LV: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu Trong những năm qua, ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao (tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2016 đạt 18,1%) và là ngành công nghi ệp mũi nhọn của tỉnh. Đến năm 2017, ngành dệt may chiếm 40,1% tỷ trọng công nghiệp và giải quyết việc làm cho hơn 26.900 lao động, góp phần quan trọng thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngành dệt may đã gia nhập sân chơi toàn cầu khi Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Việt Nam ký hàng lo ạt FTAs (hiệp định thương mại tự do song phương). Điều này đã khiến kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may trên địa bàn tỉnh đã tăng trưởng đáng kể, kim ngạch xuất khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể: kim ngạch xuất khẩu năm 2007 đạt 29,72 triệu USD, tăng 34,61% so với năm 2006; năm 2008 đạt 49,57 triệu USD, tăng 66,77%; năm 2009 đạt 90,90 triệu USD, tăng 83,40%; năm 2010 đạt 188,62 triệu USD, tăng 107,49%; năm 2011 đạt 273,08 triệu USD, tăng 44,78%; năm 2012 đạt 352,48 triệu USD, tăng 29,07%; năm 2013 đạt 423,17 triệu USD, tăng 20,05%; năm 2014 đạt 493,52 triệu USD, tăng 12,89%; năm 2015 đạt 516,99 triệu USD, tăng 8,23%; năm 2016 đạt 582,59 triệu USD, tăng 12,69% so với năm 2015; năm 2017 đạt 638,75 triệu USD và chiếm đến 79,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa c ủa toàn tỉnh. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu có dấu hiệu chững lại; đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh cho sản xuất hàng xuất khẩu nhìn chung vẫn còn th ấp. Chưa có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn nhằm tập trung khai thác tiềm năng xuất khẩu của tỉnh, khiến cơ cấu sản xuất và xuất khẩu chậm được đổi mới. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu còn y ếu và thiếu đồng bộ. Các DN chưa khai thác một cách hiệu quả lợi thế cạnh tranh xuất khẩu dựa vào công ngh ệ, trình độ lao động, quản lý… để tạo ra các nhóm hàng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao, tham gia vào khâu t ạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các DN chưa chủ động nắm bắt những cơ hội để thâm nhập và khai thác th ị trường xuất khẩu một cách hiệu quả, đặc biệt là các th ị trường mà Việt Nam đã ký k ết các hiệp 1
13. định thương mại tự do song phương và đa phương. Phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc (chiếm hơn 50% tổng kinh ngạch nhập khẩu của hơn 30 thị trường nhập khẩu trên thế giới). Đáng chú ý là dệt may hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, chiếm đến 55% tổng kinh ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may trong khi xuất khẩu dệt may của các DN tỉnh Thừa Thiên Huế sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ lệ không đáng kể. Công nghi ệp hỗ trợ chưa phát triển, tỷ lệ nhập khẩu lớn về nguyên phụ liệu sản xuất, đặc biệt là nguyên phụ liệu gia công (gia công vẫn là hình thức chủ yếu), cho thấy tính bền vững của xuất khẩu không cao, phụ thuộc quá nhiều vào thị trường cung cấp ở nước ngoài. Với những lý do trên, tôi ch ọn nghiên cứu Đề tài “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thự c trạng xuất khẩu hàng dệt may trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2017, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về hoạt động xuất khẩu; – Phân tích thực trạng xu ất khẩu hàng dệt may trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2017; – Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may đến năm 2025. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may; trong đó tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may trong thời kỳ hội nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: – Không gian: Tỉnh Thừa Thiên Huế – hời gian: Thực trạng hoạt động xuất khẩu giai đoạn 2013-2017; đề xuất giải pháp đến năm 2025. 2
14. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu: 4.1.1 Số liệu thứ cấp: – Thu thập từ các báo cáo, văn bản, số liệu của cơ quan quản lý nhà n ước có liên quan như Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Cục Hải Quan, Cục Thống kê… – Thu thập từ nguồn thông tin trên các ấn phẩm, báo chí; website của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp… 4.1.2 Số liệu sơ cấp: – Số liệu sơ cấp được thu thập trên cơ sở điều tra, khảo sát, phỏng vấn các đối tượng: + Đối với DN: Hiện nay, trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế có 33 DN có ho ạt động xuất khẩu hàng dệt may; mỗi một DN đều có người phụ trách vấn đề xuất khẩu và đây là các đối tượng am hiểu về hoạt động xuất khẩu của DN. Vì vậy, tiến hành gửi phiếu khảo sát cho các đối tượng này để thu thập thêm thông tin v ề DN, lấy ý ki ến đánh giá công tác qu ản lý nhà n ước đối với hoạt động xuất khẩu hàng dệt may trên địa bàn tỉnh. + Đối với cơ quan quản lý nhà n ước: Tiến hành phỏng vấn (trực tiếp, qua điện thoại), gửi phiếu khảo sát cho 10 chuyên gia đang công tác tại Sở Công Thương, Cục Hải Quan. Đây là những chuyên gia có ki ến thức, am hiểu sâu về hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Nội dung phỏng vấn, khảo sát tập trung vào nội dung: cơ chế, chính sách; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các gi ải pháp để đẩy mạnh đối xuất khẩu hàng dệt may trên địa bàn tỉnh. 4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích: – Phương pháp thống kê mô t ả: Sử dụng phương pháp thống kê mô t ả để tính toán, so sánh t ần suất, tỷ lệ phần trăm của kết quả đánh giá về những chỉ tiêu của từng vấn đề nghiên cứu, từ đó nhận xét và đưa ra kết luận. – Phương pháp so sánh: Tiến hành so sánh, đối chiếu số liệu thống kê được qua các năn để thấy được tốc độ tăng trưởng của ngành dệt may. 3
15. 5. Cấu trúc luận văn Luận văn được chia là 3 phần: – Phần I. Mở đầu – Phần II. Nội dung nghiên cứu: Gồm có 3 chương: + Chương 1. Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về hoạt động xuất khẩu hàng dệt may. + Chương 2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệ t may tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2017. + Chương 3. Định hướng, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế Phần III. Kết luận. 4
16. PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VÀ TH ỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG D ỆT MAY 1.1. Cơ sở lý lu ận về hoạt động xuất khẩu hàng d ệt may.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0399

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *