Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

LV: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

1. Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là lĩnh vực hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đầu tư XDCB sẽ tạo ra sản phẩm về các cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, các công trình, thuộc các vùng, các ngành. T ừ đó mỗi quốc gia có n ền kinh tế với cơ cấu ngày càng h ợp lý h ơn, vững mạnh hơn, theo đó mọi hoạt động xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao. Đầu tư XDCB có vai trò r ất quan trọng và là nhân tố thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế quốc dân, đầu tư XDCB sẽ tái tạo và tăng cường năng lực sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho xã hội. Đầu tư XDCB làm tăng tích lũy vốn, thu hút người lao động, sử dụng có hi ệu quả các nguồn tài nguyên đất nước và thúc đẩy phát triển công ngh ệ mới góp ph ần đẩy nhanh sự nghiệp hóa, công nghiệp hóa đất nước. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước (NSNN), là một hoạt động quản lý kinh t ế phức tạp, luôn bi ến động, nhất là trong điều kiện các cơ chế chính sách quản lý còn ch ưa hoàn chỉnh, bên cạnh đó là sự biến động của thị trường giá cả không ổn định. Quản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN là một khâu hết sức quan trọng, vì có làm tốt công tác này s ẽ phát huy được hiệu quả của vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình và tránh được những lãng phí, tiêu cực xảy ra trong quá trình sử dụng vốn. Trong những năm qua, hoạt động đầu tư XDCB được xem như là đòn b ẩy quan trọng kích thích tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị. Tỉnh đã sử dụng vốn đầu tư vào XDCB khá lớn, nhờ những lỗ lực này, bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đã có nh ững chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của tỉnh Quảng Trị còn nh ững tồn tại như: Một số cơ chế chính sách chưa phù hợp, thiếu và chưa đồng bộ; kế hoạch phân bổ vốn chưa hợp lý; thanh toán v ốn còn ch ậm, công tác quy ết toán chưa kịp thời; công tác giám sát, thanh tra chưa phát huy được hiệu quả, dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn của Nhà nước. Từ những tồn tại nói trên, vi ệc tăng cường quản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN của tỉnh Quảng Trị là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao 1
16. hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí, dàn trải nợ đọng vốn đầu tư cơ bản từ ngân sách. Đây là vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu về mặt lý lu ận và thực tiễn. Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thi ện công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn t ỉnh Quảng Trị” cho luận văn thạc sỹ kinh tế của mình. 2. Mục tiêu nghiên c ứu 2.1. Mục tiêu nghiên c ứu chung Trên cơ sở tổng quan lý lu ận và thực tiễn, phân tích thực trạng công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại t ỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 – 2017, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị trong tương lai. 2.2. Mục tiêu nghiên c ứu cụ thể – Hệ thống hóa nh ững vấn đề lý lu ận và th ực tiễn về công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. – Đánh giá thực trạng về công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017. – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ nay đến 2020. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứ u 3.1. Đối tượng nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý lu ận và thực tiễn liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB và công t ác quản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị. – Đối tượng điều tra: Các Cán b ộ thuộc đơn vị quản lý v ốn đầu tư, đơn vị sử dụng vốn đầu tư và các chuyên gia thuộc cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và Thành phố, huyện trên địa bàn. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi không gian: đề tài chỉ nghiên cứu công tác quản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 2
17. – Phạm vi thời gian: Số liệu, tài liệu phản ánh công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập ở các văn bản, chính sách của Trung ương và địa phương ban hành, các báo cáo t ổng kết, các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nguồn số liệu thống kê về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn từ 2015 – 2017 Nguồn số liệu sơ cấp: Thông qua điều tra, phỏng vấn các doanh nghiệp xây dựng, các ban quản lý d ự án đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị hưởng lợi trên địa bàn như: UBND các huyện, thành phố trên địa bàn. Ngoài ra, tác gi ả còn ph ỏng vấn các cán b ộ quản lý trong các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan đến công tác quản lý v ốn đầu tư XDCB từ NSNN như Sở tài chính, Kho bạc nhà nước, Hội đồng UBND tỉnh… – Thiết kế phiếu phỏng vấn gồm có 3 ph ần: + Phần thứ nhất: Những câu hỏi nhằm thu thập những thông tin cơ bản về đối tượng được điều tra, phỏng vấn + Phần thứ hai: Sử dụng thang điểm Likert 5 mức độ từ 1 đến 5 để phỏng vấn các đối tượng về các tiêu chí có liên quan đến công tác qu ản lý v ốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị + Phần cuối: Các câu h ỏi mở để người được phỏng vấn có th ể tự phản ánh ý ki ến của mình về những tồn tại hoặc kiến nghị các giải pháp trong việc sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn. – Phương pháp chọn mẫu: Tác giả chia đối tượng phỏng vấn thành 2 nhóm đối tượng: Nhóm 1: g ồm đơn vị thi công, xây l ắp và đơn vị hưởng lợi (50% số mẫu điều tra); Nhóm 2: gồm các cán b ộ thuộc các cơ quan ban ngành của nhà nước quản lý tr ực tiếp tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh như: Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc nhà nước, Ban quản lý d ự án, HĐND và UBND tỉnh, huyện… (50% số phiếu điều tra). Đây là các đối tượng có liên quan tr ực tiếp và am hiểu rõ các v ấn đề liên quan đến công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 3
18. – Phương pháp điều tra: Tiến hành điều tra phỏng vấn trực tiếp các đối tượng. Do giới hạn về thời gian nên tác gi ả tiến hành điều tra phỏng vấn trên 100 phiếu. Đối với đơn vị thi công và xây l ắp, tác giả phỏng vấn trực tiếp các chủ doanh nghiệp, nhà thầu. Từ danh sách tổng hợp được từ Sở Kế hoạch đầu tư tác giả lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện 50 nhà thầu, đơn vị thi công để phỏng vấn. Đối với các Cán b ộ thuộc các cơ quan ban ngành trên địa bàn tác gi ả Phỏng vấn chủ yếu Ban lãnh đạo, trưởng phòng các S ở Ban ngành liê n quan và các Ch ủ tịch HĐND và UBND các cấp Huyện, Xã có nhi ều dự án đầu tư xây dựng. Số lượng điều tra phỏng vấn là 50 người. Số lượng phiếu điều tra phát ra là 100 phi ếu, số lượng phiếu thu về hợp lệ là 95 phiếu, đạt tỷ lệ 95%. 4.2. Phương pháp tổng hợp và x ử lý s ố liệu Số liệu được thu thập ở các phòng ban c ủa UBND như: phòng tài chính kế hoạch, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý các công trình xây d ựng, sau đó được phân tích, đánh giá trên cơ sở các quy định của nhà nước và quy trình thực hiện về đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể các phương pháp phân tích thông tin như sau: – Phương pháp thống kê mô t ả Phương pháp này, được áp dụng nhằm mô t ả các hoạt động và các ch ỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN tỉnh Quảng Trị, thông qua đó đánh giá được mức độ của các hoạt động cần nghiên cứu, từ đó làm căn cứ để phát hiện được xu hướng và nguyên nhân các v ấn đề phát sinh cần giải quyết để đạt được mục đích nghiên cứu. – Phương pháp chuyên gia Phương pháp này sử dụng thông qua vi ệc tham khảo, hỏi ý ki ến các chuyên gia v ề lĩnh vực quản lý v ốn đầu tư XDCB từ NSNN với những nội dung cụ thể như: cơ cấu nguồn vốn giữa các lĩnh vực; công tác l ập kế hoạch phân bổ vốn; công tác thanh toán v ốn đầu tư; công tác quyết toán vốn đầu tư. – Phương pháp so sánh Công tác qu ản lý v ốn đầu từ XDCB từ nguồn NSNN được nghiên cứu trong đề tài 4
19. sẽ được so sánh thông qua phương pháp thống kê so sánh nh ằm chỉ ra sự khác biệt về kết quả bố trí vốn đầu tư XDCB theo các năm, so sánh cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB theo các năm và theo các l ĩnh vực, ngành kinh tế..

 

MÃ TÀI LIỆU: 0418

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *