Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn

LV: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Tính cấp thiết của đề tài Sau ba thập iên Đổi mới, mà trọng tâm là chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang ề kinh tế thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đóng óp rấ t lớn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Dưới chính sách mới, kinh tế tư nhân không chỉ tăng trưởng nhanh về số lượng, nâng cao nhanh về hiệu quả mà còn t ạo ra sự cạnh tr nh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của các thành ph ần kinh tế khác. Theo thống kê, đến năm 1991, hầu như chưa có sự hình thành của bất kỳ một doanh nghiệp khu vực tư nhân nào thì cho đến năm 1998, số lượng các doanh nghiệp tư nhân và trách nhiệm hữu hạn là 28.811 doanh ng i ệ p. Con số này tính đến cuối năm 2013 là hơn 373.000 doanh nghiệp. Trong số đó, với những lợi thế trong vận hành và hoạt động của mình, công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp chiểm tỷ trọng lớn nhất, hơn 63% trong tổng số các d anh nghiệp (Tổng cục Thống kê, 2013). Điều này cho thấy vị trí và vai trò rất quan trọng của loại hình ông ty TNHH trong sự nghiệp xây dựng và phát tri ển kinh tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, các doanh nghiệp vừa và nh ỏ nói chung, công ty TNHH nói riêng v ẫn còn g ặp nhiều khó khăn và trở ngại trong quá trình hoạt động. Sự năng động của nền kinh tế thị trường mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn cho các doanh nghiệp nhưng đồng thời, tính cạnh tranh cũng ngày càng m ạnh mẽ hơn.Với việc gia nhập WTO vào năm 2007, các doanh nghiệp lại càng phải đối mặt với sự cạ h tranh lớn gấp bội khi có s ự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia.Chính vì thế, nhu cầu về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các công ty TNHH là v ấn đề hết sức cấp thiết.Trong đó, hoạt động quản lý tài chính là tr ọng tâm của chiến lược phát triển bền vững cho các doanh nghiệp này. Đối với các doanh nghiệp tư nhân, mà cụ thể là loại hình công ty TNHH, thì việc tìm kiếm nguồn vốn huy động với chi phí sử dụng thấp hay quản lý hi ệu quả nguồn lực tài chính của đơn vị trong điều kiện nguồn lực tài chính thường hạn hẹp 1
12. luôn được doanh nghiệp xem xétnhư những ưu tiên hàng đầu. Trên thực tế, đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức được vai trò quan tr ọng của chính sách quản lý ngu ồn vốn nói riêng và qu ản lý tài chính nói chung. S ự thiếu định hướng dài hạn là một tro g những nguyên nhân khi ến cho việc quản lý tài chính ở các doanh nghiệp này gặp hiều khó khăn và trở ngại. Công ty TNHH Tư vấ n &Xây dựng Vĩnh Hưng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và tư vấn.Cùng v ới quá trình phát triển, công ty đã từng bước hoàn thiện các công tác t ổ chức, công tác th ị trường, công tác qu ản lý và nh ững công tác khác .Chính nhờ những biện pháp trên, ho ạt động của công ty t ừng bước ổn định và phát triển.Tuy nhiên, công tác qu ản lý tài chính của công ty v ẫn còn nhi ều bất cập, chưa thực sự trở thành công c ụ để công ty nâng cao hi ệu quả hoạt động kinh doanh hay nâng cao năng lực cạnh tranh ở trên thị trường. Xu ất phát từ thực trạng đó, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thi ện công tác qu ản lý tài c ính tại Công ty Trách nhi ệm hữu hạn Tư vấn & Xây d ựng Vĩnh Hưng” làm luận văn thạc sỹ Quản lý kinh t ế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài hính c ủa Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thi ện công tác quản lý tài chính tại Công ty trong th ời gian tới, góp ph ần nâng cao hi ệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của công ty . 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa các v ấn đề lý lu ận và thực tiễn về công tác qu ản lý tài chính tro g doanh nghiệp. – Phân tích và đánh giá thực trạng công tác qu ản lý tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng trong giai đoạn 2014 – 2016. – Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng đến năm 2025. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác qu ản lý tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng. 2
13. 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3.2.1. Phạm vi về không gian Luận văn được thực hiện tại Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng. 3.2.2. Phạm vivề thời gian Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩ h Hư trong giai đoạn 2014 – 2016. 4. Phương pháp n hiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau như các nghiên cứu trước đây nhằm hệ thống hóa lý lu ận và thực tiễn công tác qu ản lý tài chính tại các doanh nghiệp, luận văn còn s ử dụng dữ liệu th ứ c ấp được thu thập trực tiếp từ Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng nhằm đánh giá, phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính của công ty. 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích định tính kết hợp định lượng, đánh giá thực trạng quản lý tài chính của Công ty TNHH T ư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng dựa trên hệ thống các tiêu chí và chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp. 4.2.1. Phương pháp mô tả thống kê Là phương pháp dựa trên dữ liệu thống kê để mô t ả sự biến động c ủa xu hướng phát triển của một hiện tượng kinh tế xã hội.Luận văn sử dụng phương pháp mô tả thống kê nhằm đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu quản lý tài chính của Cô g ty trong giai đoạn 2014 – 2016. 4.2.2. Phương pháp so sánh thống kê Là phương pháp dựa vào dữ liệu sẵn có để tiến hành so sánh đối chiếu. Luận văn tiến hành so sánh các ch ỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng trong giai đoạn 2014 – 2016 để thấy được sự thay đổi của các chỉ tiêu qua từng năm. 4.2.3. Phương pháp phân tích tổng hợp Là phương pháp tổng hợp lại những nội dung cụ thể, từng chỉ tiêu quản lý tài chính nhằm diễn giải sự biến động và tìm hiểu nguyên nhân c ủa sự biến động đó. 3
14. 5. Cấu trúc luận văn Nộidung luận văn bao gồm: Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về quản lý tài chính trong doanh nghiệp Chương 2: Thự c tr ạ ng công tác qu ản lý tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng iai đoạ n 2014 – 2016 Chương 3: Giải pháp hoàn thi ện công tác qu ản lý tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng đến năm 2025 Phần 3: Kết luận và Kiến nghị 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0427

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *