Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng – kỹ thuật y học, đại học y dược

LV: Biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng – kỹ thuật y học, đại học y dược

1. Lý do chọn đề tài Phát triển giáo dục nói chung và hoàn thiện hệ thống giáo dục nói riêng đã và đang là mối quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên toàn thế giới khi bước vào thiên niên kỷ mới với nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức. Giáo dục cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, việc nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ là mối quan tâm của riêng những người làm công tác giáo dục, mà là mối quan tâm của toàn xã hội. Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESSCO) chủ trương đẩy mạnh phát triển giáo dục và đề ra chiến lược phát triển giáo dục chung trên toàn thế giới, trong đó đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên là một trong những tư tưởng chủ yếu được UNESSCO đúc kết và khuyến cáo. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo khẳng định: “phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu,…. Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sở giáo dục đại học trong công cuộc đổi mới mà nòng cốt là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn xã hội,…”. Đổi mới giáo dục Đại học không chỉ phản ánh sự thay đổi kỳ vọng của xã hội đối với giáo dục Đại học mà còn là sự đáp ứng yêu cầu của thời đại, điều đó đã dẫn tới sự thay đổi nhiệm vụ và cấu trúc của đội ngũ giảng viên. Chất lượng và hiệu quả của một nền giáo dục nói chung và của một trường học nói riêng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó yếu tố đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục là 4
5. yếu tố quan trọng và có tính quyết định. “Đội ngũ giảng viên là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng đào tạo của Nhà trường”. Các trường đại học nói chung, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo thế phát triển bền vững, lâu dài của từng trường là việc làm hết sức cấp bách và cần thiết. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó Khoa Điều dưỡng – Kỹ Thuật Y học là một trong bảy khoa của trường), là nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế rất lớn cho khu vực phía Nam, Đội ngũ giảng viên từng bước được xây dựng và phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ đào tạo của Khoa. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục, như: kiến thức chuyên ngành, kỹ năng dạy và học còn hạn chế nhất là các giảng viên trẻ; kiến thức về hệ thống giáo dục, mục tiêu giáo dục chưa được cập nhật đầy đủ, trong khi chính những kiến thức này là kim chỉ nam cho việc soạn giáo trình giáo án và lựa chọn phương pháp giảng dạy cho từng đối tượng; chưa tích cực trong nghiên cứu khoa học; giảng viên cơ hữu chưa thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của Khoa…. Công tác quản lý giảng viên là một trong những vấn đề then chốt của hoạt động quản lý ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định trực tiếp đến việc khẳng định chất lượng đào tạo và sự tồn tại, phát triển của trường; góp phần hoàn thiện công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học ngang tầm với sự phát triển của xã hội, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế thế giới. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc đào tạo những cán bộ y tế giỏi về chuyên môn, có đầy đủ năng lực 5
6. và phẩm chất đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của xã hội. Việc phát triển, nâng cao chất lượng giảng viên của Khoa là nhiệm vụ cấp thiết, vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảng viên phát huy hết nội lực sẵn có của mình, trở thành lực lượng nòng cốt, hùng mạnh đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trước những thay đổi của điều kiện kinh tế xã hội và sự phát triển của Y học hiện đại, nhu cầu đặt ra là đòi hỏi người giảng viên phải có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và kiến thức của Y học tiên tiến để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, Muốn như vậy thì công tác quản lý giảng viên của Khoa phải được đổi mới, vì hiện nay công tác quản lý giảng viên của Khoa còn nhiều bất cập, như các công tác triển khai từ Khoa đến các Bộ môn còn chậm trễ, việc kiểm tra đánh giá giảng viên chưa hiệu quả, nghiên cứu khoa học thực hiện chưa tốt,… Tuy đã có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý nghiên cứu những nội dung có liên quan đến quản lý dưới các góc độ tiếp cận và chuyên ngành khác nhau. Song chưa có đề tài nào được nghiên cứu một cách hệ thống dưới góc độ khoa học quản lý. Từ những lý do trên, tác giả chọn và thực hiện đề tài: “Biện pháp quản lý giảng viên ở Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển quá trình giảng dạy và quyết định chất lượng giáo dục. Vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đã sớm được đề cập trong các nghiên cứu lý luận nhằm chỉ đạo thực tiễn hoạt động giáo dục. Các kết quả nghiên cứu ngày càng làm phong phú thêm kho tàng lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên. Việc nghiên cứu phát triển đội ngũ 6
7. giảng viên là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới đang trở thành xu thế chung của thời đại; giáo dục phải thực hiện được sứ mạng biến toàn cầu hóa thành điều có ý nghĩa đối với từng con người với tất cả các quốc gia; giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao của mỗi quốc gia và tạo cơ hội học tập cho mỗi người dân. 1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài Trên thế giới, vấn đề quản lý giáo dục đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ, tiêu biểu như: F.Taylor, Henry Fayol, Max Weber đã nghiên cứu và khẳng định: quản lý là khoa học, là nghệ thuật thúc đẩy sự phát triển xã hội. F.Taylor (1856-1915) quan niệm quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Henry Fayol (1841-1925) là người đầu tiên đưa ra 5 chức năng cơ bản của nhà quản lý bao gồm: dự tính (lập kế hoạch), tổ chức, điều khiển, phối hợp, kiểm tra. TS. Judy Murray – Trường Đại học Tomboll (Texas, Hoa Kỳ) với đề án: “Kế hoạch tổng thể về việc nâng cao chuyên môn giảng viên trong tiến trình phát triển tại trường đại học Tomboll”. Trong đó, tác giả nhấn mạnh đến yếu tố phát triển đội ngũ giảng viên nhằm củng cố sứ mệnh và giá trị của trường đại học và đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể. TS. Kent Fransworth – Hiệp hội các trường cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ với tham luận: “phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục”. Đã nhận định: nền kinh tế thế giới đang thay đổi khi tri thức thay thế cho nguồn vốn tự nhiên để thành nguồn tài sản hiện hành. Tri thức, các kỹ năng và tài tháo vát của con người ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế thế giới. 7
8. Giáo sư Philip G.Altbach, Đại học Boston (Hoa Kỳ) với đề tài “Trường Đại học và toàn cầu hóa”. Đề tài này đề cập đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên bằng hình thức trao đổi học tập giữa các giảng viên của các trường đại học trên thế giới. Giáo sư John Murray, Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ) với đề tài “Sự phát triển đổi mới đội ngũ giảng viên”. Đã thiết kế được các bước thực hiện rõ ràng, cụ thể như một chìa khóa để chương trình phát triển đội ngũ giáo viên thành công là: tạo được môi trường thúc đẩy sự phát triển đội ngũ giáo viên, chính thức hóa một chương trình được cân nhắc kỹ và liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ của trường đại học. Theo C.Mác (1818-1883), quản lý xét về bản chất là một chức năng xã hội, bắt nguồn từ tính chất lao động và phân công lao động xã hội. Quản lý là một đặc điểm vốn có, bất biến về mặt lịch sử của đời sống xã hội. Mục đích của quản lý nhằm làm cho các hoạt động xã hội vận hành theo đúng quy trình và đạt được mục đích đề ra, đồng thời C. Mác cũng coi quản lý như là lao động để điều khiển lao động, là điều kiện quan trọng nhất để làm cho xã hội loài người vận hành và phát triển. Khi nghiên cứu về quản lý nhà nước, V.I. Lênin (1870-1924) cho rằng, chức năng quan trọng của Nhà nước Xô Viết là quản lý xã hội, quản lý và điều hành nền kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, Ông đưa ra nguyên tắc về quản lý xã hội chủ nghĩa, quan niệm về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Hệ thống tư tưởng của ông về giáo dục là cơ sở khoa học để xây dựng, phát triển và quản lý giáo dục mới – nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của nhân loại. Nhìn chung, các tác giả đã tập trung luận giải nhiều vấn đề cơ bản về quản lý giáo dục và quản lý giảng viên, nghiên cứu quản lý giảng viên, đề cập một số vấn đề về nguyên tắc, hình thức, phương pháp, nhân cách nhà giáo và 8
9. xây dựng các biện pháp nhằm bồi dưỡng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Các tác giả trên thế giới qua các thời kỳ lịch sử, các giai đoạn phát triển giáo dục đều khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. 1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, việc xây dựng, phát triển một nền giáo dục vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định để thúc đẩy xã hội phát triển. Trong các kỳ đại hội vừa qua, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Những thành quả giáo dục, quản lý giáo dục trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, song vẫn còn những hạn chế bất cập. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay là do sự yếu kém của công tác quản lý, nhất là quản lý giáo dục, quản lý giảng viên. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác quản lý giáo dục và được cụ thể hóa thành các văn bản như: Luật giáo dục, Nghị quyết 86 cuả Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác giáo dục – đào tạo trong tình hình mới, chỉ ra một trong những giải pháp chủ yếu trong những năm tới, đó là: kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bố trí cán bộ đủ phẩm chất năng lực làm công tác giảng dạy và quản lý giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục, coi giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng. Đối với công tác quản lý giáo dục, Người yêu cầu phải đi sâu nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, chủ trương 9
10. phải cụ thể, thiết thực; kết hợp chặt chẽ chủ trương, chính sách của Trung ương với tình hình thực tế và kinh nghiệm quý báu, phong phú của quần chúng, của cán bộ và của địa phương. Hồ Chí Minh coi người cán bộ quản lý Nhà trường như người làm ra hàng, Người cũng rất coi trọng nguyên tắc khoa học trong quá trình kế hoạch hóa giáo dục.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0197

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu( FCL) bằng đường biển tại Công Ty Marine Sky Logistics

LỜI MỞ ĐẦU Theo nghiên cứu của viện Nomura (Nhật Bản), các doanh nghiệp logistics …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *