Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học

LV: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học

1. Tính cấp thiết của đề tài Văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra định hướng phát triển giáo dục là: “ Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vữ cho đất nước. Nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người đáp ứng yêu c ầ u xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Con người là nguồn nhân lực, là nhân t ố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hi ện đại hóa, xã h ội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ chế quản lý giáo d ục, đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục lối sống, năng lực sáng t ạ o, kĩ năng thực hành. Xây d ựng môi trường giáo dục lành mạnh; xây dựng xã ội ọc tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”. Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cũng nêu r ỏ quan điểm chỉ đạo “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, c ấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, n ội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu và chọn lọc những kinh nghiệm của thế hệ đi trước; kiên quyết chán chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải đảm bảo tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù h ợp với từng loại đối tượng; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm và bước đi phù h ợp. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Con người là nguồn nhân lực, là nhân t ố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là yếu tố then chốt mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước. Nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người đáp 1
13. ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đổi mới căn bản công tác qu ản lý giáo dục, đào tạo, đảm bảo dân chủ, thống nhất, chất lượng; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Phát triển đội ngủ nhà giáo và cán b ộ quản lý giáo d ục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồ lực đầu tư để phát triển giáo dục, đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của Giáo dục và Đào tạo, Đảng và nhà nước ta đã có nh ững đầu tư thích đáng trong phạm vi ân sách nh à nước có thể đáp ứng cho nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo. Công tác qu ản lý chi ngân sách nhà nước (NSNN) có hiệu quả đã trở thành động lực, là cơ sở phát triển quốc sách này; nhất là khi mức độ xã hội hoá Giáo dục và Đào tạo ở nước ta trong gi i đoạn hiện nay chưa cao. Đối với tỉnh Quảng Bình, chi từ ngân sách nhà nước dành cho ngành Giáo dục và Đào tạo luôn chi ếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, đây là khoản chi cơ bản, chủ yếu của ng ành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Vì vậy, công tác qu ản lý chi ngân sách c o sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cần được quản lý chặt chẽ, khoa học và đúng p áp luật, chi đúng chi đủ, tránh lãng phí, thất thoát. Điều đó một mặt vừa kích thích, tạo động lực cho ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình phát triển, mặt khác tạo sự phù h ợp với điều kiện và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Thực tế trong nhiều năm qua, việc sử dụng nguồn NSNN tại các Trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình vẫn chưa được đáp ứng tốt; còn nhiều hạn chế, tồn tại trong quản lý chi từ khâu xây dựng định mức, lập dự toán và phân bổ dự toán.… đã gây ra tình trạng lãng phí, thất thoát và thậm chí hạn chế kích thích hoạt động nhiệm vụ chuyên môn. Nh ững tồn tại này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, c ả về cơ chế quản lý lẫn tổ chức thực hiện, như: quan điểm hoàn thiện công tác qu ản lý tài chính; chất lượng đội ngũ làm công tác qu ản lý tài chính trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình…. Xuất phát từ yêu cầu bức thiết trên, cần nghiêm túc nghiên c ứu và tìm ra các giải pháp để đảm bảo sử dụng có hi ệu quả nguồn NSNN phục vụ cho giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà là công vi ệc vô cùng có ý ngh ĩa. Do vậy, bản thân đã mạnh dạn lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 2
14. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu chính của đề tài là trên cơ sở phân tích thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục Trung học phổ thông (THPT) tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung, đề tài tập trung giải quyết một số mục tiêu cụ thể sau: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; – Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục THPT tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình; – Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thi ện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục THPT tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng B ình đến năm 2020. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên c ứu công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục Trung học phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý hi NSNN trong sự nghiệp giáo dục THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. – Về thời gian: Số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác chi NSNN g ai đoạn 2012-2016. – Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài li ệu – Thu thập tài li ệu sơ cấp 3
15. Số liệu sơ cấp được thu thập từ phòng KH -TC, phòng GDTr.H của Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT trực thuộc Sở có liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn NSNN chi cho sự nghiệp giáo dục, nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình. – Thu thập tài li ệu thứ cấp Số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉ h Quả ng Bình; Kế hoạch GD&ĐT hàng năm của UBND tỉnh; Báo cáo quy hoạch tổng thể phát tri ển GD&ĐT của tỉnh đến năm 2020 và một số báo cáo khác có liên quan để đánh giá tình hình thực tế NSNN chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thực trạng công tác qu ản lý chi ngân sách nhà n ước cho sự nghiệp giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình từ năm 2012-2016. 4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu là phương pháp dùng lý lu ận và dẫn chứng cụ thể để tiến hành phân tích theo chi ều ướng biến động trong chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp GD&ĐT. Để đạt được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: – Phương pháp thống kê : Thống kê mô t ả và thống kê so sánh. – Phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. – Phương pháp tổng hợp và một số phương pháp khác, từ đó t ìm ra biện pháp để giải quyết. 5. Cấu trúc của luận văn Ngoài ph ần mở đầu luận văn được kết cấu thành 3 chương, cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiển về quản lý chi NSNN cho g áo d ục Trung học phổ thông. Chương 2: Thực trạng công tác qu ản lý chi ngân sách nhà n ước cho sự nghiệp giáo d ục THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Chương 3: Giải pháp nh ằm hoàn thiện công tác qu ản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0421

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *