Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước

LV: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước

1. Tính cấp thiết của đề tài Tro g ền kinh tế nước ta, NSNN có vai trò h ết sức quan trọng. NSNN là xương sống của ền kinh tế nhà nước, là nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoạt động của bộ máy nhà nước. Công tác qu ản lý chi NSNN là công tác thu th ập, xử lý thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình chi NSNN;đánh giá, dự báo tình hình chi NSNN; kiểm soát thực hiện chế độ chi ngân sách; quản lý, theo dõi, t ổng hợp báo cáo tình hình chi NSNN. Công tác qu ản lý chi NSNN là công c ụ không thể thiếu để quản lý, điều hành NSNN các cấp, thông tin quản lý chi NSNN g úp cho các cấp chính quyền trong quản lý điều hành NSNN, phấn đấu hoàn thành các ch ỉ tiêu kinh tế – xã hội. KBNN có trách nhi ệm quản lý quỹ NSNN, t ống nhất quản lý, tổ chức thanh toán, điều hòa v ốn và tiền mặt thuộc quỹ NSNN nhằm tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu; đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN. Hàng năm, doanh số hoạt động của hệ thống KBNN lên đến từ 2 đến 3 triệu tỷ đồng, tập trung thu NSNN khoảng 500 đến 600 ngàn tỷ đồng v à trăm ngàn tỷ đồng. Với quy mô hoạt động nói trên đòi h ỏi hệ thống hi NSNN hàng BNN phải tổ chức công tác quản lý chi NSNN có hiệu quả. Trong khuôn kh ổ Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2010 và giai đoạn 2011 – 2020, được Chính phủ giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, triển khai nội dung cải cách Tài chính công, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các hoạt động cải cách, từ lĩnh vực phân cấp quản lý NSNN, quản lý thu, chi NSNN cũng như cải cách các quỹ công khác của Nhà nước. KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng chính là quản lý nhà nước về quỹ NSNN, các quỹ tài chính Nhà nước và các qu ỹ khác của Nhà nước được giao quản lý. Chính vì vậy, trong những năm qua nhiều chính sách, chế độ về quản lý, kiểm soát chi NSNN đã được xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi nhằm tạo những chuyển biến 1
13. tích cực, đã từng bước được hoàn thiện theo hướng hiệu quả, ngày một chặt chẽ, thông thoáng. Tuy nhiên việc sửa đổi, bổ sung vẫn không theo kịp những biến động đang diễn ra ngày càng gia tăng trong thực tế, sự chồng chéo, trùng l ắp và mâu thuẩn giữa các văn bản hướng dẫn đã dẫn đến việc sử dụng NSNN kém hiệu quả, lãng phí. Tro g hững năm gần đây, bộ máy nhân lực không ngừng được củng cố, tăng cường; cơ sở hạ tầng được đầu tư nhiều hơn, đặc biệt là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy vậy, công tác quản lý NSNN nói chung và qu ản lý chi NSNN nói riêng còn b ộc lộ những hạn chế như: cơ chế chính sách về quản lý ngân sách, ch ế độ quản lý chi chưa thực sự đồng bộ, nhất quán và phù h ợp với thực tiễn; sự phối hợp giữa KBNN với các cấp, các ng ành khối tài chính, các đơn vị sử dụng ngân sách chưa cao, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ còn h ạn chế; đầu tư cơ sở hạ tầng đã được nâng lên nhưng chưa thật sự đồng bộ và hiện đại …đã dẫn đến công tác quản lý NSNN nói chung, quản lý c i NSNN nói riêng còn nhi ều hạn chế. Công tác kiểm soát chi NSNN chưa chặt chẽ; tình trạng chi NSNN vượt chế độ, định mức phổ biến. Các thông tin báo cáo đánh giá tình hình thu chi NSNN chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, nhất là các thông tin ph ục vụ báo áo huyên đề, báo cáo đánh giá chi tiết về chi NSNN. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN nói chung và KBNN Quảng Bình nói riêng vẫn còn nhi ều hạn chế, chưa phát huy hiệu quả, vẫn còn tì h trạng tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát NSNN; quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN chưa bao quát; việc phân công nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN tại KBNN Quảng Bình còn bất cập, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Là đơn vị trực thuộc, KBNN Quảng Bình mang những thuận lợi và khó khăn chung của ngành trong hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là trong công tác quản lý chi NSNN. Ngoài ra, với quy mô là một tỉnh nhỏ, nguồn lực tài chính hạn hẹp, việc tìm tòi và thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng NSNN một cách tiết kiệm, có hiệu quả luôn được các cấp chính quyền, các ban, ngành hữu quan tỉnh Quảng Bình quan tâm. 2
14. Việc hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại KBNN Quảng Bình nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong công tác quản lý, điều hành NSNN một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là với tỉnh nghèo hư Quảng Bình là việc làm cấp thiết. Vì vậy, chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại KBNN Quảng Bình” được chọn nghiên cứu làm luận văn tốt hiệp . 2. Mục đích n hiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên c ứu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách trên địa bàn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu nghiên c ứu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực t ễn về quản lý chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước. – Phân tích thực trạng quản lý chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước. – Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý lu ận và thực tiễn liên quan đến côn g tác quản lý chi NSNN trong chu trình quản lý NSNN. – Phạm vi nghiên cứu: Quản lý chi NSNN tại KBNN Quảng Bình từ ăm 2012 đến năm 2016. 4. Phương pháp nghiên cứu * Thu thập số liệu – Số liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp được thu thập từ các số liệu báo cáo đã có s ẵn của các cơ quan: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Chi Cục thống kê, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình… đặc biệt là các s ố liệu từ Kho bạc nhà nước Quảng Bình giai đoạn 2012-2016. Ngoài ra, thông tin th ứ cấp còn được thu thập từ việc tham khảo các tài liệu, văn bản pháp quy, các bài nghiên c ứu, tạp chí, website có liên quan khác 3
15. – Số liệu sơ cấp Được thu thập từ việc điều tra phỏng vấn 12 cán bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Bình và 65 khách hàng là các cán bộ thuộc các bộ phận quản lý ti ền vốn như Chủ đầu tư, cán bộ thuộc Ban quản lý d ự án và cán bộ thuộc các Đơn vị xây lắp…. Đây là các cán bộ trực tiếp hoặc có liên quan đến nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà ước trên đị a bàn tỉnh Quảng Bình. Phương pháp tiến hành điều tra là phỏng vấn trực tiếp trên phi ếu điều tra được thiết kế có cùng m ột nội dung cho tất cả các đối tượng. * Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu – Phương pháp nghiên cứu tài liệu, tổng hợp và hệ thống lại các vấn đề về mặt lý lu ận và thực tiễn liên quan đến các vấn đề kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước. – Phương pháp thống kê mô t ả: Phương p áp phân tích thống kê mô t ả được sử dụng để phân tích số liệu điều tra, như tính toán các chỉ số được xây dựng, như số bình quan, số tương đối, số tuyệt đối, các bảng và độ thị – Phương pháp phân tích thống kê, so sánh được sử dụng nhằm đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước và các y ếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NSNN tại KBNN Quảng Bình, giai đoạn 2012-2016. – Công c ụ xử lý s ố liệu: Số liệu xử lý b ằng phần mềm Mi rosoft excel 2010 và phần mềm SPSS. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, nội dung nghiên cứu của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận cơ bản và thực tiển về công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước. Chương 2. Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Quảng Bình. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0389

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *