Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / lv: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước

lv: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước

1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hi ện đại hóa đất nước, đã từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, đòi h ỏi các thành phần kinh tế trong nước cần có những cải tiến tích cực trong mọi hoạt động sản xuất và đây thật sự là thách thức to lớn đối với các tổ chức thành phần kinh tế trong nước hiện nay. Trong đó quản trị nguồn nhân lực có thể xem là đóng vai trò quan tr ọng nhất trong mọi tổ chức vì con người luôn luôn là yếu tố hàng đầu góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanhnghiệp. Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực phức tạp và đòi h ỏi cả tính khoa học nhưng đồng thời cũng là một nghệ thuật-nghệ t uật quản trị. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm lý, sinh lý, xã h ội, triết học, đạo đức học, và th ậm chí cả dân tộc học. Sau nhiều năm thực hiện đổi mới, về cơ bản đã có nhi ều thay đổi diễn ra trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay sự biến đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính khốc liệt của cạnh tranh và yêu c ầu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao c ủa nhân viên trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo sức ép lớn, đòi h ỏi các quản trị gia Việt Nam ngày càng phải lĩnh hội được những phương pháp về quản trị con người. Trong quá trình làm việc và nghiên c ứu tại Công ty Cổ phần Cấp ước Quảng Bình, tôi nhận thức được tầm quan trọng của công tác qu ản trị nguồn hân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Song cũng như phần lớn các doa h nghiệp Việt Nam, công tác qu ản trị nguồn nhân lực tại Công ty còn nhi ều hạn chế và cần hoàn thiện. Với mong muốn tìm kiếm các giải pháp nâng cao hi ệu quả quản trị nguồn nhân lực của Công ty, góp ph ần đưa Công ty ngày một phát triển, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thi ện công tác qu ản trị nguồn nhân l ực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình” cho Luận văn thạc sĩ của mình. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài lu ận văn Quản trị nguồn nhân lực là nhân t ố quan trọng giúp các nhà quản trị lãnh đạo có hi ệu quả người lao động thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Chính vì 1
11. vậy quản trị nguồn nhân lực luôn là vấn đề được chú trọng và quan tâm. Trong th ời gian quan đã có nh iều công trình nghiên cứu, các đề tài luận văn, luận án đề cập đến quản trị nguồn nhân lực, cụ thể như: Luận văn thạc sỹ “Phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Coma18” – tác giả Hoà g Thu Trang. Luận án tiến sỹ “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá tr ình hội nhập kinh tế” – tác giả Lê Thị Mỹ Linh. Luận án tiến sỹ “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp m y tỉnh Tiền Giang” – tác giả Nguyễn Thanh Vũ… Sau khi tham khảo các công trình trên, tác giả nhận thấy chúng đã hệ thống hóa được các vấn đề chung nhất về quản trị nguồn nhân lực và thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. Đánh g á được những kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân, t ừ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Tuy n iên cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên c ứu về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Để có cái nhìn chuyên sâu hơn về công tác quản trị nguồn nhân lực trong mối liên quan với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tác giả họn nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng B ình giai đoạn 2014-2016. Vì vậy những nghiên cứu trong công trình này không giống với các đề tài trước đó. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình. 3.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; 2
12. – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình; – Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cô g ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình đến năm 2020. 4. Đối tượ g, phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượ g hi ên c ứu – Nội dung n hi ên c ứu: những vấn đề liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; – Đối tượng khảo sát: cán bộ công nhân viên và người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình. – Về thời gian: phân tích đánh giá thực trạng giai đoạn 2014-2016; điều tra khảo sát số liệu sơ cấp được tiến hành trong k oảng từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2017; đề xuất giải pháp đến năm 2020. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập thông tin số liệu: a, Thông tin, s ố liệu thứ cấp: được thu thập tại Công ty C ổ phần Cấp nước Quảng Bình, các nguồn thông tin trên sách, t ạp chí chuyên ngành, Niên giám th ống kê và Internet… b, Số liệu sơ cấp: – Được thu thập từ điều tra và phỏng vấn trực tiếp cán bộ công nhân viê , người lao động trong Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình bằng bảng hỏi được thiết kế sẵn. – Xác định quy mô mẫu theo công thức: n = (5 x k) + 5%(n x k) (Với n là số mẫu, k là số biến) – Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên – Thiết kế bảng hỏi: thông tin điều tra được thu thập dựa vào bảng hỏi được thiết kế sẵn bao gồm hai phần chính: 3
13. Phần A: Thông tin chung về đối tượng điều tra Phần B: Nội dung khảo sát (hệ thống các tiêu chí, các chỉ tiêu cần khảo sát phù h ợp với mục tiêu nghiên c ứu) 5.2. Phươ g pháp tổng hợp và x ử lý số liệu – Số liệu điều tra được tổng hợp bằng phương pháp phân tổ thống kê, theo các tiêu th ức khác nhau ph ù h ợp với mục tiêu nghiên c ứu; – Số liệu điều tra được xử lý tính toán trên máy tính bằng các phần mềm thống kê thông d ụng như EXCEL, SPSS 20.0. 5.3. Phương pháp phân tích – Dùng phương pháp thống kê mô t ả để phân tích các đặc trưng về mặt lượng (như là qui mô, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ…) trong mối quan hệ với mặt chất của công tác quản trị nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình; – Vận dụng phương pháp dãy dữ liệu t ời gian để phân tích biến động và xu hướng phát triển của các tiêu chí phản ánh công tác quản trị trong Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình giai đoạn 2014-2016; – Dùng phương pháp so sánh để phân tích đặc điểm, tính hất của các đối tượng nghiên cứu làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cần nghi ên ứu; 6. Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chính của luận văn gồm có ba chương – Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực tại doa h nghiệp.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0137

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *