Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / lv: Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng TMCP công thương

lv: Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng TMCP công thương

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Tro g thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, mở rộng giao thương với thế giới, tiến tới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đứng trước những vận hội lớn song cũng phải đương đầu với không ít khó khăn và thử thách. Trong quá trình này, vai trò c ủa NHTM là vô cùng quan tr ọng, tạo môi trường thực hiện các chính sách tiền tệ của NHNN, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, làm chức năng tạo tiền và trung gian thanh toán. Bên c ạnh các hoạt động huy động, cho vay, thanh toán, ngân qu ỹ thì các hoạt động dịch vụ của ngân hàng luôn đa dạng, phát triển, có tính cạnh tranh cao và đóng góp nhiều lợi ích cho ngân hàng, trong đó có dịch vụ bảo lãnh. Bảo lãnh tiền vay là một trong những ng iệp vụ hiện đại. Tại Việt Nam, những năm gần đây, dịch vụ này được các NHTM p át triển nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng gia tăng bởi sự phát triển của nền kinh tế và xu hướng hội nhập với kinh tế toàn cầu, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tăng cường mối quan hệ với khách hàng, tăng doanh thu cho ngân hàng. Đối với ác doanh nghiệp, đây cũng được coi là hình thức đảm bảo, giúp doanh nghiệp có thêm ơ hội tiếp cận và sử dụng nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro trong quan hệ thương mại. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình là một trong những Chi nhánh ngân hàng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Hới, cũng như là trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, những năm vừa qua cũng đã có s ự phát triển mạnh về doanh số bảo lãnh,nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Quy trình bảo lãnh vẫn còn ph ức tạp, chưa nhanh gọn; thị phần trong mảng bảo lãnh tiền vay vẫn còn tương đối thấp so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Quy trình phát hành bảo lãnh vẫn tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng như các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên những năm qua, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, số món bảo lãnh phát hành và phí d ịch vụ thu 1
13. được còn th ấp so với mục tiêu, bộc lộ những bất cập, cần phải khắc phục để nâng cao năng lực cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác. Điều này cho thấy công tác qu ản lý bảo lãnh tiền vay trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng như Chi nhá h Quảng Bình chưa đáp ứng đúng và đủ nhiệm vụ công việc. Điều đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho hoạt động hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay của Ngân hà TMCP Công thương Việt Nam nói chung và Chi nhánh Quảng Bình nói riêng trong th ực hiện nhiệm vụ được giao. Là một cán bộ ngân hàng khá lâu năm, tôi nhận thấy cần thiết phải đánh giá được thực trạng công tác qu ản lý bảo lãnh tiền vay chi nhánh mình đ ng công tác, tìm ra thuận lợi, khó khăn cũng như những tồn tại, vướng mắc, từ đó, có những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hơn công tác qu ản lý bảo lãnh tiền vay c ủa chi nhánh,để hoạt động bảo lãnh phát triển hơn nữa và ngày m ột nâng cao chất lượng sao cho tương xứng với sự phát triển của dịch vụ. Với lý do đó, tôi quyết định chọn đề tài: “H àn thi ện công tác quản lý bảo lãnh ti ền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Qu ảng Bình” làm luận văn của mình. 2. Mục tiêu và nghiên c ứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung Mục tiêu nghiên c ứu chung của luận văn là trên cơ sở nghiên c ứu lý thuyết và phân tích thực trạng công tác b ảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – CN Quảng Bình để đề xuất các giải pháp phù h ợp nhằm hoàn thiện hoạt độ g này trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể (i) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý bảo lãnh tiền vay của NHTM; (ii) Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017; (iii)Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Vietinbank Quảng Bình đến năm 2025 2
14. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý bảo lã h tiền vay tại Vietinbank Quảng Bình. 3.2. Phạm vi hiên cứu – Về khô – Về thời ian: Nghiên cứu được tiến hành tại Vietinbank Quảng Bình. ian: Phân tích số liệu giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp đến năm 2025. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp chọn mẫu, điều tra, thu thập số liệu 4.1.1. Số liệu thứ cấp Thu thập số liệu từ : Báo cáo kết quả k nh doanh, các báo cáo về công tác quản lý hoạt động bảo lãnh tiền vay tại Vietinbank Quảng Bình, các kết quả nghiên cứu, công bố của các cơ quan nhà nước, cá nhân liên quan. 4.1.2. Số liệu sơ cấp Sử dụng phiếu điều tra để thu thập thông tin của: – Lãnh đạo và cán b ộ nghiệp vụ liên quan đến hoạt động Bảo l ãnh của Vietinbank Quảng Bình, bao gồm: lãnh đạo quản lý (08 người), án bộ nghiệp vụ (30 người). – Các doanh nghiệp phát hành bảo lãnh tại Vietinbank Quảng Bình: Các doanh nghiệp được lựa chọn điều tra là các doanh nghi ệp có số món bảo lãnh phát hành t ại Vietinbank Quảng Bình lớn hơn 02 món/năm trong giai đoạn 2015-2017. – Số lượng điều tra của từng nhóm đối tượng như sau: Cán bộ Vietinbank là 38; khách hàng là 160 . Trong đó, đề tài dự kiến điều tra khách hàng với hai nhóm quan sát cụ thể bao gồm: cán bộ quản lý và cán b ộ nghiệp vụ làm việc trực tiếp thực hiện các giao dịch liên quan đến bảo lãnh tiền vay với ngân hàng. Xử lý số liệu sơ cấp thông qua công c ụ hỗ trợ excel 3
15. 4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích – Phương pháp thống kê mô t ả được sử dụng để phân tích các đối tượng về mặt lượng (quy mô, cơ cấu, quan hệ, tỷ lệ,…) trong mối quan hệ với mặt chất của hoạt động bảo lã h tiền vay tại Vietinbank Quảng Bình. – Phươ pháp phân tích dữ liệu thời gian được dùng để phản ánh biến động và xu hướ g hoạt động bảo l ãnh tại Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2015-2017. – Phương pháp so sánh để phân tích đặc điểm, tính chất của hoạt động bảo lãnh tiền vay, làm cơ sở cho việc tìm ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý b ảo lãnh tiền vay tại Vietinb nk Quảng Bình. – Phương pháp phân tổ nhằm hiểu rõ h ơn các loại hình bảo lãnh tiền vay và mối liên hệ giữa các nhân tố đến hoạt động bảo l ãnh tiền vay. – Phương pháp chuyên gia: trên cơ sở ý k ến của các chuyên gia nhằm tạo ra đề xuất, xây dựng giải pháp để cải thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay. – Một số phương pháp phân tích khác: Các dữ liệu sau khi được thống kê, mô tả, sẽ được tiến hành phân tích và tổng hợp để làm cơ sở cho các nhận định, đánh giá đối với các vấn đề về công tác qu ản lý bảo lãnh tiền vay tại Vietinbank Quảng Bình. 5. Kết cấu đề tài Nội dung nghiên cứu của luận văn được kết cấu như sau: Phần I – Đặt vấn đề Phần II – Nội dung nghiên cứu Chương I – Cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại NHTM Chương II – Thực trạng về công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Chương III – Định hướng và một số giải pháp nâng cao công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Phần III – Kết luận và kiến nghị 4
16. PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TH ỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO LÃNH TI ỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Cơ sở lí luận về bảo lãnh tiền vay 1.1.1. Một số khái niệm Tro g ền kinh tế h àng hoá, trong cùng m ột thời gian luôn có một số người tạm thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi và có nhu c ầu cho vay. Bên cạnh đó luôn có m ột số người tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu đi vay. Hiện tượng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung của nó là vốn được dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả vốn và lãi ti ền vay là lợi nhuận thu được do sử dụng vốn vay – Đây chính là quan hệ tín dụng. Như vậy tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên t ắc hoàn trả kèm theo lợi tức, nó để thoả mãn nhu cầu của cả 2 bên, do đó nó là một quan hệ bình đẳng, cả 2 bên cùng có l ợi và mang tính thoả t uận lớn. Một trong những hình thức cấp tín dụng phổ biến hiện nay chính là bảo lãnh hay bảo lãnh tiền vay. [3] Khái niệm bảo lãnh được quy định trong Điều 361, Bộ Luật Dân Sự năm 2005: Bảo lãnh là vi ệc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với b ên ó quy ền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có ngh ĩa vụ ( bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không th ực hiện hoặc thực h ện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có kh ả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Theo quy định tại điều 3 trong Thông tư số 28/2012/ TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2012: “Bảo lãn h ngân hàng là hình th ức cấp tín dụng theo đó bên bảo lãnh cam k ết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh s ẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không th ực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam k ết với bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh ph ải nhận nợ và hoàn tr ả cho bên bảo lãnh theo th ỏa thuận”. Biện pháp bảo lãnh không ph ải là hoạt động mới mẻ, biện pháp này xu ất hiện từ rất lâu trong cuộc sống hằng ngày với khái niệm “lãnh nợ”, thường là bên th ứ ba đứng ra bảo lãnh dựa trên mối quan hệ thân quen, ít khi nhận 5
17. được quyền lợi gì từ bên được bảo lãnh, nhưng đến khi phải thực hiện nghĩa vụ thì sẽ bị thiệt hại về vật chất, dẫn đến người bảo lãnh thường thoái thác trách nhiệm. Tuy nhiên, đến khi ngân hàng coi bảo lãnh như là một nghiệp vụ kinh doanh thì đã tạo ra nhiều sự khác biệt. Về nguyên tắc, ngân hàng vẫn là bên th ứ ba trong giao dịch mua – bán iữa hai bên, nhưng đây là hoạt động kinh doanh nhà nghề, có thu phí.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0397

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *