Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Luận văn: Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Ngày nay, vấn đề sở hữu trí tuệ là vấn đề quan tâm hàng đầu của các quốc gia khi tham gia hội nhập quốc tế. Một quốc gia thực thi tốt việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, khuyến khích chuyển giao công nghệ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho những cải tiến trong thương mại và công nghiệp. Việt Nam trở thành thành viên của WTO đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức hơn nhất là đối với việc hoàn thiện các quy định pháp luật cho phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam. Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ trong những năm gần đây cũng ngày càng được hoàn thiện. Với việc ban hành Luật Sở hữu trí tuệ- luật chuyên biệt đầu tiên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã đánh dấu một mốc quan trọng đối với pháp luật Việt Nam. Luật Sở hữu trí tuệ cùng với các văn bản liên quan đã tạo ra một hành lang pháp lý an toàn, thuận lợi, đã tương thích hơn với các quy định của pháp luật thế giới về Sở hữu trí tuệ và đã khuyến khích các hoạt động lao động sáng tạo. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ cũng ngày càng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay cũng ngày càng đa dạng và phổ biến hơn, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực, ở khắp nơi và với hầu hết các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như: xâm phạm các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền đối với giống cây trồng. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện bằng nhiều phương pháp, thủ đoạn mới như sử dụng công nghệ cao, sử dụng các thiết bị hiện đại… làm cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý khó phát hiện. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nói chung và các
11. 2 hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nói riêng ngày càng nguy hiểm hơn về tính chất vi phạm, có tổ chức chặt chẽ, không chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn mở rộng cả đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng quan trọng trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp liên quan đến khía cạnh mỹ thuật, hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Chính hình dáng bên ngoài đó làm cho sản phẩm thu hút và hấp dẫn đối với người tiêu dùng và sự hấp dẫn trực quan là yếu tố chính mà người tiêu dùng cân nhắc trong việc lựa chọn sản phẩm khi mua sắm hàng hóa. Kiểu dáng công nghiệp cũng giúp cho các công ty phân biệt sản phẩm của các đối tượng cạnh tranh trên thị trường và cải thiện, nâng cao hình ảnh sản phẩm của họ. Cũng trong tình trạng như đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp cũng ngày càng phức tạp và phổ biến hơn. Việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mục đích của việc xác định các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp là để giải quyết hiệu quả các vụ việc cụ thể trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung cũng như quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp nói riêng trước hết phải xác định đúng hành vi xâm phạm. Chỉ khi xác định đúng hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp thì người có thẩm quyền xử lý mới xử lý đúng và hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, thông qua đó sẽ góp phần vào công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việc tìm hiểu các quy định về xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp cũng như việc xác định hành
12. 3 vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, đánh giá thực trạng xâm phạm và thực trạng xác định hành vi xâm phạm và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp có ý nghĩa quan trọng. Nó không chỉ góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp của các doanh nghiệp cũng như ý thức pháp luật của người tiêu dùng mà nó còn nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả của cán bộ, cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp” làm đề tài nghiên cứu của mình với mong muốn có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu những quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong nước về xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung cũng như hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp. Nhằm hạn chế tình trạng này, pháp luật đã có nhiều quy định liên quan đến việc xác định cũng như xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền ở hữu trí tuệ. Các công trình nghiên cứu về kiểu dáng công nghiệp nói chung cũng như về việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp nói riêng chưa nhiều. Thời gian qua đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ cũng như về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như: đề tài nghiên cứu phó tiến sĩ luật học về “Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về sở hữu
13. 4 trí tuệ” của tác giả Lê Xuân Thảo năm 2005; đề tài “Nâng cao vai trò và năng lực của Tòa án trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam- những vấn đề lý luận và thực tiễn” đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Tòa án nhân dân tối cao năm 2008; “Nâng cao vai trò của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân trong tình hình mới” đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Tòa án nhân dân tối cao năm 2009. Ngoài ra còn có một số cuốn sách, bài viết trên các tạp chí với nội dung liên quan đến kiểu dáng công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, đó là: cuốn sách “Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam- Pháp luật và thực tiễn”, của tác giả Ths. Nguyễn Bá Bình, Nxb Tư pháp, Hà Nội, năm 2005; “Xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp những vấn đề còn bỏ ngỏ”, của tác giả Vũ Yến, Trọng Yến, Văn Hải, đăng trên website: www.investip.vn năm 2010; “Xâm phạm sở hữu trí tuệ, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” của tác giả Ths. Lê Việt Long, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 127/2008;… Tuy nhiên, mỗi công trình nghiên cứu đã nhìn nhận, giải quyết vấn đề xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp ở một góc độ khác nhau và cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu và riêng biệt về vấn đề này. Nhận diện được vấn đề này, luận văn đề cập đến việc nghiên cứu về một số vấn đề lý luận về việc xác định hành vi xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiêp cũng như tình trạng xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, thực trạng xác định và thực trạng xử lý đối với hành vi xâm phạm này, đồng thời luận văn cũng đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế thực trạng này. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Dựa trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố, luận văn xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu cụ thể như sau:

 

MÃ TÀI LIỆU:10143

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *