Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch

Luận văn: Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch

1. Tính cấp thiết của đề tài Thất nghiệp, thiếu việc làm đã và đang diễn biến rất phức tạp, cản trở quá trình vận động và phát triển kinh tế đất nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng. Vì vậy, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động là vấn đề nóng bỏng, cấp thiết cho từng ngành, địa phương và từng gia đình. Tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, một mặt, nhằm phát huy tiềm năng lao động, nguồn lực to lớn ở nước ta cho sự phát triển kinh tế – xã hội; mặt khác, là hướng cơ bản để xoá đói, giảm nghèo có hiệu quả; là cơ sở để cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo động lực mạnh mẽ thực hiện sự ng iệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong thời gian qua, thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những thành tựu đáng kể: tăng trưởng kinh tế với tốc độ khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ông nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, hiều dự án quan trọng đã và đang được xây dựng; đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, lao động khu vực nông lâm nghiệp thủy sản ở huyện vẫn chiếm tỷ lệ cao; chất lượng và lao động chuyển dịch cơ cấu vẫn còn chậm; năng suất lao động thấp, thu nhập chưa cao; đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng di dân tự do vào đô thị đã diễn ra khá phổ biến ở các vùng đông dân cư. Thực trạng trên là áp lực rất lớn đối với lao động nông thôn huyện Quảng Trạch. Vì thế, việc tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn ở huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình là một vấn đề đòi hỏi cấp thiết và mang ý nghĩa thiết thực. 1
11. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ, tôi đã chọn đề tài: “Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình”, với hy vọng đánh giá được thực trạng lao động, việc làm trên địa bàn huyện để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp chủ yếu tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và thu nhập của lao động nông thôn; – Đánh giá thực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch giai đoạn 2014 – 2016; – Đề xuất các giải pháp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch cho giai đoạn 2018 – 2025. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên ứu 3.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc làm và thu nhập của những người lao động sống ở khu vực nông thôn huyện Quảng Trạc , tỉnh Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Huyện Quảng Trạch – tỉnh Quảng Bình; Về thời gian: Số liệu thứ cấp được tập hợp trong giai đoạn 2014 – 2016; số liệu sơ cấp được tập hợp trong năm 2017. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập thông tin + Đối với số liệu thứ cấp: Thu thập từ các số liệu đã công bố như niên giám thống kê năm 2016 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, của Chi cục Thống kê huyện Quảng Trạch; các tài liệu, báo cáo của các cơ quan chuyên ngành và các cấp 2
12. chính quyền như: UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Trạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Trạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Quảng Trạch. + Đối với số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu thông qua phương thức phỏng vấn trực tiếp đối tượng được phỏng vấn bằng phiếu điều tra. Tiến hành điều tra ngẫu nhiên 90 hộ, 03 xã thuộc 3 khu vực: xã Quảng Kim thuộc khu vực miền núi; xã Quảng Xuân thuộc khu vực đồng bằng và xã Cảnh Dương thuộc khu vực ven biển. 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin – Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để phân tổ việc làm và thu nhập của lao động nông thôn theo các tiêu thức khác nhau; – Phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn; – Phương pháp đồ thị để biểu diễn tỷ suất sử dụng thời gian lao động trong năm. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận và thự tiễn về việc làm và thu nhập của lao động ở nông thôn Chương II: Thực trạng việc làm và thu hập của lao động nông thôn huyện Quảng Trạch giai đoạn 2014 – 2016 Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động ở khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 6. Những đóng góp của luận văn – Làm rõ vấn đề việc làm, thu nhập nói chung và việc làm, thu nhập của người lao động ở nông thôn nói riêng. – Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm, thu nhập ở khu vực nông thôn huyện Quảng Trạch từ năm 2014 đến 2016. – Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 3
13. PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN 1.1. LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1.1. Lý luận về việc làm – Việc làm, mối quan hệ giữa việc làm và lực lượng lao động Việc làm là một hình thức hoạt động kinh tế – xã hội. Hoạt động đó không đơn thuần là sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất, mà nó còn bao gồm cả những yếu tố xã hội. Muốn sự kết hợp đó diễn ra và không ngừng phát triển, phải tạo ra được sự phù hợp cả về số lượng, chất lượng sức lao động với tư liệu sản xuất, trong một môi trường kinh tế – xã hội thuận lợi, đảm bảo cho hoạt động đó diễn ra. Việc làm thể hiện mối quan hệ giữa con người với những nơi làm việc cụ thể mà ở đó lao động diễn ra, là điều kiện ần thiết nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội về lao động, là hoạt động lao động của con ngườ . Việc làm là mối quan tâm số một của người lao động và tạo việc làm là công việc quan trọng của tất cả các quốc gia.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0386

PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *