Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Đồng Nai

LV: Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Đồng Nai

1. Lý do chọn đề tài Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế (TTKT) với tiến bộ và công bằng xã hội (CBXH) đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm, là bài toán nan giải đối với nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay, đặc biệt với các nước có nền kinh tế đang phát triển hoặc chậm phát triển. Tăng trưởng là mục tiêu mà mọi quốc gia, mọi nền kinh tế đều phải hướng đến, bởi nó là chỉ số đánh giá sức sống, năng lực của một nền kinh tế. TTKT chính là cơ sở, là nền tảng cơ bản để giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… Tuy nhiên, TTKT theo hướng nào, có đảm bảo hài hòa các lợi ích của toàn xã hội, thực hiện sự tiến bộ và CBXH hay không, điều đó còn tuỳ thuộc vào chiến lược phát triển và cách giải quyết của từng quốc gia trong mỗi giai đoạn phát triển nhất định. Thực tiễn đã có nhiều bằng chứng cho thấy giải quyết mối quan hệ giữa TTKT với tiến bộ CBXH là một vấn đề vô cùng phức tạp và khó khăn, phụ thuộc phần lớn vào quyết tâm chính trị của nhà nước cầm quyền. Trong quá trình đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến việc giải quyết mối quan hệ giữa TTKT với tiến bộ và CBXH, và coi đây là một trong những mối quan hệ cơ bản cần tập trung giải quyết trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tại Đại hội lần thứ XI, Đảng ta một lần nữa khẳng định:“ Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” [33, tr 98]. Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn duy trì được tốc độ phát triển kinh tế cao và ổn định trong nhiều năm: giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 12,86%/năm, giai đoạn 2005-2010 đạt 13,2% cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng trung bình của vùng kinh tế trọng 3
6. điểm phía Nam và gấp 1,9 lần so với mức tăng chung của cả nước, giai đoạn 2011 – 2013 tăng bình quân 12.3% gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước [Phụ lục 1]. Nhờ tăng trưởng liên tục và ổn định đã cải thiện đáng kể thu nhập và đời sống người lao động. Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2008 là 1068,8 USD thì đến năm 2013 (chỉ sau 5 năm) thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên gấp đôi với mức 2.138 USD/ người. Sự tăng trưởng đó đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của Đồng Nai trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực đã hình thành nên các vùng kinh tế công nghiệp, các cụm công nghiệp mới tạo động lực cho sự phát triển của Đồng Nai trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mà quá trình tăng trưởng kinh tế đem lại cũng đã và đang xuất hiện một số vấn đề bất cập, liên quan đến sự phát triển bền vững ở Đồng Nai. Đó là tình trạng chất lượng tăng trưởng còn chưa đảm bảo, chủ yếu mới chú trọng tăng trưởng theo chiều rộng, năng suất lao động còn thấp trong các nhóm ngành dịch vụ, hiệu quả sử dụng vốn không cao; trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong tỉnh còn ở mức trung bình và thấp so với khu vực và thế giới; môi trường bị tác động nghiêm trọng; Hệ thống an sinh xã hội chưa được đảm bảo. Đặc biệt, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội trong lĩnh vực học tập, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí còn nhiều điều bất cập, chưa bảo đảm sự công bằng, sự phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư ngày càng dãn cách, nhất là giữa thành thị và nông thôn. Vì thế, giải quyết các chính sách xã hội trong quá trình phát triển kinh tế đã và đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu, là mục tiêu phấn đấu của Đồng Nai trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH. Với lý do đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở Đồng Nai” làm luận văn thạc sĩ kinh tế của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 4
7. Quan hệ giữa TTKT với CBXH ở nước ta là một trong những chủ đề đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu không chỉ đối với các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý mà còn thu hút đông đảo các giới khoa học trong và ngoài nước tham gia. Đã có khá nhiều công trình khoa học, các đề tài nghiên cứu về vấn đề này, có thể kể ra một số công trình tiêu biểu sau đây: * Về các ấn phẩm đã in thành sách: – “Tăng trưởng kinh tế và chính sách xã hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ 1991 đến nay – Kinh nghiệm của các nước ASEAN” của tác giả Lê Đăng Doanh và Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Nhà xuất bản Lao động, Hà nội, 2001). Các tác giả đã phân tích sự tác động của chính sách xã hội với tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Từ đó, nêu rõ mối quan hệ giữa chính sách xã hội và chính sách kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, tạo cho mọi người có sự bình đẳng trong việc tiếp cận với các cơ hội xã hội. – “Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội” của TS Nguyễn Minh Hoàn, (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009). Tác giả đã đề cập các quan niệm thời kỳ trước C.Mác, các quan điểm hiện đại của các học giả phương Tây, quan điểm của Mác – Ăngghen và tư tưởng của Hồ Chí Minh về công bằng xã hội. Tác giả nhấn mạnh, công bằng xã hội và tiến bộ xã hội là mục tiêu được Đảng ta xác định ngay từ những ngày đầu khi nước ta tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, đất nước ta đang có tình trạng gia tăng phân hoá giàu nghèo và bất bình đẳng do sự tồn tại của nhiều loại hình quan hệ sở hữu. Đây là tất yếu khách quan. Điều này đòi hỏi Nhà nước phải có sự điều chỉnh, điều tiết để kiềm chế tình trạng gia tăng bất bình đẳng. – “Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam” của GS.TS Hoàng Đức Thân, TS. Đinh Quang Ty (Chủ biên) (Nhà xuất bản 5
8. Chính trị quốc gia ấn hành, 2010). Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và cho rằng đó là mối quan hệ cơ bản, phức tạp, cực kỳ quan trọng đòi hỏi Nhà nước ta phải có những biện pháp để giải quyết thỏa đáng. – “Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam” của Nguyễn Văn Nam, Trần Thọ Đạt (Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2006). Các tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Qua việc phân tích thực trạng, chất lượng tăng trưởng kinh tế ở nước ta giai đoạn cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI, các tác giả cho rằng, những yếu tố thể hiện chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế nước ta là: tổng giá trị sản xuất, tổng sản phẩm quốc nội, tổng thu nhập quốc dân, thu nhập bình quân đầu người và một số các tiêu chí định tính khác như: xóa đói giảm nghèo, phúc lợi xã hội, công bằng xã hội, môi trường môi sinh. Cũng trong cuốn sách này, các tác giả đã chỉ ra và phân tích những giải pháp cơ bản để thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt chất lượng và hiệu quả cao. – “Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới” TS Nguyễn Thị Nga (Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007). Tác giả tập trung phân tích và luận chứng những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. Cụ thể là: Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội; Để công bằng xã hội trở thành động lực phát triển, cần phải gắn quyền lợi với nghĩa vụ, cống hiến với hưởng thụ; Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên phạm vi cả nước, ở mọi lĩnh vực, ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; Bảo đảm sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội nhằm phát triển con người, phát huy nhân tố con người; Phát huy vai trò của nhà nước và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động xã hội. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0207

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *