Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, HAY!

LV: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, HAY!

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hệ thống tài chính Quốc gia, Ngân sách nhà nước (NSNN) là khâu chủ đạo, là điều kiện vật chất quan trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. NSNN có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện các chính sách xã hội, là một trong những công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua NSNN, Nhà nước thực hiện huy động các nguồn lực trong xã hội, phân phối và sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới quản lý kinh tế, quản lý NSNN đã có những đổi mới nhằm phù hợp hơn với nền kinh tế đang chủ động hội nhập sâu rộng với nền k nh tế thế giới. Việc phân cấp quản lý NSNN ngày càng hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho chính quyền địa phương phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, của chính quyền địa phương trong quản lý ngân sá h trên địa bàn. Ngân sách huyện gắn liền với việ thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính quyền nhà nước cấp huyện, có vai trò cung cấp phươ g tiện vật chất để chính quyền cấp huyện hoạt động, đồng thời là một công cụ để c ính quyền cấp huyện thực hiện quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế – xã hội (KT -XH), giữ vững an ninh – quốc phòng tại địa phương. Tuy nhiên thực tế cho thấy, ngân sách huyện hiện nay vẫn chưa thể hiện rõ vai trò của mình đối với phát triển kinh tế tại địa bàn. Một trong những nguyên nhân được đó là việc phân cấp quản lý ngân sách hiện nay còn nhiều hạn chế; thẩm quyền quyết định ngân sách còn chồng chéo, chưa tạo cho địa phương thực sự làm chủ ngân sách của mình; hơn nữa, nhiều quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn chưa bao quát được tất cả lĩnh vực, không sát thực tế, địa phương khó thực hiện. Vĩnh Linh là huyện mà ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao của tỉnh Quảng Trị, nguồn thu ngân sách còn hạn chế, trong khi đó nhu cầu chi cho phát triển kinh 1
14. tế là rất lớn. Do đó, công tác quản lý NSNN càng cần phải được chú trọng để khơi dậy, khai thác nguồn thu, phân bổ và sử dụng hợp lý các khoản chi nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. Thực tế thời gian qua, công tác quản lý NSNN tại huyện Vĩnh Linh có sự chuyển biến tích cực, thể hiện ở việc đã khai thác hợp lý các nguồn lực tài chính tiềm năng và sẵn có tại địa phương và thực hiện phân phối các khoản chi hợp lý góp phần tạo động lực kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy công tác quản lý NSNN đạt được hiệu quả nhất định nhưng vẫn còn những tồn tại cơ bản cần phải được khắc phục, hoàn thiện và là nhiệm vụ rất cấp bách đang được đặt ra. Xuất phát từ những lí do đó, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển nền KT-XH trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý NSNN cấp huyện. – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. – Định hướng các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý NSNN ở huyện Vĩnh Linh trong những năm tới. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý NSNN ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Không gian: Nghiên cứu trong phạm vi huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 2
15. – Thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý NSNN trong giai đoạn 2014-2016; đưa ra các giải pháp áp dụng cho giai đoạn từ nay đến năm 2022. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Các phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu Thu thập thông tin số liệu từ các bảng báo cáo thu – chi NSNN từ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Linh, tham khảo các giáo trình, sách báo chuyên ngành các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến lĩnh vực và vấn đề nghiên cứu. Ngoài ra còn sử dụng số liệu sơ cấp từ cán bộ công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, UBND các xã, thị trấn, các trường học, kế toán một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện,… 4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 4.2.1. Phân tích thống kê Phân tích thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể của cá hiện tượng và quá trình kinh tế xã ội trong điều kiện lịch sử nhất định qua biểu hiện bằng số lượng. Nói cụ thể phân tích thống kê là xác định mức độ nêu lên sự biến động biểu hiện tính chất và trình độ chặt hẽ của mối liên hệ hiẹn tượng. Phân tích thống kê phải lấy con số thống kê làm tư liệu, lấy các phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu. 4.2.2. Thống kê mô tả Phương pháp này được sử dụng để mô tả n ững đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ các báo cáo khác nhau. Thống kê mô tả cung cấp những tóm tắt đơn giản về các thước đo. Cùng với phân tích đồ họa đơn giản nó giúp chúng tạo phân tích định lượng về số liệu. 4.2.3. Phương pháp so sánh Phương pháp này cần có sự thống nhất về không gian, nội dung, tính chất. Tùy theo mục đích ta có thể xác định gốc so sánh. Gốc so sánh cụ thể là về thời gian, không gian, kỳ phân tích được chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch. Giá trị so sánh là số tuyệt đối, số tương đối. Quá trình phân tích theo phương pháp so sánh cụ thể thực hiện bằng 2 mô hình. 3
16. – So sánh theo chiều ngang: So sánh theo chiều ngang trên các báo cáo tài chính, chính là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối trên từng chỉ tiêu, trên từng báo cáo tài chính. Thực chất của việc phân tích này là phân tích sự biến động về quy mô của từng khoản mục, trên từng báo cáo tài chính của đơn vị. Qua đó xác định được mức biến động (tăng hay giảm) về quy mô của chỉ tiêu phân tích và mức độ ảnh hưởng của từng chỉ tiêu nhân tố đến các chỉ tiêu phân tích. – So sánh theo chiều dọc: So sánh dọc trên các báo cáo tài chính của Phòng TC – KH huyện chính là việc sử dụng các tỷ lệ, các hệ số thể hiện mối tương quan giữa các chỉ tiêu trong từng báo cáo tài chính, giữa các báo cáo tài chính của Phòng TC- KH. Thực chất của việc phân tích theo chiều dọc trên báo cáo tài chính là phân tích sự biến động về cơ cấu hay những quan hệ tỷ lệ giữa các chỉ tiêu trong hệ thống báo cáo tài chính của huyện. 4.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu Khi đánh giá việc sử dụng ngân sách đúng mục đích có thể sử dụng các chỉ tiêu định tính và định lượng theo tiêu hí sau đây: – Tình hình lập dự toán thu, tình hình lập dự toán chi qua các năm. – Tình hình chấp hành dự toán thu, chi qua các năm của huyện Vĩnh Linh. – Quyết toán thu, Quyết toán chi qua các năm tại uyện Vĩnh Linh. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn hiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. \

 

MÃ TÀI LIỆU: 0165

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *