Thứ ba, đánh giá đúng thực trạng ch ất lượng cán bộ công chức, viên chức và đề ra các giải pháp để đổi mới, nâng cao ch ất lượng cán bộ công chức, viên chức là một trong những nội dung của chương trình tổng t ể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 là: “Xây d ựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quy ền trong hoạt động điều hành ủa Chính phủ và của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ ông hức, vi ên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và s ự phát tri ển của đất nước”. Trong các kỳ đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà đã đề ra nhiều mục tiêu, Đề án về nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức… Ngày 21/7/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà khóa XII, đã xây dựng Đề án “công tác cán b ộ giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2025” nhằm quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ một cách hợp lý; tạo bước đột phá để góp phần đổi mới công tác đào tạo, xây dựng cán bộ; thực hiện trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giúp cán bộ phát triển toàn diện. Góp phần nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt và mang ý ngh ĩa chiến lược lâu dài. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thành ph ố Đông Hà , tỉnh Quảng Trị” được chọn làm luận văn thạc sĩ. 2

 

MÃ TÀI LIỆU: 0141

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *