Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Đảng bộ tỉnh lãnh đạo xây dựng hậu phương chi viện cho tiền tuyến

LV: Đảng bộ tỉnh lãnh đạo xây dựng hậu phương chi viện cho tiền tuyến

1. Lý do lựa chọn đề tài Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lâu dài, gian khổ và vô cùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Góp một phần không nhỏ vào thắng lợi ấy phải kể đến vị trí, vai trò quyết định của hậu phương. Nghiên cứu về tầm quan trọng của hậu phương trong chiến tranh, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra quy luật: hậu phương luôn là nhân tố thường xuyên quyết định thành bại của chiến tranh. Lênin đã khẳng định: “Muốn tiến hành chiến tranh một cách thực sự, phải có một hậu phương có tổ chức vững chắc, một đội quân giỏi nhất, những người trung thành nhất với sự nghiệp cách mạng cũng đều lập tức bị kẻ thù tiêu diệt, nếu họ không được vũ trang, tiếp tế lương thực và huấn luyện một cách đầy đủ” [57, tr.479]. Vận dụng sáng tạo quy luật trên vào thực tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng, đặt lên hàng đầu vai trò của hậu phương, căn cứ địa cách mạng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), đánh giá đúng vị thế chiến lược, tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hoá – vùng đất “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” thuộc vùng tự do Liên khu IV, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Thanh Hoá làm hậu phương, căn cứ địa chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của tỉnh trước vận mệnh dân tộc, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã phát huy thế mạnh của vùng đất và con người nơi đây như thế nào? Cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh ra sao để xây dựng Thanh Hoá trở hậu phương, căn cứ địa? Nghiên cứu quá trình trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh giá một cách khách quan đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành kiểu mẫu, góp phần vào thắng lợi của dân 5
5. tộc ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Một số nhận xét và kinh nghiệm được đúc kết có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc – cơ sở để tỉnh Thanh Hoá phát huy truyền thống lịch sử văn hoá lên tầm cao mới, tiếp tục xây dựng quê hương giàu mạnh. Vì lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo xây dựng hậu phương chi viện cho tiền tuyến trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)” làm luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề tài đi sâu phân tích đường lối, chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xây dựng, bảo vệ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến; tri ân, tôn vinh những cống hiến, sự hy sinh của quân dân Thanh Hoá trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua đó, rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm làm luận cứ khoa học, tài liệu tham khảo, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong nhiều năm qua, đề tài hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã được các lãnh tụ Đảng, Nhà nước, quân đội và nhiều nhà khoa học quan tâm, đi sâu nghiên cứu. Tập hợp và nghiên cứu các công trình đó, chúng tôi chia thành các nhóm sau đây: Nhóm các công trình nghiên cứu lịch sử kháng chiến, hậu phương chiến tranh nhân dân, tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại (1994), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; Viện Lịch sử quân sự (1997), Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945 – 1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; Viện Lịch sử quân sự (1999), Mấy vấn đề chỉ đạo chiến lược trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945 – 1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2000), 6
6. Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) – Thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Chiến thắng Điện Biên Phủ – Cột mốc vàng lịch sử (2004), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Viện Lịch sử quân sự (2005), Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, tập 2, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; Ngô Đăng Tri (2009), Vai trò của hậu phương trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 55 chiến thắng Điện Biên Phủ, Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, đã khẳng định ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó, vị trí, vai trò của hậu phương được phát huy cao độ, góp phần không nhỏ làm nên thắng lợi vĩ đại đó. Các công trình cũng đã đưa ra những vấn đề chung về xây dựng, bảo vệ và phát huy sức mạnh hậu phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá – xã hội. Từ đó, rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những công trình nêu trên, hậu phương phần nào được đề cập ở mức độ và phạm vi khác nhau về tổ chức, tiến hành xây dựng, bảo vệ, phát huy, thể hiện nhân tố quyết định nhất của cuộc kháng chiến. Đây là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng, giúp tác giả nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng hậu phương trong kháng chiến. Nhóm các công trình đề cập đến xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Quân khu IV, Liên khu IV Viện Lịch sử Đảng (2000), Một số vấn đề lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp ở Liên khu IV (1945 – 1954), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Ngô Đăng Tri (2001), Vùng tự do Thanh – Nghệ – Tĩnh trong kháng chiến 7
7. chống Pháp (1946 – 1954), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Viện Lịch sử Đảng (2003), Lịch sử kháng chiến chống Pháp của quân và dân Liên khu IV (1945 – 1954), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Trình Mưu (2003), Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Liên khu IV (1945 – 1954), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Bộ Quốc phòng – Quân khu IV (2005), Tổng kết chiến thuật trong kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ của Lực lượng vũ trang Quân khu IV (1945 – 1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; Ngô Đăng Tri, Vùng tự do Thanh – Nghệ – Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 16 – 1987; Ngô Đăng Tri, Mối quan hệ giữa Thanh – Nghệ – Tĩnh với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 – 1994; Nguyễn Văn Quang, Vai trò hậu phương Thanh – Nghệ – Tĩnh trong chiến dịch Thượng Lào (tháng 4 – 5 năm 1953), Tạp chí Cộng sản, số 5 – 2013. Các công trình nghiên cứu trên không chỉ đề cập đến sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng bộ và chính quyền Quân khu IV, Liên khu IV, Thanh – Nghệ – Tĩnh nói chung mà còn chỉ rõ vai trò, vị trí của hậu phương Thanh Hoá nói riêng. Thanh Hoá được đề cập đến là hậu phương trực tiếp của chiến trường Bắc – Trung bộ, Thượng Lào, Điện Biên Phủ. Hậu phương Thanh Hoá đã góp một phần xứng đáng sức người sức của, chi viện kịp thời cho các chiến trường. Tài liệu này có giá trị rất lớn đối với tác giả trong quá trình nghiên cứu, tái hiện vai trò, vị trí quan trọng của hậu phương Thanh Hoá trong kháng chiến chống Pháp. Nhóm các công trình đề cập đến hậu phương Thanh Hoá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa (1990), Lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954), Nxb Thanh Hoá; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá (1990), Thanh Hoá – Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) (Sơ thảo), Thanh Hoá; Tỉnh uỷ Thanh Hoá 8
8. (2000), Lịch sử Đảng bộ Thanh Hoá, tập I (1930 – 1954); Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2000), Đảng bộ Thanh Hoá 70 năm chặng đường vẻ vang (1930 – 2000); Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thanh Hoá – Thanh Hoá làm theo lời dạy của Người (2007), Nxb Thanh Hoá; Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thanh Hoá (2010), Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Thanh Hoá (1945 – 2005), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, là những công trình đã khái quát quá trình Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo nhân dân tỉnh đấu tranh cách mạng qua các chặng đường lịch sử. Qua đó, đề cập đến việc xây dựng và động viên sức mạnh toàn dân đoàn kết đứng lên kháng chiến kiến quốc, xây dựng và bảo vệ hậu phương, phục vụ tiền tuyến.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0465

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *