Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sd đất, quyền sở hữu nhà ở

LV: Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sd đất, quyền sở hữu nhà ở

1. Tính cấp thiết của đề tài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quy ền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài s ản khác gắn liền với đất có vai trò quan tr ọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ sử dụng đất. Trên địa bàn huyện Hải Lăng những năm qua, cùng v ới sự phát triển về kinh tế xã hội, quá trình đô thị hoá diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, tình hình giao dịch về đất đai, bất động sản ngày một tăng l ên. Công tác c ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở v à tài s ản khác gắn liền với đất là vấn đề quan trọng, cấp thiết luôn được chính quyền uyện Hải Lăng chỉ đạo, thực hiện trong nhiều năm qua. Qua quá trình thực hiện, n ờ áp dụng cải cách hành chính, công tác c ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác gắn liền với đất đã có nhi ều tiến bộ, hệ thống thủ tục phần nào được xây dựng rõ ràng và đơn giản hơn, người dân phần nào được tạo thuận lợi v à d ễ d àng trong một số việc cần giải quyết với cơ quan nhà nước trong lĩnh vực n ày. Tuy nhiên, xét một cách nghiêm túc, người dân và cả lãnh đạo chính quyền huyện vẫn chưa thực sự hài lòng v ới kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận hiện tại. Người dân vẫn còn gặp rắc rối, phiền hà khi thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan. Chính vì vậy, việc cải thiện công tác c ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác gắn liền với đất là hết sức quan trọng. Bên cạnh chức năng quản lý nhà nước, chức năng phục vụ của nhà nước nhằm cung cấp những dịch vụ cần thiết cho người dân để họ thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình giờ đây cần được chú tr ọng hơn bao giờ hết. Để làm tốt công tác này hơn nữa, cần thiết dựa trên những cơ sở khoa học và khảo sát, phân tích đánh giá của người dân về công tác c ấp giấy chứng nhận hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này. Xuất phát từ lý do trên, tác gi ả đã chọn đề tài luận văn thạc 1
21. sỹ “Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác gắn liền với đất trên địa bàn huy ện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của Nhà ước về cấp giấy chứng nhận và xác định được những hạn chế, khó khăn tro công tác cấp giấy chứng nhận, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để nâng cao sự h ài lòng c ủa người dân đối với công tác này, tạo được sự tin tưởng của người dân đối với cơ quan quản lý của Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hải Lăng. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác c ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác g ắ n liề n với đất trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và đề xuất giải pháp p ù ợ p nhằm hoàn thiện công tác này đến năm 2025. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và mô hình nghiên c ứu về ông tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác g ắn liền với đất. – Phân tích thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác gắn liền với đất trên địa bàn huy ện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. – Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ g đất, quyền sở hữu nhà ở và tài s ản khác gắn liền với đất nhằm thỏa mãn tối đa hu cầu của người dân. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác c ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 2
22. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Nghiên cứu này được thực hiện tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm không gian nghiên c ứu. Phạm vi thời gian: Đối với dữ liệu thứ cấp: Thu thập trong giai đoạn từ năm 2014-2016. Đối với dữ liệu sơ cấp: Thu thập từ phiếu phỏng vấn người dân từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2017. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp – Từ phòng Tài nguyên và Môi tr ường huyện Hải Lăng, phòng Th ống kê huyện: Thu thập số liệu về tình hình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện tự nhiên, dân số của địa phương. – Từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai uyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (trước đây là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguy ên và Môi trường huyện Hải Lăng) về các số liệu liên quan đến kết quả hoạt động của Văn phòng . 4.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 4.1.2.1. Nghiên cứu sơ bộ, chính thức – Nghiên cứu sơ bộ: Phỏng vấn 1 số người dân lấy ý ki ến của họ về những yếu tố ảnh hưởng đế sự đánh giá của người dân đối với công tác c ấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì từ đó để có cơ sở điều chỉnh thang đo từ lý thuy ết đến thang đo thực hiện nghiên cứu của tác giả tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Bắt đầu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các người dân tại huyện Hải Lăng nhằm hiểu rõ các nhân t ố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tiếp đó, nghiên cứu sử dụng phỏng vấn sâu (n = 5), tức là chọn 5 người dân ở các xã, thị trấn của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để khai thác các vấn đề xung quanh đề tài nghiên c ứu 3
23. theo một dàn bài so ạn sẵn. Kết quả của quá trình nghiên cứu sẽ tổng hợp thành bảng hỏi dự thảo. Bảng hỏi dự thảo được dùng để phỏng vấn thử. Kết quả phỏng vấn thử là cơ sở để kiểm tra, điều chỉnh, rà soát b ảng hỏi cho phù h ợp nhằm tiến hành phỏng vấn chính thức. – Nghiên c ứ u chính thức: Điều tra phỏng v ấ n tr ực tiếp thông qua b ảng hỏi được thiết kế sẵn và phỏng vấn trực tiếp người dân. Các câu h ỏi trong bảng hỏi được thiết kế chủ yếu tập trung vào đánh giá của người dân đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Hải Lăng. Đối tượng điều tra: là những người dân có tham gia vào công tác c ấp GCN QSDĐ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị . 4.1.2.2. Thiết kế mẫu – chọn mẫu 4.1.2.2.1. Xác định kích cỡ mẫu Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu, công thức của Cohran (1977) đối với tổng thể vô h ạn được sử dụng với ác giá tr ị lựa chọn như sau: n = z2 p (1 − q) e 2 Trong đó: n: Kích cỡ mẫu q: Là giá tr ị tương ứng với miền thống kê (1- )/2 tính từ trung tâm của miền phân phối chuẩn. p: Tỷ lệ người đồng ý tr ả lời phỏng vấn q= 1-p: Tỷ lệ người không đồng ý tr ả lời phỏng vấn e 2 : Sai số mẫu cho phép Do tính chất, vì vậy sẽ lớn nhất khi ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy 95% và sai số cho phép là e= 7%. Lúc đó mẫu ta cần chọn sẽ có kích cỡ mẫu lớn nhất. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0166

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *