Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp, HAY!

LV: Hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngay từ khi ra đời, Ngân hàng đã có vai trò h ết sức to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, là huyết mạch của nền kinh tế. Ngân hàng chính là nơi tích tụ, tập trung và thu hút m ọi tiềm năng phục vụ cho mục tiêu phát tri ển kinh tế, hỗ trợ sự ra đời và phát triển của các khu vực kinh tế trong xã hội. Hoạt động cho vay của Ngân hàng, hỗ trợ cho các thành phần kinh tế có điều kiên mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp trong xã hội. Xã hội ngày càng phát tri ển, đời sống người dân ngày càng cao. Thu nh ập của người lao động tăng là điều kiện cơ bản để cải thiện mức sống và các nhu c ầu khác của người lao động. Khi thu nhập tăng lên, sản phẩm hàng hóa d ịch vụ sẽ tiêu thụ tốt hơn, các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển của nền kinh tế. Nhu cầu tiêu dùng c ủa người lao động ngày càng đa dạng và phong phú đã mở ra một hướng đi mới trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại (NHTM). Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, các NHTM luôn không ng ừng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao c ủa khách hàng. Cho vay tiêu dùng cá nhân là một trong những sản phẩm mà các NHTM đang tập trung hướng đến. Mặt khác, hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân hướng đến đối tượng khách hàng là cá nhân, s ố lượng khách hàng lớn, rủi ro phân tán. Do vậy, đây là một trong những mảng hoạt động đem lại doanh thu tương đối tốt và an toàn cho NHTM. Nhận thức được điều đó, Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – chi nhánh huyện Hướng Hoá đã rất chú ý đến hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân. Quy mô tăng trưởng cho vay tiêu dùng cá nhân chưa tương xứng với mức tăng thu nhập người lao động. Trên thực tế, người đi vay gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, việc nghiên cứu, đánh giá 1
15. và tìm ra giải pháp cho hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân là m ột trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Xuất phát từ những lý do trên, với mong muốn nâng cao tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh của Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng cá nhân, chúng tôi ch ọn vấn đề: “Hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Hướng Hóa” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mục tiêu tìm ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân phát tri ển an toàn và hi ệu quả theo đúng định hướng hiện nay của Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá nói riêng. Giúp người người lao động có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng, góp ph ần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá qua 3 năm 2015-2017. Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý lu ận và thực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhâ n của Ngân hàng thương mại; – Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá qua 3 năm 2015-2017; – Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nh ững vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. Đối tượng khảo sát là cán bộ nhân viên và khách hàng vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. 2
16. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Đề tài nghiên c ứu được triển khai tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng qua 3 năm 2015-2017, các giải pháp được đề xuất áp dụng cho những năm tiếp theo. Số liệu sơ cấp được điều tra khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 3 năm 2018. – Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân v à hoàn thi ện hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Đối với số liệu thứ cấp Được thu thập từ báo cáo tổng kết tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá qua 03 năm 2015-2017; phương hướng hoạt động năm tiếp theo và nguồn tài liệu được thu thập từ sách, báo, tạp chí, các t ài liệu đã công b ố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và từ NHNN để định hướng. – Đối với số liệu sơ cấp Nghiên cứu thực hiện điều tra cán bộ nhân viên và khách hàng vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá nhằm nắm bắt được ý kiến đánh giá liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân. Các b ảng hỏi được thiết kế để thu thập các thông tin khách hàng vay; sản phẩm vay; quy mô vay và thời gian vay; đánh giá mức độ hài lòng v ề sản phẩm, lãi suất; Cơ sở vật chất và kênh phân phối; vấn đề thu hút khách hàng và đạo đức cán bộ dưới góc độ người đi vay vốn. Bên cạnh đó, thu thập ý kiến đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân dưới góc độ của cán bộ nhân viên ngân hàng. T ừ đó, giúp tác giả có cái nhìn khái quát và toàn diện hơn về hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá để đưa ra những định hướng và giải pháp phù h ợp. Chọn mẫu: * Đối với cán bộ nhân viên Ngân hàng : Lấy phiếu điều tra đối với cán bộ làm chuyên môn nghi ệp vụ tín dụng, tương ứng với số mẫu điều tra là 26 cán bộ; * Đối với khách hàng: Tiến hành điều tra khách hàng vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá với số lượng 160 người. Nghiên cứu 3
17. thực hiện phương pháp chọn mẫu xác suất với kỹ thuật lấy mẫu phân tầng theo tỷ lệ. Dựa trên tổng thể nghiên cứu bao gồm tất cả các khách hàng vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá, nghiên cứu tiến hành lấy mẫu theo cơ cấu tỷ lệ cho hàng vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. Cỡ mẫu phù h ợp được xác định theo công thức của Cochran (1977): Công thức tính cỡ mẫu: Để cỡ mẫu có tính đại diện cao nhất, chọn p=q=0,5 Z 2 α/2= 1,96 ; ε = 10%; với độ tin cậy 1- α = 95% thì ta tínhđược cỡ mẫu là: Dựa trên kích cỡ mẫu tối thiểu là 96, tuy nhiên, để đảm quy mô mẫu cũng như dự phòng trong tr ường hợp khách hàng không tr ả lời, tác giả tiến hành khảo sát đối với 160 khách hàng vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Hướng Hoá. Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS và tính toán bằng các công cụ thống kê. 4.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu – Thống kê mô tả: Nghiên cứu này sử dụng thống kê tần số và thống kê mô tả để tính toán và phân tích các chỉ tiêu đánh giá bằng phần mềm SPSS; – Phương pháp phân tích so sánh: Để thấy rõ sự biến động của các chỉ tiêu đánh giá qua các năm, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích so sánh tính biến động của các chỉ tiêu giữa các thời kỳ về mặt tuyệt đối (±) và tương đối (%). 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1. Những vấn đề lý luận và th ực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân c ủa Ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá; Chương 3. Giải pháp tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân t ại Agribank Chi nhánh huyện Hướng Hoá. 4
18. PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VÀ TH ỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN C ỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Cho vay là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu của NHTM. Hoạt động cho vay của NHTM phải an toàn, hiệu quả thì NHTM mới tồn tại và phát triển. Muốn vậy các khâu của hoạt động cho vay phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định và thực hiện trôi chảy để NHTM thu hồi được vốn và lãi khi k ết thúc thời hạn cho vay.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0404

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *