LV: Đào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, HAY!

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do ch ọn đề tài Chất lượng nguồn nhân lực là nguyên nhân c ủa thành công hay th ất bại trong các hoạt động của một tổ chức, do vậy mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hi ệu quả nguồn nhân lực, duy trì, phát triển và nâng cao ch ất lượng nguồn nhân lực để đạt được mục đích của tổ chức đó. Đào tạo là một trong những giải pháp thiết thực giúp nâng cao ch ất lượng nguồn nhân lực. Vấn đề đặt ra đối với các tổ chức là phải có các bi ện pháp, chính sách đào tạo nguồn nhân lực phù h ợp nhằm phát huy được vai trò c ủa yếu tố con người cho các mục tiêu phát tr iển nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Đối với ngành Hải quan, trong bối cả nh quốc tế và tình hình trong nước đặt ra những yêu cầu mới về công tác qu ản lý, v ừa phải tận dụng thời cơ, vượt qua các khó khăn thách thức, xây dựng lực lượng, đổi mới phương thức quản lý, th ực hiện thắng lợi nhiệm vụ góp ph ần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, phát triển sản xuất trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo vệ an ninh, an toàn xã h ội, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó là xu thế toàn cầu hóa và h ội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng là một xu hướng chủ đạo dẫn tới sự phát triển của thương mại quốc tế ngày một tăng lên về cả nội dung và hình thức, Việt Nam phải thực thi các cam kết ràng buộc liên quan tới thuận lợi hóa thương mại, dỡ bỏ hàng rào thu ế quan, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…Để đạt được mục tiêu nói trên, đòi h ỏi ngành Hải quan phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về khuôn kh ổ pháp lý, th ủ tục hải quan, yếu tố con người, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, công ngh ệ thông tin… Trong đó, việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực là một yếu tố, là một tiền đề đặc biệt quan trọng cho quá trình phát triển. Trình độ và năng lực của mỗi cán bộ, công ch ức (CBCC) ngành Hải quan sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của toàn ngành, việc phát triển và nâng cao ch ất lượng nguồn nhân lực không ch ỉ là nhiệm vụ chung của toàn ngành mà còn là nhi ệm vụ trọng tâm tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 1
15. Một trong những thách thức đặt ra cho Hải quan Việt Nam nói chung, C ục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng là ph ải có bi ện pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Hải quan trở thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu; ho ạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu quả, thích nghi nhanh với những thay đổi của môi trường, công ngh ệ mới, đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Xuất phát từ nhận thức và thực tiễn trên, tác gi ả chọn đề tài: “Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế” để làm Luận văn Thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế để đưa ra những giải pháp, biện pháp và nh ững chính sách đào tạo nguồn nhân lực phù h ợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa nh ững vấn đề lý lu ận và thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức hải quan. – Đánh giá, phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. – Đề xuất một số giải pháp hoàn thi ện công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Hải quan nói chung, C ục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Đề tài đề cập một số nội dung chủ yếu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. – Phạm vi không gian: Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh hừa hiên Huế. 2
16. – Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2015- 2017, số liệu điều tra được thực hiện trong năm 2017 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, giai đoạn 2017-2022. 4. Phương pháp nghiên cứu Để có được sự phân tích, đánh giá một cách toàn di ệ n về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn đã sử dụng các phương pháp sau: 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp sử dụng cho luận văn được thu thập từ các báo cáo v ề công tác đào tạo nguồn nhân lực từ năm 2015 đến năm 2017, các tài liệu tập huấn, chương trình đào tạo nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. Các bài báo, t ạp chí chuyên ngành, các nghiên c ứu đã công b ố rộng rãi. – Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp + Phương pháp chọn mẫu: Để đánh giá đầy đủ, khách quan về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả chọn mẫu theo công th ức của Slovin: Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế có 150 CBCC đang làm việc. Với độ tin cậy chính xác là 90%, sai số lệch chuẩn là ±10%. Do t ổng thể nhỏ và biết được tổng thể nên xác định kích cỡ mẫu tối thiểu theo công th ức sau: N/[1+N(e 2 )] = 150/[1+150(10% 2 )]= 60 Kích thước mẫu tối thiểu theo công th ức ở trên là 60 m ẫu, dựa vào kết quả này và trong khuôn kh ổ thời gian cho phép cũng như khả năng có thể tiếp cận, để tăng độ tin cậy cho kết quả nghiên cứu, tác giả đề chọn 100 mẫu để điều tra, lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ. Căn cứ vào tỷ lệ CBCC giữ chức vụ lãnh đạo là 20,67% và chuyên viên là 79,33% t ại Cục Hải quan Thừa Thiên Huế năm 2017 và kích thước mẫu xác định ở trên, tác gi ả tính toán được tỷ lệ mẫu điều tra là 21 cán b ộ giữ chức vụ lãnh đạo và 79 chuyên viên h ải quan. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ của tác giả nhằm phỏng vấn 3
17. đúng đối tượng liên quan đến công tác đào tạo tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế gồm cán bộ lãnh đạo là những người trực tiếp quyết định kế hoạch, bố trí công chức đào tạo phù h ợp với chương trình đào tạo của Tổng cục Hải quan; công ch ức hải quan là những người được tham gia quá trình đào tạo, nắm rõ s ự thay đổi, khác biệt trước và sau đào tạo. + Phương pháp điều tra: Bằng cách phát phi ếu khảo sát đã được thiết kế sẵn, sử dụng các câu h ỏi đóng nhằm lấy ý ki ến của các CBCC hải quan về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu – Phương pháp phân tổ thống kê: Sau khi thu thập số liệu sơ cấp, dùng phương pháp phân t ổ thống kê để hệ thống hóa và t ổng hợp tài liệu theo các tiêu th ức phù hợp với mục đích nghiên cứu. – Phương pháp thống kê mô t ả: Tác giả sử dụng các số tuyệt đối, số tương đối và số bình quân để mô t ả rõ các đặc trưng vấn đề nghiên cứu. Từ đó đánh giá được thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. – Phương pháp so sánh: tác giả phân tích các chỉ số và so sánh theo th ời gian để thấy được mức độ biến động của các chỉ tiêu đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực, từ đó rút ra được các thông tin v ề tốc độ tăng, tốc độ phát triển. – Phương pháp kiểm định thống kê: Tác gi ả tiến hành phân tích Anova và dựa trên giá tr ị Sig để kiểm định sự khác biệt giữa hai nhóm đối tượng phỏng vấn là cán bộ lãnh đạo, quản lý và công ch ức chuyên môn trong C ục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. – Số liệu sơ cấp được thu thập và xử lý, tính toán được tiến hành trên các ph ần mềm như Micrsoft Excel, SPSS. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức hải quan Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thi ện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế. 4
18. CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN L ỰC HẢI QUAN 1.1. Lý lu ận về nguồn nhân l ực hải quan 1.1.1. Một số khái niệm liên quan a) Nhân l ực Hiện nay trên thế giới đang tồn tại khá nhiều định nghĩa về nguồn nhân lực. Nadler &Nadler cho rằng phát triển nguồn nhân lực và giáo d ục, đào tạo (theo nghĩa rộng) là những thuật ngữ có cùng n ội hàm. Hai tác gi ả này định nghĩa “phát triển nguồn nhân lực là làm tăng kinh nghiệm học được trong một khoảng thời gian xác định để tăng cơ hội nâng cao năng lực thực hiện công vi ệc”. Trong khi đó, UNESCO sử dụng khái niệm phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa hẹp và cho rằng phát triển nguồn nhân lực là làm cho toàn b ộ sự lành nghề của dân cư luôn luôn phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Còn theo T ổ chức Lao động Thế giới (ILO), phát triển nguồn nhân lực bao hàm phạm vi rộng hơn, không chỉ là sự chiếm lĩnh trình độ lành nghề hoặc vấn đề đào tạo nói chung, mà còn là s ự phát triển năng lực và sử dụng năng lực đó vào việ c làm có hi ệu quả, cũng như thoả mãn nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Tại Việt Nam, đã có nhi ều định nghĩa về nhân lực như sau. Nhân lực là thể lực của con người, nằm trong mỗi con người và làm cho con người hoạt động. Thể lực đó ngày càng phát triển cùng v ới sự phát triển của cơ thể con người và đến một mức độ nào đó, con người đủ điều kiện tham gia vào quá trình lao động, con người có s ức lao động [3]. Nhân lực của một tổ chức là toàn b ộ những khả năng lao động mà tổ chức cần và huy động được cho việc thực hiện và hoàn thành nh ững nhiệm vụ trước mắt và lâu dài c ủa tổ chức đó [11]. Nhân lực cũng có thể hiểu là sức mạnh của lực lượng lao động trong một tổ chức. Sức mạnh đó phải được kết hợp của các loại người lao động và của các nhóm yếu tố: Sức khỏe, trình độ, tâm lý và kh ả năng cố gắng. Nhân lực là nguồn lực của mỗi người, bao gồm thể lực, trí lực và nhân cách.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0375

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *