LV: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài n hiên cứu Bên cạnh mục tiêu t ăng trưởng kinh tế, việc đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, là m ột vấn đề được Chính phủ Việt Nam quan tâm và tri ển khai thực hiện ngay từ đầu gi i đoạn đổi mới nền kinh tế. Để đưa những ưu đãi của Đảng, Nhà nước tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách kịp thời, đúng đối tượng và có hi ệu quả, Chính phủ đã quyết định thành lập NHCSXH vào năm 2002 trên cơ sở tổ chức lại Ngân h àng ph ục vụ người nghèo trước đây. Từ khi được thành lập đến nay, NHCSXH đ ã k ông n gừng nghiên cứu và đưa vào thực tiễn một mô hình quản lý mới, áp dụng phương thức phù h ợp với điều kiện của khách hàng, phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các t ổ chức chính trị – xã hội cho phù h ợp với yêu cầu mới từ thực tiễn. Trải qua 15 năm hoạt động, NHCSXH đã thực hiện tốt những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra ban đầu là tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách, huy động lực lượng toàn xã h ội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, góp ph ần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Quảng Bình là một trong những tỉnh nghèo của miền Trung. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và thu được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên tỷ lệ này còn cao, tr ở thành vấn đề thách thức cho Quảng Bình, bởi xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh không chỉ có ý nghĩa thực hiện mục tiêu chung của Quốc gia mà còn có vai trò thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển, đồng thời hội nhập với các vùng khác trong khu v ực và cả nước. Quảng Bình là một tỉnh được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên bi ển nhưng trong những năm vừa qua đã xảy ra sự cố về môi trường biển làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, đời sống của người dân 1
22. cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, nghiên cứu, phát triển các mô hình giảm nghèo, chuyển đổi gà h hề sản xuất tạo điều kiện cho hộ nghèo khắc phục khó khăn, ổn định cuộc số g là m ột yêu c ầu cấp thiết. Ngân hành chính sách xã h ội chi nhánh tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch hội đồng quản trị NHCSXH, được khai trương và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 29/3/2003, với mục tiêu thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình là một trong những công c ụ đòn b ẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đ ãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nh ập, cải thiện điều k ện sống, vươn lên thoát nghèo, góp ph ần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã ội công bằng dân chủ văn minh. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhi ều khó khăn, hạn chế. Đó là nguồn vốn huy động thiếu tính ổn định, quy mô cho vay còn nh ỏ, điều kiện cho vay còn thi ếu rõ ràng, đặc biệt thủ tục cho vay còn r ườm rà…. Do đó, nâng cao vai trò và hi ệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình là hết sức quan trọng. Với những lý do nêu trên, tôi quy ết định chọn đề tài: “Hoàn thi ện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã h ội – Chi nhánh t ỉnh Quảng Bình” làm luận văn Thạc sĩ quản lý kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại đơn vị nghiên cứu trong thời gian tới. 2
23. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hà g chí h sách xã h ội ; – Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014- 2016. – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình. – Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian nghiên cứu: nghiên cứu tại chi nhánh tỉnh Quảng Bình. + Về thời gian: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay ộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tùy theo t ừng giai đoạn, đề tài sử dụng cả 2 nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. + Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn, gồm: – Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ các báo cáo của các cơ quan như: Cục Thống kê Quảng Bình, NHCSXH Việt Nam và Chi nhánh t ỉnh Quảng Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tạp chí chuyên nghành, c ác website về Ngân hàng chính sách xã h ội có liên quan. – Ngoài ra luận văn còn k ế thừa hợp lý các kết quả của các công trình nghiên cứu về lĩnh vực có liên quan đến đề tài. + Dữ liệu sơ cấp 3 Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Fo t color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Italian (Italy) Formatted: Normal, Indent: First line: 0.5″, Line spacing: 1.5 lines
24. + Thô g tin s ố liệu thứ cấp: Được thu thập từ các báo cáo c ủa các cơ quan như: Cục Thố g kê Quảng Bình, NHCSXH Việt Nam và Chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Sở Lao độ Thương binh và Xã hội và từ một số tài liệu liên quan khác. + Số liệu sơ cấp: – Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát soạn sẵn. Điều tra trong phạm vi tỉnh Quảng Bình, chọn một số phường, xã có tính đặc thù riêng của từng địa phương, thu thập thông tin t ừ 200 hộ nghèo trên t ổng số 25.071 hộ nghèo còn d ư nợ của toàn tỉnh Được khảo sát ý kiến từ các bên liên quan b ằng phiếu khảo sát thiết kế sẵn. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Formatted: Indent: First line: 0.5″ Formatted: Body Text, Left, Indent: First line: 0.5″,

 

MÃ TÀI LIỆU: 0419

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *