Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / lv: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch

lv: Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch

1. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trun , bao cấp, kế hoạch hóa cao độ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ n hĩa. Trong những năm qua kinh tế – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, bên c ạnh việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, Nhà nước cũng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật trên các l ĩnh vực để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Ngân sách xã là m ột cấp trong hệ thống ngân sách Nhà nước. Qua các năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, công tác quản lý tài chính ngân sách đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp quan trọng vào công tác qu ản lý hoạt động kinh tế – xã hội của chính quyền cơ sở xã, th ị trấn. Để thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, C ính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản dưới luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Chính quyền địa phương cũng ra các văn bản để làm rõ h ơn nội dung của Luật Ngân sách nhà nước. Các văn bản đó đã tạo nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn công tác quản lý tài chính ngân sách các c ấp trong đó ó ngân sách xã. Hệ thống văn bản ban hành đã xác định rõ quy ền hạn, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác qu ản lý tài chính ngân sách xã, t ạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các khoản thu, chi, các khoản huy động đóng góp của nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các ngà h, các cấp và thông qua công khai tài chính hàng năm nhân dân và các đoàn thể quần chúng được tham gia giám sát việc thu chi của ngân sách xã . Thời gian qua huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều cố gắng cải tiến, hoàn thiện quy trình quản lý tài chính ngân sách cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu kiểm toán Ngân sách nhà nước tại địa phương, làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Tuy nhiên, quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế (từ quy trình lập, chấp hành và quyết toán, đến kiểm tra, giám sát…) ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu lực quản lý ng ân sách nhà nước tại các cơ sở xã. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 1
15. hoàn thiện quy trình quản lý ngân sách cấp xã ở huyện Bố Trạch là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách c ấp xã trên địa bà n huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” được chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế với mục tiêu góp ph ần giải quyết các vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác qu ản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch thời gian qua, luận văn nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp x ã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý ngân sách cấp xã; – Phân tích, đánh giá th ực trạng công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016; hỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân ; – Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nh ững vấn đề liên quan đến công tác qu ản lý ngân sách c ấp xã. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Đề tài nghiên cứu được triển khai trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình qua 3 năm 2014-2016. Các giải pháp được đề xuất áp dụng cho những năm tiếp theo. Số liệu sơ cấp được điều tra khảo sát trong khoảng thời gian thực hiện đề tài. 2
16. – Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác qu ản lý ngân sách xã huyện Bố Trạch trên các khía cạnh nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã, trình độ chuyên môn c ủa đội ngũ kế toán, tài chính cấp xã. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 4. Phươ pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Đối với số liệu thứ cấp Thông tin và s ố liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện Bố Trạch, các báo cáo ngân sách, báo cáo kinh tế – xã hội, các báo cáo khác có liên quan c ủa huyện Bố Trạch và nguồn tài liệu được thu thập từ sách, báo, tạp chí, các tài liệu đã công b ố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nternet và từ các cơ quan ban ngành ở Trung ương để định hướng. – Đối với số liệu sơ cấp Nghiên cứu thực hiện điều tra bằng bảng hỏi thông qua cán bộ quản lý (Trưởng, phó phòng và cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi ục thuế, Kho bạc nhà nước) và các cán b ộ xã trên địa bàn huyện Bố Trạch nhằm nắm bắt được ý kiến đánh giá liên quan đến công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huy ện Bố Trạch, cũng như các thông tin quá trình hoạt động và đánh giá trách nhiệm quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận. Các bảng hỏi sử dụng thang đo l kert 5 mức được thiết kế để thu thập các thông tin liên quan đến thông tin người được phỏng vấn như giới tính; độ tuổi; trình độ; thâm niên công tác; l ĩnh vực công tác. Bên cạnh đó, thu thập ý kiến đánh giá về công tác l ập dự toán; chấp hành dự toán; quyết toán ngân sách cũng như công tác kiểm tra, giám sát ngân sách cấp xã dưới góc độ của cán bộ quản lý ngân sách cấp xã. Từ đó, giúp tác giả có cái nhìn khái quát và toàn di ện hơn về công tác quản lý ngân sách c ấp xã để đưa ra những định hướng và giải pháp phù h ợp. * Đối với cán bộ cấp huyện lấy phiếu hầu hết đối với những cán bộ làm công tác quản lý ngân sách cấp xã, tương ứng với số mẫu điều tra là 30; 3
17. * Đối với cán bộ cấp xã: tiến hành điều tra cán bộ cấp xã trực tiếp phụ trách, liên quan đến lĩnh vực quản lý ngân sách. Nghiên cứu thực hiện phương pháp chọn mẫu xác suất với kỹ thuật lấy mẫu phân tầng theo tỷ lệ. Dựa trên tổng thể nghiên cứu bao gồm tất cả cán bộ phụ trách công tác quản lý ngân sách, nghiên cứu tiến hành lấy mẫu theo cơ cấu tỷ lệ cán bộ cấp xã có liên quan đến lĩnh vực quản lý ngân sách. Cỡ mẫu phù h ợp được xác định theo công thức của Cochran (1977): Công thức tính c ỡ mẫ u: Để cỡ mẫu có tính đại diện c o nhất, chọn p=q=0,5 Z 2 α/2= 1,96 ; ε = 10%; với độ tin cậy 1- α = 95% thì ta tínhđược cỡ mẫu là: Dựa trên kích cỡ mẫu tối thiểu là 96, tuy n iên, để đảm quy mô mẫu cũng như dự phòng trong tr ường hợp người được hỏi k ông tr ả lời, tác giả tiến hành khảo sát 100 cán bộ cấp xã, kết quả thu về số phiếu hợp lệ là 60, đạt tỷ lệ 60,0%. Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS và tính toán bằng các ông ụ thống kê. 4.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu – Thống kê mô tả: Nghiên cứu này sử dụng thống kê tần s ố và thố ng kê mô tả để tính toán và phân tích các chỉ tiêu đánh giá bằng phần mềm SPSS; – Phương pháp phân tích so sánh: Để thấy rõ sự biến động của các chỉ t êu đánh giá qua các năm, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích so sánh tính b ến động của các chỉ tiêu giữa các thời kỳ về mặt tuyệt đối (±) và tương đối (%). 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và th ực tiễn về quản lý ngân sách c ấp xã ; Chương 2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách c ấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Chương 3. Giải pháp nhằm hoàn thi ện công tác quản lý Ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0145

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *