Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

LV: Đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

1. Lý do chọn đề tài Cả lý luận và thực tiễn đã khẳng định rằng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ điều này, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn và bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn dân thực hiện đường lối, nhiệm vụ cách mạng. Chính vì vậy, từ trước đến nay, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu gần 30 năm đổi mới vừa qua là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau, ngày càng nghiêm trọng. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thẳng thắn chỉ ra sự trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tác hại của nó. Về nguyên nhân của tình trạng này, bên cạnh những nguyên nhân khách quan Đảng đã nhấn mạnh tới những nguyên nhân chủ quan. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng thẳng thắn chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…” [15, tr.22].
6. 7 Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên diễn ra từ chỗ trước đây chỉ có ở “không ít” hoặc “một bộ phận” thì hiện nay đã và đang diễn ra ở “một bộ phận không nhỏ”, diễn ra ở “những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”. Những hiện tượng này nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ có tác hại rất nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng và do đó, quyết định đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Quán triệt và thực hiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng, Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh đã có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nhờ đó đã trực tiếp góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Mặc dù vậy, so với yêu cầu nhiệm vụ của công giáo dục rèn luyện đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thì vẫn chưa đáp ứng. Trong báo cáo kiểm điểm việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc chỉ rõ, ở một số cấp ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của Đảng có những biểu hiện buông lỏng, né tránh, hữu khuynh. Xuất phát từ những vấn đề lý luận, thực tiễn trên, học viên lựa chọn vấn đề: “Đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
7. 8 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Quán triệt các quan điểm của Đảng, nhất là từ khi có Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học nghiên cứu về công tác xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ đảng viên. Dưới đây là một số công trình tiêu biểu: Ban Tuyên giáo Trung ương – Bảo tàng Hồ Chí Minh: 60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ yếu hội thảo kho học, Nxb CTQG, Hà Nội 2008. Ban Tuyên Giáo Trung ương: Đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai lầm thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội 2008. Học viện Chính trị: Kỷ yếu hội thảo khoa học 60 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lịch sử và hiện thực, Nxb CTQG, Hà Nội 2007. Học viện Chính trị: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lịch sử và hiện thực, Nxb QĐND, Hà Nội 2009. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình xây dựng Đảng, Nxb CTQG Hà Nội, 2004. Nguyễn Phú Trọng (1995), Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt (đng chủ biên) (2004), Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Trần Đình Huỳnh, Phạm Hữu Tiến, Đức Vượng, Nguyễn Thế Thông (2002), Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Nxb CTQG, Hà Nội. Nguyễn Vĩnh Thắng, Sự cần thiết, tầm quan trọng của việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, Nxb QĐND, Hà Nội 2012.
8. 9 Phạm Văn Nhuận, Những thuận lợi, khó khăn trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Nxb QĐND, Hà Nội 2012. Dương Văn Minh, Nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Nxb QĐND, Hà Nội 2012. Đỗ Mạnh Tôn, Tích cực hóa quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Nxb QĐND, Hà Nội 2012. Ngoài ra còn có nhiều bài báo đăng trên Tạp Chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng bàn về một số kinh nghiệm bước đầu về quán triệt và thực hiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Những công trình trên, ở các góc độ tiếp cận khác nhau đã nghiên cứu phân tích luận giải khá sâu sắc học thuyết Mác – Lênin về xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng. Các tổng quát, các công trình đã dựa vào lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để phân tích luận giải nguồn gốc, nguyên nhân, biểu hiện và các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, khắc phục sư suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Một số công trình đề cập đến tư tưởng của V.I.Lênin về những căn bệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền. Nhiều công trình đã phân tích, luận giải làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về những căn bệnh của cán bộ, đảng viên khi Đảng lãnh đạo chính quyền và con đường khắc phục những căn bệnh đó. Một số công trình nghiên cứu chỉ ra thực trạng, nguyên nhân của tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Tuy nhiên, do đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của mỗi công trình khác nhau mà các tác giả chỉ đề cập đến từng bộ, yếu tố của việc đấu tranh ngăn
9. 10 chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu “Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” một cách có hệ thống với tính chất là một công trình khoa học độc lập. Tác giải luận văn trân trọng kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan để luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn; đề xuất những giải pháp chủ yếu khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Làm rõ những vấn đề lý luận khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. – Đánh giá thực trạng và rút ra kinh nghiệm khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh. – Đề xuất những giải pháp cơ bản đẩy mạnh cuộc đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
10. 11 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh. * Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của đề tài * Cơ sở lý luận: Hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. * Cơ sở thực tiễn: Hoạt động đấu tranh khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghiên cứu các báo cáo tổng kết của cấp uỷ đảng, chính quyền; tác giả trực tiếp trao đổi với các cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức trưng cầu ý kiến.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0451

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *