Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

LV: Công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước

1. Lý do chọn đề tài Công tác phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Nếu không làm tốt công tác phát triển đảng viên Đảng sẽ bị già hoá, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo của mình đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vây, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển đảng viên được tiến hành ở tổ chức cơ sở đảng, do đó công tác phát triển đảng viên phụ thuộc trực tiếp vào số lượng, chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở trong mỗi giai đoạn cách mạng. Hiện nay, đất nước phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, không kém phần phức tạp đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tạo điều kiện để tiến hành công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp này. Do đó, xây dựng tổ chức đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Làm tốt công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước góp phần xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nước trong sạch vững mạnh, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế nói chung, các doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống tổ chức đảng cũng như phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay cực kỳ phức tạp. Nhiều chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước không muốn thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp của mình. Và khi đã thành lập được tổ chức đảng thì công tác phát triển đảng cũng gặp không ít khó khăn, chất lượng đảng viên còn nhiều 5
6. hạn chế. Bởi vì, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này luôn bị chi phối bởi lợi nhuận. Công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp này đa dạng về thành phần xã hội, cơ cấu xã hội – giai cấp, trình độ học vấn. Hơn nữa, điều kiện làm việc theo ca kíp, điều kiện kinh tế, cuộc sống còn khó khăn cả về vật chất và tinh thần nên họ quan tâm nhiều hơn đến việc làm và thu nhập, ít có điều kiện học tập, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, giác ngộ về Đảng Cộng sản Việt Nam, ít có thời gian quan tâm về những vấn đề chính trị, xã hội. Điều đáng lo ngại là, nhiều công nhân, người lao động có tình độ học vấn, có tay nghề cao nhưng không thiết tha vào Đảng. Tình hình trên cho thấy, công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, chất lượng phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn thấp so với yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Điều đó thể hiện ở số lượng phát triển đảng viên ít so với tỷ lệ quần chúng, cơ cấu đảng viên được kết nạp mất cấn đối so với cơ cấu xã hội – giai cấp của công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên không hơn hẳn so với quần chúng tích cực; trình độ học vấn, trình độ nhận thức, năng lực tư duy của đảng viên chưa vượt trội so với công nhân, người lao động; phong cách lãnh lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên chưa đạt đến mức có thể giáo dục thuyết phục, cảm hóa quần chúng, để quần chúng noi theo. Trong hoạt động thực tiễn vai trò của đảng viên chưa được phát huy, chưa tạo được sức lôi cuốn quần chúng là công nhân và người lao động trong sản xuất kinh doanh, trong tham gia vào các phong trào, các hoạt động xã hội. Có nhiều nguyên nhân của tình trạng trên, trong đó nguyên nhân cơ bản là một số cấp uỷ, tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa nhận thức rõ sự cần thiết, tính chất khó khăn, phức tạp của công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước để có các chủ trương, giải pháp, kế hoạch phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp này; chưa làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền,vận động quần chúng gia nhập Đảng, công tác tạo nguồn phát triển Đảng, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. 6
7. Trong khi đó yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ngày càng cao, trong đó có công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: “Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao” [ 13, tr.260] Vì vậy, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang là vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Với lý do đó, tác giả lựa chọn vấn đề “Công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. 2. Tình hình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Công tác xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước là vấn đề mới đặt ra trong một số năm gần đây, đây cũng là vấn đề khó, nhạy cảm, vì vậy ngoài những nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngoài nhà nước, chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong những năm gần đây, đã có một số tài liệu, văn bản, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của các Ban đảng, mà trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Những tài liệu đó là cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý để tiến hành công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở 7
8. các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay và trong những năm tới. Một số công trình về xây dựng Đảng và công tác xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Xây đựng Đảng,Nxb.CTQG. H.2004. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng (Dùng cho bí thư và cấp ủy viên tổ chức cơ sở đảng). Nhà xuất bản lý Luận chính trị, Sổ tay công tác Đảng (dùng cho bí thư và cấp ủy viên chi bộ), Hà Nội, 2008. Dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, Cương lĩnh Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về phát triển đảng viên, các công trình này đã phân tích làm rõ vị trí, vai trò, bản chất, các thủ tục, điều kiện kết nạp đảng viên. Tuy nhiên, các công trình này chưa luận giải một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Một số bài báo nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở các địa phương. Lê Thanh Hà, Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân, Tạp chí Cộng sản Điện tử. 17:5′ 18/9/2013. Nguyễn Phú Lập, Công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Đắk Lắk. Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử 7:25′ 6/8/2013. Lê Thị Chinh, Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Báo Ninh Thuận online, Thứ bảy, 27/07/2013 10:16. Lan Hồ, Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước Cập nhật lúc 16:12, Thứ Năm, 30/05/2013 (GMT+7). Những bài báo trên trực tiếp bàn về công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác phát triển đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước của các tỉnh trên các nước. Trong đó đã tập trung phân tích, luận giải vai trò, đặc điểm của các doanh nghiệp ngoài nước; vai trò, đặc điểm của tổ chức đảng và các tổ chức 8
9. quần chúng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, về đặc điểm lực lượng công nhân, người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước; luận giải đặc điểm công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay; đánh giá thực trạng công tác xây dựng tổ chức đảng, thực trạng công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; chỉ rõ những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng đó; phân tích những vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên; đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay và trong những năm tới. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một bài báo khoa học, nên các tác giá không có điều kiện để luận giải một cách sâu sắc những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, mà chủ yếu đề cập đến một số khía cạnh, cách chung nhất, các vấn đề liên quan đến công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước nói chung, của địa phương nói riêng những năm qua và hiện nay. Những kết quả nghiên cứu của các công trình trên là nguồn tư liệu, tài liệu quan trọng mà tác giả luận văn sẽ trân trọng tham khảo, kế thừa, vận dụng trong quá trình thực hiện đề tài luận văn. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn cả nước hiện rất khác nhau về quy mô tổ chức, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, theo đó công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên ở mỗi doanh nghiệp có những đặc thù. Vì vậy, mặc dù có sự giao thoa về nội dung nghiên cứu, song cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu về công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một cách cơ bản, hệ thống dưới góc độ khoa học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Vì vậy, đề tài luận văn “Công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai 9
10. đoạn hiện nay” là công trình nghiên cứu độc lập, không trùng lặp với các công trình đã công bố. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng, đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản về công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. – Đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, rút ra một số kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. – Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu của đề tài Công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. * Phạm vi nghiên cứu của đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài. Số liệu, tư liệu phục vụ cho luận văn giới hạn chủ yếu từ 10
11. năm 2005 đến nay.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0193

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *