Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Lv: Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trường sĩ quan

Lv: Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên trường sĩ quan

1. Lí do chọn đề tài Đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo là vấn đề rất quan trọng, mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam đã có nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo đã và đang mang lại những kết quả rất khả quan. Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020 chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”[ 11, tr.12]. Nghị quyết 86 của ĐUQSTƯ (nay là Quân ủy Trung ương) về giáo dục và đào tạo trong tình hình mới chỉ rõ: “Đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo… tạo chuyển biến cơ bản và vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo”[ 29, tr.12]. Trong đó đổi mới quản lý giáo dục được xác định là khâu “đột phá”, mà trọng tâm là quản lý đánh giá chất lượng giáo dục, nhằm làm chuyển biến chất lượng giáo dục và đào tạo trong các nhà trường quân đội hiện nay. Nằm trong hệ thống các nhà trường quân đội, TSQĐC có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan CHTM Đặc công cấp phân đội bậc đại học và nhiều loại hình đào tạo khác đáp ứng yêu cầu xây dựng, chiến đấu của Binh chủng Đặc công và quân đội. Trong những năm qua phát huy những kinh nghiệm đã có trong công tác quản lý giáo dục và đào tạo, Nhà trường đã tổ chức và thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo. Qua đó, Nhà trường đã đào tạo được hàng nghìn sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về đội ngũ cán bộ cho binh chủng và toàn quân. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội và Binh chủng Đặc công trong tình hình mới, đòi hỏi nhà trường phải nâng 3
6. cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, nhằm bảo đảm cho học viên sau khi tốt nghiệp ra trường vừa phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực theo quy định của nhà nước và quân đội, vừa phải có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý theo yêu cầu của người sĩ quan Đặc công. Muốn vậy, học viên phải được đào tạo theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” và phải được đánh giá chất lượng học tập một cách chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc. Đánh giá chất lượng học tập của người học là một nhân tố của quá trình dạy học, là hoạt động quan trọng của hoạt động quản lý nhà trường, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung và ở TSQĐC nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay ở TSQĐC quá trình đánh giá chất lượng học tập của học viên vẫn chưa thực sự khoa học, cùng một đối tượng; nội dung, chương trình, mục tiêu yêu cầu đào tạo như nhau; Song ở mỗi khoa, đơn vị quản lý học viên (lớp, hệ) lại có cách đánh giá chất lượng học tập của học viên khác nhau; hay trong cùng một hệ thì việc nhận xét đánh giá chất lượng học tập cũng rất khác nhau và có lúc, có nơi chưa tuân thủ đúng theo quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng học tập. Do đó quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC trong những năm qua là vấn đề luôn thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của các cán bộ quản lý giáo dục, các lực lượng sư phạm trong nhà trường xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên TSQĐC sẽ góp phần quan trọng giúp cho các chủ thể quản lý nhà trường có những nội dung biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng góp phần thực hiện tốt mục tiêu yêu cầu giáo dục, đào tạo của nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý đánh giá chất lượng học tập của học viên Trường Sĩ quan Đặc công hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trong lịch sử giáo dục của nhân loại vấn đề quản lý đánh giá chất lượng giáo dục xuất hiện khi khoa học giáo dục phát triển mạnh mẽ. Ở các nước Châu Âu tiêu biểu là nền giáo dục Xô Viết, dấu mốc đầu tiên trong lịch sử là vào những năm 20 của thế kỷ XX, nhằm đáp ứng nhiệm vụ xoá bỏ, cải tạo những tàn dư của nhà trường chế độ cũ, xây dựng nhà trường của chế độ mới với quan điểm đánh giá người học là cơ sở và điều kiện cho việc giáo dục ý thức học tập, phát triển những khả năng và phẩm chất cần thiết của người học, việc đánh giá người học đã được quan tâm và đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Những năm 70 – 80 của thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học giáo dục Xô Viết tiêu biểu như: Palôxki, Bônđarenkô, Papakhtrian…Đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận, nguyên tắc, quan điểm đánh giá kết quả học tập của người học với nhiều công trình có giá trị cả về lý luận và thực tiễn… Đặc biệt tác giả Travinxki trong công trình nghiên cứu của mình đã chỉ rõ để quá trình đánh giá kết quả học tập bảo đảm tính chân thực, khách quan trước hết cần xác định các mức độ đánh giá, tác giả đã nêu lên 4 tham số chung để đánh giá đó là: Trình độ tri thức thực tế: Yêu cầu người học phải ghi nhớ đơn thuần các sự kiện, các khái niệm, qui luật, lý thuyết nằm trong các môn học tự nhiên, khoa học xã hội được quy định trong chương trình. Trình độ vận dụng: Yêu cầu người học phải biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ nhận thức cũng như trong hoạt động thực tế có ích cho xã hội. Trình độ phân tích, tổng hợp: Yêu cầu người học phải có khả năng phát triển, chứng minh làm sáng tỏ những tư tưởng, những luận điểm cơ bản của những tài liệu đã học và biết vận dụng chúng để trả lời câu hỏi hay bài tập với nhiều mối liên hệ đa dạng giữa một số đại lượng. 5
8. Trình độ sáng tạo: Yêu cầu người học phải có kỹ năng tri thức vào những tình huống mới, biết giải quyết các nhiệm vụ nhận thức không theo mẫu có sẵn. Đồng thời đòi hỏi người học phải có thái độ tích cực đối với các hiện tượng tự nhiên và đời sống xã hội, phải nắm vững các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Những vấn đề nghiên cứu trên của tác giả tuy chưa thật hoàn chỉnh, song nó có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng làm nền tảng cho các công trình nghiên cứu về quản lý đánh giá chất lượng học tập của người học. Trong công trình nghiên cứu của Bourke (1986) đã sử dụng các chỉ số để nhằm đánh giá chất lượng đào tạo đại học như: Tỷ lệ sinh viên hoàn thành khoá học, chất lượng giảng dạy, tỷ lệ sinh viên trên giáo viên, diện tích lớp học, mức độ thu hút các nguồn ngân sách cho nghiên cứu, thu hút sinh viên nhập học, khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp, chất lượng dịch vụ của thư viện vv… Trong một công trình nghiên cứu khác, Ronley (1996) đã đánh giá chất lượng đào tạo đại học thông qua các hoạt động và chất lượng giảng dạy, được thể hiện ở: mức độ đáp ứng nhu cầu của sinh viên, chất lượng dịch vụ trong nhà trường, chất lượng của môi trường dạy và học, tỷ lệ hoàn thành khoá học v.v… Ở Australia, việc đánh giá chất lượng đào tạo đại học từ năm 1992 đến nay thường được đánh giá ở các chỉ số cơ bản như mức độ hài lòng của sinh viên khi kết thúc khoá học về các vấn đề: sự rõ ràng, cụ thể của mục tiêu, yêu cầu và chuẩn mực; cấu trúc nội dung, chương trình, chất lượng giảng dạy, sự nâng cao tay nghề và mở rộng kiến thức vv… Bắt đầu từ năm 2000 thì việc xem xét mức độ hài lòng của sinh viên, khả năng tìm việc làm, sự thăng tiến của những sinh viên tốt nghiệp đại học cũng đã được các nhà trường đại học lưu ý và quan tâm nhiều hơn. Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên 6
9. cứu đã tổng kết có khoảng 300 chỉ số có thể ảnh hưởng quyết định đến chất lượng đào tạo, nhưng họ cũng chỉ ra rằng chỉ có một số nhỏ các chỉ số có thể áp dụng chung cho tất cả các nước. Ngoài ra, với đặc thù kinh tế – xã hội và cơ chế quản lý giáo dục cụ thể, các nước đã xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo riêng cho phù hợp thực tiễn của nước mình. Các nước phát triển như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo và vấn đề quản lý hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo đã được triển khai nghiên cứu từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Trong các cuốn sách (đã được dịch sang tiếng việt) của một số tác giả ở các nước trên đều cho rằng: đánh giá chất lượng có mục đích kiểm định, đo đạc quá trình giáo dục, từ đó các nhà quản lý có thể dự đoán kết quả, đưa ra những quyết định, những điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng giáo dục. Và họ cho rằng, quản lý đánh giá chất lượng giáo dục cần được thực hiện đồng bộ ở cả hai phương diện: Đánh giá sản phẩm giáo dục và đánh giá các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Cơ sở giáo dục muốn phát triển và hội nhập quốc tế phải có chính sách, mục tiêu và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục; do đó hoạt động quản lý đánh giá chất lượng giáo dục được tiến hành đồng thời ngay trong quá trình đào tạo. Cơ quan kiểm định là các đơn vị độc lập với cơ quan quản lý và triển khai giáo dục, từ đó các kết quả đánh giá có giá trị khách quan, loại trừ được các yếu tố chủ quan, tuỳ tiện do bệnh thành tích. Đối với giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề chất lượng giáo dục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố cấu thành nhà trường như: hoạt động quản lý, đội ngũ giáo viên, học viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học và tổ chức, quản lý giáo dục… Do đó, quản lý đánh giá chất lượng giáo dục đại học cần đặt trong mối quan hệ với các yếu tố đó. Ở Việt Nam, về phương diện nghiên cứu lý thuyết đã có nhiều tác giả đề cập đến quản lý đánh giá chất lượng giáo dục cả ở bậc học phổ thông và giáo dục đại học như: Nguyễn Công Khanh “Về tiêu chuẩn kiểm định khoá 7
10. đào tạo giáo viên tiểu học”, Nguyễn Đức Chính “Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học”, Đặng Bá Lãm “Kiểm tra và đánh giá trong dạy – học đại học”, Trần Khánh Đức “Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO&TQM”. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, cùng với trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dùng cho các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam”. Về phương diện thực tiễn, từ năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm xây dựng cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục, từ đây hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục ở nước ta được hình thành và đi vào hoạt động.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0431

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Đánh giá rủi ro tín dụng và các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Bình Chánh

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *