Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng uỷ phường đối với hệ thống chính trị cơ sở

LV: Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng uỷ phường đối với hệ thống chính trị cơ sở

1. Lý do chọn đề tài Các cơ sở xã, phường là nơi có tuyệt đại bộ phận nhân dân cư trú và sinh sống. Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng để phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Song, toàn bộ sức mạnh, hiệu lực to lớn của hệ thống chính trị cơ sở đều phụ thuộc một cách quyết định vào vai trò hạt nhân lãnh đạo của đảng uỷ xã, phường, mà đặc biệt là phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ xã, phường đối với chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở địa phương. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, đảng ủy các phường thuộc quận Phú Nhuận đã luôn coi trọng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị cơ sở để phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ các phường được giữ vững, công tác quản lý của chính quyền được tăng cường, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng cao, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, kinh tế, văn hóa – xã hội trong quận từng bước phát triển. Tuy nhiên, so với mục tiêu lãnh đạo và yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy các phường đối với hệ thống chính trị cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: Một số tổ chức Đảng chưa thực sự coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc còn thụ động trông chờ sự chỉ đạo của 3
5. cấp trên, tình trạng hội, họp, bệnh giấy tờ còn nhiều, nghị quyết lãnh đạo còn chung chung, công tác lãnh đạo điều hành, kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện chương trình, đề án còn yếu. Tính chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn mờ nhạt, chưa thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Tình trạng bạo biện làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng uỷ phường đối với hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tệ quan liêu, tham nhũng, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, vừa không giữ đúng kỷ cương phép nước còn xảy ra ở một số nơi; chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống chưa được xác định rành mạch, trách nhiệm không rõ, nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn nhiều dấu ấn của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, không phù hợp với chuyển biến của xã hội. Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn Đảng cũng như mục tiêu phát triển mọi mặt của thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận, trước sự tác động từ mặt trái nền kinh tế tế thị trường và âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, để giữ vững bản chất và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, vấn đề cơ bản và đòi hỏi cấp thiết là phải kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng uỷ phường đối với hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm đảng uỷ ở các phường thuộc quận Phú Nhuận thực sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Với lý do trên, việc nghiên cứu “Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy phường đối với hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 4
6. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ở Việt Nam, vấn đề hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính trị các cấp từ Trung ương đến cơ sở nói riêng và phương thức lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Trong đó nổi lên một số công trình tiêu biểu như: TS, Lưu Minh Trị, “Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn ngoại thành Hà Nội (cấp xã) trong giai đoạn hiện nay”, năm 1993. Đặng Thị Hiền, “đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị cấp cơ sở nông thôn (thông qua khảo sát thực tế tỉnh Tuyên Quang)”, luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành triết học 1993. GS, TS, Phạm Ngọc Quang “Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân lao động”, tạp chí triết học số 3 năm 1996. GS, Nguyễn Đức Bình, GS, PTS Trần Ngọc Hiên, GS Đoàn Trọng Tuyến, Nguyễn Văn Thảo, PGS, PTS Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) “đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị ở nước ta trong giao đoạn mới”, Nxb CTQG. HN. 1999 PGS, Nguyễn Quốc Phẩm (chủ biên) “hệ thống chính trị cấp cơ sở và dân chủ hóa đời sống xã hội nông thôn miến núi vùng dân tộc thiểu số các tỉnh miến núi phía bắc nước ta”, Nxb. CTQG. H. 2000. TS, Đặng Đình Tân, “Chính quyền cấp xã – những vấn đề đặt ra hiện nay”, tạp chí đặc san số 3, năm 2002. GS, TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên) “Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay” Nxb CTQG, H. 2004. PGS, TS Nguyễn Văn Vĩnh (chủ biên) “Góp phần đẩy lùi nguy cơ, bảo đảm ổn định và phát triển đất nước”, Nxb lý luận chính trị, HN. 2005. 5
7. Trần Đức Huân, “Hệ thống chính trị cơ sở Tỉnh hà Nam trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay”, Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị, HN 2006. Giáo trình Công tác đảng, công tác chính trị, quân đội nhân dân, Tổng cục Chính trị, “Đặc điểm, vai trò, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền” Nxb QĐND, 2008. Vũ Trọng Lâm: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội”, tạp chí khoa học ĐHQGHN, kinh tế luật 24(2008) 218-223. Nguyễn Tiến Dũng, “Tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh của các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên giai đoạn hiện nay” Luận án tiến sĩ khoa học chính trị , Hà Nội, 2010. “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng cấp xã” – tạp chí Xây dựng Đảng ngày 04/10/2013. Các công trình trên đây tiếp cận hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, hệ thống chính trị từ nhiều cách, nhiều góc độ khác nhau, nhưng tựu chung lại, các nhà khoa học với tư cách là những chủ thể sáng tạo, nghiên cứu, khảo sát, phân tích, khái quát đều cố gắng giải quyết những vấn đề căn cốt của hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị với những mức độ khác nhau. Xuyên qua những công trình đó, có thế tổng quan lại những vấn đề sau đây: Thứ nhất, các nhà khoa học từ nhiều cách tiếp cận khác nhau đã đưa ra những định nghĩa có thế theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp về hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Những dấu hiệu cơ bản trong nội hàm của khái niệm hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn đã và đang là cơ sở chỉ đạo hoạt động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay ngày càng hiệu quả hơn. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0188

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *