Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / lv: Hoàn thiện công tác thanh tra giám sát hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

lv: Hoàn thiện công tác thanh tra giám sát hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, nền kinh tế n ớc ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnhƣ mẽ và tích cực theo h ớng ngày càng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Lĩnhƣ vực tài chính ngân hàng là một trong những lĩnh vực quan trọng làm cầu nối cho sự phát triển chung của nền kinh tế, cùng với quá trình mở rộng hoạt động th ơng mại vàƣ đầu t cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đã tham gia ngày càng sâu rộng trong việc tài trợƣ th ơng mại và phân bổ vốn đầu t trong n ớc và quốc tế. Việc thực hiện các chiếnƣ ƣ ƣ l ợc phát triển ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu sẽ cóƣ những thuận lợi, khó khăn cũng nh thách thức trong việc thựcƣ Ếhiện chức năng quản lý nhà n ớc về tiền tệ, ngân hàng, trong đó hoạt động thanhƣ HUtra, giám sát luôn đ ợcƣ coi trọng nhằm đảm bảo hoạt động các TCTD phù hợp với TẾthông lệ quốc tế. KINH Các n ớc trong khu vực và thế giới mặc dù có sự khác nhau về mô hình tổƣ chức, nội dung và cách thức hoạt động, tuy nhiên hoạt động thanh tra ngân hàng đều có mục tiêu chung, đó là đảm bảo sự Cổn định, phát triển của hệ thống ngân hàng. Ở n ớc ta, Cơ quan Thanh tra, giámƣ HỌsát Ngân hàng Nhà n ớc là cơ quan thanhƣ tra I chuyên ngành đ ợc tổ chức thànhƣ Ạ hệ thống ở Trung ơng và chi nhánh tại các tỉnh,ƣ thành phố để thực hiện thanh Đtra, giám sát các TCTD, trong những năm qua đã từng b ớc ổn định và phát triểnƣ NGhoàn thiện, khắc phục những hạn chế về thể chế, đổi mới trong tổ chức và hoạtỜđộng, nâng cao hiệu quả công tác. TR Tuy vậy, h Ưệ thống các TCTD nói chung và QTDND nói riêng ở Việt Nam đang đứng tr ớc nguy cơ, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây đổ vỡ hệ thống do những yếu kémƣ nội tại của hệ thống ngân hàng tác động xấu đến sự ổn định của môi tr ờng kinh tế vĩ môƣ và an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất n ớc. QTDND là một trong nhữngƣ loại hình TCTD ở Việt Nam .Trong thời gian qua, hệ thống QTDND tiếp tục đ ợc củngƣ cố và phát triển ổn định đã góp phần thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi. Tuy vậy, hoạt động của QTDND còn nhiều bất ổn do quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, địa bàn hoạt động nhỏ hẹp, khả năng cạnh tranh thấp, trình độ cán bộ yếu kém tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là một số QTDND hiệu quả hoạt động còn thấp, có
13. nhiều hạn chế, tồn tại. Điều này phần nào cho thấy hoạt động thanh tra, giám sát của 1
14. NHNN nói chung và của NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị nói riêng vẫn còn một số bất cập cần phải đ ợc xem xét và hoàn thiện.ƣ Đối với Ngân hàng Nhà n ớc có vai trò quan trọng trong việc tạo ra môiƣ tr ờng hoạt động ngân hàng lành mạnh, thuận lợi bằng một hệ thống các chính sách,ƣ biện pháp quản lý, thanh tra, giám sát hữu hiệu để điều tiết hoạt động ngân hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp đổi mới hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng hiện nay thực sự đang là vấn đề đòi hỏi cần thiết nhằm đảm bảo thiết lập, duy trì một hệ thống TCTD nói chung và hệ thống QTDND nói riêng hoạt động lành mạnh. Điều đó đã đặt ra những vấn đề mới cho TTGSNH trong việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả hoạt động thanh tra, hoạt động giám sát đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu Ế phòng ngừa rủi ro, hạn chế các tiêu cực. Thời gian qua, hoạt động thanh tra, giám sát HU của NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã góp phần đảm bảo hoạt động QTDND an Ế toàn và hiệu quả. KINH T Qua tham khảo các luận văn, bài viết về thanh tra, giám sát ngân hàng, các tác giả cũng đã đánh giá đ ợc thực trạng và đ a ra những định h ớng, giải pháp trong công tácƣ ƣ ƣ thanh tra, giám sát ngân hàng. Tuy vậy những C nghiên cứu này chỉ tập trung vào nghiệp vụ thanh tra, giám sát của NHNN H đối Ọvới các TCTD nói chung mà chủ yếu là các I NHTM. Các tác giả đã nghiên cứu Ạ ở những khía cạnh khác nhau với đối t ợng, phạmƣ vi khác nhau từ đó đ a ra nhữngƣ Đgiải pháp phù hợp từng thời kỳ khác nhau. Với những kiến thức đã đ ợc học vàƣ NGthực tiễn công tác, học viên tiếp tục nghiên cứu luận văn: “ oàn thiện Ờcông tác thanh tra, giám sát hoạt động Quỹ tín dụng nhân TR dân của Ngân hàng Ư Nhà n ớc Chi nhánh tỉnh Quảng Trị”.ƣ 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng công tác TTGS hoạt động QTDND của NHNN Quảng Trị để từ đó đề xuất những ph ơngƣ h ớng và giải pháp hoàn thiện công tác TTGS hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chungƣ và Ngân hàng Nhà n ớc chi nhánh tỉnh Quảng Trị nói riêng đối với các QTDND.ƣ 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác TTGSNH – Phân tích thực trạng công tác TTGS hoạt động QTDND của NHNN chi nhánh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017.
15. 2
16. – Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát hoạt động QTDND của NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị. 3. ối t ợng và phạm vi nghiên cứuƣ 3.1. ối t ợng nghiên cứuƣ Đối t ợng nghiên cứu của đề tài luận văn là những nội dung hoạt động của côngƣ tác thanh tra, giám sát liên quan đến QTDND của NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Trị. Các đối t ợng nghiên cứu cụ thể:ƣ + Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị. + Các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Hội đồng quản trị; Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán, Tín dụng, Kho quỹ); Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Ế – Về nội dung: Các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, giám sát trong hoạt động QTDND. Ế HU T – Về không gian: nghiên cứu công tác thanh tra, giám sát hoạt động QTDND tại NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị và tại các QTDND trên địa bàn. KINH- Về thời gian: nghiên cứu đ ợc thực hiện trong giai đoạn 2015-2017.ƣ 4. Ph ơng pháp nghiên cứuƣ C Ọ HI4.1. Thu thập thông tin, số liệu Ạ- Thông tin, số liệu thứ cấp: Đ + Thu thập từ các kết luận thanh tra, các báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, giám NGsát hàng năm của NHNN chi nhánh tỉnh; Ờ + Báo TR cáo Ưcủa các QTDND và các cơ quan tổ chức liên quan khác. – Số liệu sơ cấp: đ ợc thu thập từ điều tra bảng hỏi cán bộ quản lý của NHNNƣ tỉnh, cán bộ làm công tác thanh tra và các QTDND, số phiếu phát ra: 127 phiếu,gồm: + 11 QTDND trên địa bàn với 99 phiếu: Gửi 33 phiếu thăm dò cho HĐQT, 11 phiếu cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, 11 phiếu cho Kiểm soát viên chuyên trách, 33 phiếu thăm dò cán bộ tín dụng, kế toán, ngân quỹ, 11 phiếu cho thành viên QTDND đây là đối t ợng trực tiếp quản trị, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của QTDND làƣ đối t ợng thanh tra, giám sát của TTGSNH.ƣ + NHNN chi nhánh tỉnh với 28 phiếu. Trong đó 03 phiếu lãnh đạo chi nhánh, 10 phiếu các tr ởng, phó phòng nghiệp vụ, 09 phiếu cán bộ thanh tra, giám sát, 06 phiếu cánƣ bộ nghiệp vụ Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ. Đây là những cán bộ quản 3
17. lý lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát; cán bộ làm công tác nghiên cứu, tổng hợp, tham m u lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng trên địa bàn và cán bộ trực tiếpƣ làm công tác thanh tra, giám sát của NHNN chi nhánh. Thông tin phục vụ cho công tác điều tra nh : Thu thập tình hình hoạt động củaƣ TTGSNH đối với đơn vị; Cách thức tiến hành cuộc thanh tra; tính chặt chẽ, khoa học của quy trình thanh tra; Đánh giá về nội dung thanh tra; Kết luận thanh tra; Đánh giá về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ thanh tra; Đánh giá về khả năng phát hiện sai phạm của cán bộ thanh tra; Kỳ vọng của đơn vị về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng…

MÃ TÀI LIỆU: 0376

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *