Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Luận văn: Xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

1. Lý do chọn đề tài Thấm nhuần học thuyết Mác – Lênin về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng; coi đó là khâu then chốt, quyết định sự phát triển thắng lợi của cách mạng nước ta. Tùy theo tình hình nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong từng thời kỳ mà Đảng đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung cụ thể của công tác xây dựng Đảng. Tính khách quan của công tác xây dựng Đảng hiện nay bắt nguồn từ nhiệm vụ chính trị của Đảng trong thời kỳ đất nước đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nhiệm vụ chính trị của Đảng cầm quyền là lãnh đạo dân tộc Việt Nam đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự vững vàng của Đảng là điều kiện quyết định cho thắng lợi của cách mạng. thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VII của Đảng chỉ rõ: “Điều kiện tất yếu để công cuộc đổi mới giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa và đi đến thành công là trong quá trình đổi mới, Đảng phải kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo xã hội. Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”[8, tr.20]. trì trệ. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, phương thức lãnh đạo, công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên, công tác phát triển đảng… của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại các khu chế xuất, khu công nghiệp còn rất nhiều khó khăn, thách thức cũng như những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh cần phải được giải đáp về lý luận. Vì 3
5. vậy, học viên lựa chọn vấn đề nghiên cứu làm đề tài luận văn thạc sỹ khoa học chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn Công tác xây dựng Đảng đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua đã có nhiều cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng. Giáo trình Xây dựng Đảng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đề cập toàn diện đến công tác xây dựng Đảng. Dựa vào lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, giáo trình này đã đề cập toàn diện đến nhiệm vụ, nội dung của công tác xây dựng Đảng, bao gồm các vấn đề: đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng của Đảng Cộng sản cầm quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác tư tưởng, lý luận của mới. Sách giải thích thuật ngữ, khái niệm của Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tác giả đã nêu rõ sự cần thiết, tính tất yếu khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực Từ điển công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng, còn có các bài viết của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng của 4
6. Ban Tổ chức Trung ương hàng tháng. Ngoài ra trong quân đội cũng có một số đề tài nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng. Có thể dẫn ra ở đây một số công trình tiêu biểu: Nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ quan cấp chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam. Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng 2012. Nguyễn Ngọc Hồi (2003). Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trước những biến đổi kinh tế xã hội trong nước, Nxb QĐND, Hà Nội, 2003. Hồ Kiếm Việt (2003). Phân biệt sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, Hà Nội, 2003. Trần Xuân Trường (2003). Bối cảnh quốc tế hiện nay và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, Nxb QĐND, Hà Nội, 2003. Hoàng Văn Thanh (2003). Những giải pháp cơ bản xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn mới của cách mạng Nxb QĐND, Hà Nội, 2003. Nguyễn Văn Trường (2003). Một số vấn đề hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong giai đoạn mới của cách mạng , Nxb QĐND, Hà Nội, 2003. Phạm Xuân Hảo (2003). Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trước tác động của tình hình kinh tế – xã hội đất nước trong giai đoạn mới của cách mạng, Nxb QĐND, Hà Nội, 2003. Nguyễn Phú Trọng (2008). Đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb CTQG, Hà Nội, 2008. Nhìn một cách tổng quát các công trình nghiên cứu về công tác xây dựng đảng dã được công bố trong những năm gần đây đã dựa vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam để luận giải những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác xây 5

 

MÃ TÀI LIỆU: 10202

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *