Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Lv: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên

Lv: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên

1. Lý do ch ọn đề tài Trong mỗi giai đoạn cách mạng, mỗi chặng đường phát triển của đất nước, Đảng ta luôn quan tâm đến giáo dục và xem “Giáo dục là nền tảng văn hóa của một nước, là sức mạ h tương lai của dân tộc, đặt những cơ sở ban đầu rất trọng yếu cho sự phát triển toàn di ện của con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giáo dục và đào tạo vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong gi i đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Để phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước đã xác định phải tăng cường đầu tư tài chính, tăng tỷ trọng chi ngân s ác , có k ế hoạch huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đặc biệt l à tr ng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu r ộng, đã và đang đặt ra yêu cầu mới đối với chính sách tài chính nói chung và đối với các đơn vị sự nghiệp (SN) công nói riêng. Đồng hành cùng quá trình đổi mới của nền kinh tế, vai trò, v ị trí, chức năng của các đơn vị sự nghiệp (SN) công cũng có sự thay đổi, từ chỗ là m ột bộ phận cấu thành của hệ thống quản lý Nhà nước chuyển dần thành các đơn vị có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của xã hội (XH). Thay đổi lớn nhất là từ chỗ Nhà nước là chủ thể duy nhất cung ứng dịch vụ công sang Nhà nước là một trong những đối tượng được đơn vị SN công cung ứng dịch vụ. Các đơn vị sự nghiệp công ở Việt Nam không còn đơn thuần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà ước giao mà cũng tự tổ chức cung ứng dịch vụ cho xã hội. Nguồn tài chính của các đơn vị này không ch ỉ do ngân sách nhà nước cấp mà từng đơn vị đều khai thác thêm các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cho xã hội. Trong những năm gần đây, số thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ không chỉ là nguồn thu bổ sung mà còn chi ếm tỷ trọng ngày càng cao trong t ổng nguồn kinh phí của đơn vị. Công tác qu ản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công ở Việt Nam đã từng bước được cải cách và đổi mới trên nhiều phương diện. Mọi người dân Việt Nam đều 1
12. được hưởng những dịch vụ công với chất lượng tốt hơn và công bằng hơn. Đổi mới thể chế chính sách và cơ chế quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập là điều kiện then chốt để các đơn vị này nâng cao ch ất lượng dịch vụ công cũng như hiệu quả đầu tư cô g. Quá trình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, đã tạo ra quyền chủ động cho các đơn vị sự nghiệp công trong việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được iao, phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ đào tạo với chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức. Mặt khác qua trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp của cộng đồng để phát triển sự ngh ệp giáo dục, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước. Để tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý t ài chính đơn vị sự nghiệp công, ngày 14/2/2015 Chính phủ đã ban hành Ngh ị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định này có m ột số điểm mới so với Nghị định số 43/2006/NĐ-CP trước đây, như việc quy định giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, đổi mới phương thức bố trí dự toán ngân sá h, ho phép đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được quyết định mức trích quỹ bổ sung thu nhập… Trung tâm giáo d ục thường xuyên (GDTX) tỉnh Quảng Bình, là một đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Mặc dù trong nh ững năm qua, công tác qu ản lý tài chính của Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình đã đạt được một số kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, song cơ chế quản lý tài chính tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong xu thế cạnh tranh và hội nhập, đặc biệt dần tiến tới tự chủ hoàn toàn v ề tài chính, Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu thường xuyên ngày càng cao khi các ngu ồn lực tài chính bị thu hẹp. Với thực tiễn đó, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thi ện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình” nhằm góp phần 2
13. quản lý, phát triển nguồn tài chính của đơn vị theo hướng bền vững, phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở hiên cứu về lý luận và thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình, từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới nhằm phát huy vai trò và hoàn thiện công tác quản lý tài chính của đơn vị trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công. – Đánh giá, phân tích thực trạng quản lý t ài c ính tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình, chỉ ra những thành tựu, hạn ch ế và nguyên nhân hạn chế. – Đề xuất phương hướng và những giải p áp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Quản lý tài chính tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình, bao g ồm quản lý thu, chi và tài sản dưới tác động của luật pháp, cơ chế chính sách, s ự phát tr ển… Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được qua từng năm từ giai đoạn 2015-2017, chỉ ra những ưu, nhược điểm để đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong thời gian tới. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu đổi mới quản lý tài chính tại Trung tâm Giáo d ục thường xuyên tỉnh Quảng Bình. – Về không gian: đề tài tiến hành nghiên c ứu tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình. – Về thời gian: Các số liệu đề tài nghiên c ứu từ năm 2015 đến năm 2017, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0370

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *