Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin, HAY

Luận văn: Yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin, HAY

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Phát triển và ứng dụng phần mềm góp phần thúc đẩy hiện đại hoá các ngành kinh tế, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, và hỗ trợ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tại Việt Nam, việc đầu tƣ và phát triển các dự án phần mềm không còn là lĩnh vực mới mẻ khi đƣợc Chính phủ tạo hành lang pháp lý thông thoáng và các chính sách tích cực. Ngày 05 tháng 06 năm 2000 nghị quyết số 07/2000/NQ-CP của Chính phủ đã đƣợc ban hành về việc xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005 đã nhằm tạo môi trƣờng thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nƣớc đầu tƣ, kinh doanh sản xuất và cung ứng dịch vụ phần mềm. Phát triển phần mềm là một công việc phức tạp đòi hỏi nguồn lực, kỹ năng. Các dự án phần mềm là các hoạt động có tính rủi ro cao, và hiệu quả của chúng cũng khác nhau (Charette, 2005). Các cuộc khảo sát về ngành này cho thấy chỉ có khoảng một phần tƣ các dự án phần mềm là thành công mỹ mãn (nghĩa là hoàn thành theo đúng tiến độ, không vƣợt ngân sách, và đạt các tiêu chí đề ra) và hàng tỷ đô la bị mất hàng năm vì các dự án thất bại hay các dự án không đem lại lợi nhuận nhƣ đã kì vọng (Charette, 2005 và Johnson, 2006). Theo báo cáo của Standish Group về kết quả của các dự án phần mềm trong năm 2015, trên toàn thế giới chỉ có 29% dự án thành công, 19% dự án thất bại (bị huỷ trƣớc khi hoàn thành), 52% dự án gặp thách thức khi phải đối mặt với các rủi ro về chi phí, thời gian hoàn thành hoặc không đạt mục tiêu kinh doanh. Cũng theo Standish định nghĩa thì một dự án đƣợc xem là thất bại khi dự án vƣợt ngân sách cho phép, vƣợt tiến độ và không đạt mục tiêu kinh doanh. Nhƣ vậy là đã có tổng số 71% dự án đƣợc xem là thất bại khi không đạt các yêu cầu đề ra. Các vấn đề nghiên cứu gần đây cho thấy việc đánh giá và phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến hiệu quả, hay thành công của các dự án phần mềm đã đƣợc nhiều nhà nghiên cứu hàn lâm trong lĩnh vực quản lý dự án công nghệ thông tin trên thế giới tập trung nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều năm qua. Nhƣng tại Việt Nam, dù ngành công nghiệp phần mềm đang rất đƣợc chú trọng và đầu tƣ phát triển nhƣng vẫn
15. 2 chƣa có nghiên cứu về các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm nhằm đo lƣờng sự thành công hay thất bại của các dự án đó. Từ thực tế này, việc nghiên cứu ―Các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh‖ trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay. Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm, qua đó đƣa ra các kiến nghị cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đề ra hoạch định chiến lƣợc quản lý quy trình phát triển dự án phần mềm phù hợp với môi trƣờng, tổ chức, nguồn lực…tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đem lại sự thành công cho dự án bằng cách đảm bảo đƣợc tiến độ hoàn thành sản phẩm để bàn giao cho đối tác hay phát hành ra thị trƣờng đúng thời điểm, đảm báo đƣợc tính mới mẻ, tính cạnh tranh và tạo sự đột phá bất ngờ nhằm tạo ra xu hƣớng mới đáp ứng nhu cầu thực tế của ngƣời dùng và thị trƣờng. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Lĩnh vực phát triển phần mềm trong kỉ nguyên bùng nổ công nghệ thông tin 4.0 hiện nay đang là đề tài không chỉ đƣợc quan tâm trên toàn thế giới mà chính phủ Việt Nam cũng đang rất chú trọng, vì vậy việc phân tích ―Các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh‖ có tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động ở thành phố Hồ Chí Mình. Mục tiêu của nghiên cứu này là:  Phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm. Mức độc tác động của từng yếu tố đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm của các công ty công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh.  Từ kết quả phân tích, đề xuất một số giải pháp để để giúp các nhà quản trị khắc phục các rủi ro đó nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo tiến độ dự án phần mềm đã đề ra từ ban đầu. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Đề tài cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:  Các yếu tố rủi ro nào ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh?
16. 3  Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố rủi ro đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh?  Những giải pháp nào có thể áp dụng để hạn chế sự ảnh hƣởng của các rủi ro đó với tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh? 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin.  Đối tƣợng khảo sát: các cá nhân đang làm việc và tham gia phát triển các dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu: do hạn chế về không gian cũng nhƣ thời gian thực hiện, đề tài chỉ nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  Thời gian nghiên cứu: từ tháng 6/2017 – 12/2017. 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng hai phƣơng pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng để phân tích, xác định các yếu tố rủi ro ảnh hƣởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm. 1.5.1 Nghiên cứu định tính Thông qua nghiên cứu lý thuyết và tham khảo các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, tác giả làm rõ khái niệm tiến độ hoàn thành dự án phần mềm và các yếu tố liên quan, qua đó đƣa ra mô hình nghiên cứu đề xuất. Theo Nguyễn Đình Thọ (2011) thì có 3 công cụ phổ biến cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh doanh là thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi và quan sát. Trong đó nghiên cứu định tính chỉ sử dụng hai công cụ là thảo luận nhóm và thảo luận tay đôi. Nghiên cứu sơ bộ (định tính) đƣợc tác giả sử dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm tập trung. Thảo luận nhóm tập trung là một công cụ phù hợp để điều chỉnh và
17. 4 bổ sung thang đo, với mục đích khám phá, hiệu chỉnh các thang đo và nhận diện các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên. Đây là tiền đề cho nghiên cứu chính thức (định lƣợng).

 

MÃ TÀI LIỆU: 7329

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Hoạt động logistic trong dịch vụ kho công ty Tân Cảng, HAY

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ chế thị trường và xu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *