Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn:Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Bình, HAY

Luận văn:Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Bình, HAY

ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhi ệm vụ thực hiện quản lý nhà n ước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong giai đoạn hiện nay, thu thuế xuất nhập khẩu đã và đang là một nguồn thu quan trọng, tập trung của ngân sách nhà nước, là phương tiện vật chất để nhà nước hoạt động và thực hiện chức năng quản lý của mình. Trong những năm qua, chính sách và cơ chế quản lý thu thuế xuất nhập khẩu đã có nh ững thay đổi lớn và đạt được những kết quả quan trọng cả về yêu cầu thu ngân sách và quản lý điều tiết vĩ mô trong quan hệ kinh tế đối ngoại, góp phần ổn định tình hình kinh tế – xã hội, tạo ra những tiền đề cần thiết để chuyển nền kinh tế sang một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập. Quản lý thu ế xuất nhập khẩu là lĩnh vực quan trọng của quản lý nhà n ước đối với nguồn thu Ngân sách nhà nước (NSNN). Trong quá trình phát triển của mình, Nhà nước dùng quy ền lực chính trị vốn có để huy động, tập trung nguồn của cải xã hội thông qua hình thức đóng góp bắt bu ộc được gọi là thuế. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng: thuế ra đời là tất yếu gắn liền với sự ra đời, tồn tại của Nhà nước. Trong cấu trúc h ệ thống thuế của mỗi quốc gia, thuế xuất nhập khẩu (XNK) là một trong những sắc thuế quan trọng, vừa là nguồn động viên cho ngân sách, v ừa là công c ụ để điều tiết sản xuất trong nước, đồng thời cũng là đòn b ẩy thúc đẩy kinh tế trong nước và thương mại quốc tế phát triển. Để phát huy tối đa vai trò c ủa thuế XNK trong cơ cấu thu NSNN, các cơ quan Nhà nước c ầ n có nh ững chính sách, quy định, công c ụ phù h ợp để quản lý thu ế XNK có hi ệu quả . Theo hệ thống thuế của Việt Nam, thuế XNK được coi là sắc thuế quan trọng, một trong những nguồn thu chủ yếu của NSNN. Chính vì vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm hoàn thi ện chính sách và cơ chế quản lý thu ế XNK để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, góp ph ần bảo hộ và phát tri ển sản xuất trong nước, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, điều tiết kinh doanh và định hướng tiêu dùng… 1
12. Trong bối cảnh hiện nay, việc hội nhập ngày càng sâu r ộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới đòi h ỏi hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế XNK phải được điều chỉnh linh hoạt, đổi mới về thẩm quyền, kỹ năng, biện pháp quản lý để phù h ợp hơn với các chuẩn mực, thông l ệ, cam kết quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích quốc gia về quyền thu thuế và tạo nguồn thu cho NSNN. Thời gian qua công tác qu ản lý thuế XNK ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; tuy nhiên vẫn còn nh ững tồn tại như: tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế và gian lận thương mại còn khá ph ổ biến, điều này làm cho ngu ồn thu NSNN của tỉnh bị ảnh hưởng; hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chính sách thuế đối với hàng hoá XNK chưa được coi trọng đúng mức nên hiệu quả quản lý thu ế không cao, sự bình đẳng và công b ằng về nghĩa vụ thuế cũng chưa được đảm bảo. Với mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình” để làm luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh t ế. Luận văn đánh giá v ề thực trạng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu, các dạng gian lận thương mại và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng công tác qu ản lý thu thu ế xuất nhập khẩu, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thi ện công tác qu ản lý thu thu ế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về công tác qu ản lý thu thuế XNK tại cơ quan Hải quan; – Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình; – Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thu ế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. 2
13. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu ội dung nghiên cứu chính của đề tài luận văn là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý thu thu ế XNK ở cơ quan hải quan. Đối tượng khảo sát chủ yếu là các doanh nghi ệp thường xuyên có ho ạt động XNK tại các cửa khẩu thuộc Cục hải quan tỉnh Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi không gian: C ục Hải quan tỉnh Quảng Bình. – Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thu ế XNK giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017; điều tra số liệu sơ cấp vào tháng 02, tháng 03 năm 2018 và đề xuất giải pháp đến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu a. Số liệu thứ cấp Được thu thập từ các nguồn: các báo cáo v ề cô ng tác thu thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, các văn bản hướng dẫn về thu thuế XNK của TCHQ, các tài liệu có liên quan, trên sách, t ạp chí chuyên ngành và các ngu ồn liên quan khác. b. Số liệu sơ cấp – Xác định quy mô m ẫu Theo kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu sử dụng phương pháp ước lượng thì kích thước mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150 (Hair & Ctg 1988). Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện cao hơn của mẫu cho tổng thể, số lượng phiếu khảo sát phát ra là 120 phiếu, tổng số phiếu thu về là 105 phiếu. Sau khi nhập dữ liệu và làm sạch số liệu không phù h ợp thì phiếu khảo sát hợp lệ để dùng xử lý s ố liệu là 100 phiếu. – Phương pháp chọn mẫu Đề tài tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua bảng hỏi về các nội dung chính, gồm: đánh giá về công tác qu ản lý thu thu ế XNK, các nhân t ố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thu ế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. 3\\

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0350

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About admin

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *