Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / LV: Bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy

LV: Bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy

1. Lí do chọn đề tài Cùng với phẩm chất, năng lực, phong cách làm việc là yếu tố góp phần quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác của người cán bộ. Thực tiễn hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cho thấy chất lượng hiệu quả việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, việc kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm đều tùy thuộc một phần quan trọng ở phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, nhất là đội ngũ bí thư các cấp. Đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn là người giữ vai trò hạt nhân chủ chốt, là “linh hồn” của đảng ủy, là người chủ trì toàn bộ công việc của đảng ủy, trực tiếp nắm các vấn đề trọng yếu, các khâu trung tâm, các vấn đề mới nảy sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã, phường, thị trấn; chăm lo xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Vì vậy, để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhất thiết phải được bồi dưỡng về phong cách làm việc khoa học. Trong những năm qua, phong cách làm việc và hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế phong cách làm việc và bồi dưỡng phong cách làm việc của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh chưa đáp ứng với vị trí, vai trò, yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ của người bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; còn có những bất cập, hạn chế cả về nhận thức, trách nhiệm và nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng. Bên cạnh đó đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hầu hết xuất thân từ nông dân, trưởng thành từ môi
6. trường nông thôn, chưa qua đào tạo cơ bản, do đó phong cách làm việc của họ bị ảnh hưởng của thói quen, cách nghĩ, cách làm của người sản xuất nhỏ, lẻ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến một bộ phận bí thư đảng ủy còn nhiều hạn chế về phong cách làm việc, ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, sự tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, việc gia nhập các tổ chức lớn như Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), hợp tác kinh tế với các nước khu vực Châu âu (EU),… mở của thông thương với bên ngoài đang tạo ra những điều kiện và khả năng mới trong hoạt động lãnh đạo và quản lý, làm xuất hiện những quan hệ đa dạng, nhiều chiều giữa các cá nhân và tổ chức trong xã hội. Phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh phải được đổi mới, đặc biệt trước yêu cầu mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, QP – AN, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đang đặt ra những đòi hỏi rất cao và toàn diện về phẩm chất, năng lực và phong cách làm việc của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh. Vì vậy “Bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay” là vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và mang tính cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài M.M.Va xa rơ, Phong cách làm việc của kiểu Lênin trong công tác và sự lãnh đạo của Đảng, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1985. Tác giả đã phân tích, luận giải quan điểm của V.I.Lênin về phong cách làm việc, đó là: quan điểm khoa học; liên hệ với quần chúng, quan tâm tới mọi người; sự lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm; sự vững vàng về tư tưởng và tính nguyên tắc của Đảng, đầu óc thiết thực; óc sáng kiến, quan điểm sáng tạo đối với công
7. việc; kỷ luật phê bình và tự phê bình; tính không khoan nhượng đối với những thiếu sót. Từ đó tác giả chỉ rõ ý nghĩa của việc nghiên cứu và vận dụng sáng tạo phong cách làm việc kiểu V.I.Lênin vào thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ. Đặng Xuân Kỳ, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 1977. Thang Văn Phúc, Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 1998; các công trình trên đã nghiên cứu một cách hệ thống, cơ bản về phương pháp, phong cách khái niệm, nội dung, hệ thống phong cách Hồ Chí Minh với phong cách của những người cộng sản chân chính. Khẳng định tầm quan trọng và nội dung, hình thức biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. TS Ngô Kim Ngân, TS Lâm Quốc Tuấn (Đồng chủ biên), Phong cách làm việc của người bí thư huyện ủy hiện nay, Nxb CTQG, Hà nội, 2010. Các tác giả đã phân tích làm rõ vị trí vai trò, chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động; quan niệm về phong cách làm việc, những đặc trưng, yếu tố cấu thành, đánh giá thực trạng, nguyên nhân phong cách làm việc của đội ngũ bí thư huyện ủy qua khảo sát vùng đồng bằng sông Hồng, đề xuất những giải pháp chủ yếu xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ bí thư huyện ủy hiện nay. TS Phạm Đức Tú (2001), Nghiên cứu phong cách lãnh đạo quản lý của người trung đoàn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, luận án tiến sĩ Tâm lý học, Học viện Chính trị quân sự. PGS, TS Nguyễn Văn Thắng (Chủ nhiệm), Nghiên cứu giải pháp bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho đội ngũ chính ủy trung, lữ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, đề tài cấp Tổng cục Chính trị, Hà Nội, 2010. Công trình đã xác lập và phân tích quan niệm, những đặc trưng, những yếu tố khách quan, chủ quan và con đường hình thành phong cách lãnh đạo của đội ngũ chính ủy trung, lữ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam; Luận giải những vấn đề cơ bản về bồi
8. dưỡng phong cách lãnh đạo của đội ngũ chính ủy trung, lữ đoàn trong quân đội. Đánh giá thực trạng, nguyên nhân rút ra một số kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp chủ yếu bồi dưỡng phong cách lãnh đạo của đội ngũ chính ủy trung lữ đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. PGS, TS Nguyễn Văn Giang (2006), Đổi mới phong cách làm việc, Tạp chí Xây dựng Đảng Điện tử 20/9/2006. PGS, TS Nguyễn Văn Thắng (2008), Bồi dưỡng phong cách chính ủy, chính trị viên đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện nay. PGS, TS Tô Xuân Sinh (2003), Một số vấn đề về bồi dưỡng, rèn luyện phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên trong quân đội hiện nay, Thông tin khoa học xã hội nhân văn quân sự (Số 88), Hà Nội, 2003. Trong các bài báo khoa học trên các tác giả đều cho rằng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chủ chốt nói riêng đều phải có cả phẩm chất, năng lực và phong cách công tác khoa học. Như vậy, bài viết các tác giả đã đưa ra quan niệm phong cách làm việc, đặc trưng, những biểu hiện phong cách làm việc gắn chặt với vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ của từng loại cán bộ, đề xuất một số giải pháp đổi mới, bồi dưỡng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn đã được công bố và đã có những đóng góp nhất định về lý luận và thực tiễn. Từ các góc độ, cách tiếp cận khác nhau, các công trình đã đi từ vị trí, vai trò, đặc điểm, chức trách nhiệm vụ của một số chức danh cán bộ cụ thể, để từ đó đưa ra quan niệm, đặc trưng, yếu tố cấu thành phong cách làm việc của người cán bộ, phân tích thực trạng, nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế là các công trình khoa học nêu trên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, cấp độ khác nhau, với đối tượng, phạm vi, phương pháp và cách tiếp cận
9. khác nhau. Do đó, cho đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống, toàn diện về bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, làm rõ bản chất và các yếu tố quy định phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh . Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương trong bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Luận giải làm rõ đặc điểm, yêu cầu và những vấn đề cơ bản về phong cách làm việc khoa học và bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay. – Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng về phong cách làm việc, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh. Đánh giá khách quan, trung thực những ưu điểm và hạn chế trong bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay, làm tư liệu phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng của các cấp ủy, tổ chức đảng. – Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp chủ yếu bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu
10. Luận văn đi sâu vào nghiên cứu phong cách làm việc và bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh hiện nay. * Phạm vi nghiên cứu – Không gian nghiên cứu: các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. – Thời gian nghiên cứu: từ năm 2005 đến nay. – Phạm vi điều tra khảo sát chủ yếu ở một số huyện: huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành, Thành phố Tây Ninh. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở những quan điểm, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh ủy Tây Ninh về cán bộ và công tác cán bộ nói chung, bồi dưỡng đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nói riêng. * Cơ sở thực tiễn Là thực trạng đội ngũ bí thư đảng ủy xã và hoạt động bồi dưỡng đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh; các báo cáo sơ, tổng kết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng các cấp, kết quả điều tra khảo sát của tác giả. Đồng thời luận văn tham khảo kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận văn. * Phương pháp nghiên cứu của luận văn Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu các đối tượng trong mối quan hệ vận động và phát triển

 

MÃ TÀI LIỆU: 0437

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *