Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Văn hóa gia đình ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long, HAY

Luận văn: Văn hóa gia đình ở huyện Mang Thít, Vĩnh Long, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Gia đình là tế bào của xã hội, trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, gia đình có một vị trí và vai trò đặc biệt. Từ gia đình con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Sức mạnh trường tồn của quốc gia, dân tộc Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển của gia đình. Ngày nay, vấn đề gia đình được thế giới rất quan tâm. Liên hiệp quốc đã lấy năm 1994 là “năm quốc tế gia đình”, các quốc gia trên thế giới cũng nhận thức rõ rằng: củng cố sự vững chắc của gia đình là nhân tố quan trọng để ổn định và phát triển xã hội. Ở Việt Nam, chúng ta đã nhận thức đúng vị trí của gia đình trong sự phát triển và tiến bộ xã hội, cũng như hạnh phúc của mỗi cá nhân. Gia đình Việt Nam là nơi hội tụ, gắn kết mỗi thành viên trong gia đình với nhau. Khi vui người ta luôn san sẻ cùng gia đình và khi buồn cũng tìm sự an ủi, chở che từ gia đình. Bởi thế, đối với mỗi người Việt Nam gia đình là nơi thiêng liêng nhất, thực sự là tổ ấm của sự yêu thương, sự kính trọng và tình thương yêu của mỗi thành viên trong gia đình. Nét đẹp văn hóa gia đình trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, góp phần làm phong phú hơn bản sắc văn hóa của cư dân Việt. Từ văn hóa gia đình truyền thống đến hiện đại đã có sự biến đổi lớn, đặc biệt là đối với nước ta đang trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế thị trường, bên cạnh các yếu tố tích cực cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực do những mặt trái của nó đã ảnh hưởng trực tiếp và có nguy cơ làm băng hoại các giá trị văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam. Từ thực tế đó, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình. Nghị quyết lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của gia đình: Giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ, coi trọng xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
12. -2- Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình trong lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Một điều đặc biệt là muốn có gia đình văn hóa phải có văn hóa gia đình. Hay nói cách khác, gia đình văn hóa chính là một biểu hiện mới của văn hóa gia đình nhưng ở trình độ cao hơn và được cụ thể hóa bằng các tiêu chí cụ thể. Khi thực hiện chủ trương xây dựng gia đình văn hóa ở các địa phương, đòi hỏi sự nghiên cứu tổng kết quá trình vận dụng chủ trương của Đảng về xây dựng gia đình văn hóa nhằm phổ biến cách làm mới với những quy trình hiệu quả tối ưu, tìm ra những điểm chưa phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp hữu hiệu và những kiến nghị kịp thời. đó là việc làm cần thiết đối với các cấp, các ngành và các địa phương. Xã Chánh Hội là một trong 13 đơn vị hành chính của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, được tách ra từ Thị trấn Cái Nhum vào ngày 18 tháng 03 năm 1994. Xã có 09 ấp.Người dân sống bằng nghề làm ruộng, vườn, chỉ có một số ít sống bằng nghề buôn bán và đánh bắt cá, tôm. Người dân nơi đây theo nhiều tôn giáo khác nhau, đa số theo tập quán thờ cúng ông bà, tổ tiên, kế đến là đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Dù theo tôn giáo nào, người dân Chánh Hội cũng mang phong cách của người nông dân Nam bộ “trọng nghĩa khinh tài” sống có đạo lý, có tình có nghĩa, sẵn sàng hành động cho lẽ phải, chan hòa trong tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên, nước ta trong quá trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thị trường, văn hóa gia đình ở Chánh Hội cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như tệ nạn xã hội, trẻ em hư hỏng, làm ăn bất chính, …Những biểu hiện về sự sa sút đạo đức, lối sống, sự đảo lộn về trật tự kỷ cương trong gia đình…, đó là những vấn đề cần được quan tâm và đánh giá một cách nghiêm túc. Ngoài ra, bản thân tôi công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mang Thít, Do đó công tác quản lý văn hóa – xã hội ở địa phương trong việc nắm bắt được thực trạng đời sống văn hóa của gia đình là hết sức cần thiết. Vì vậy nghiên cứu về văn hóa gia đình sẽ cung cấp những luận cứ khoa học, giúp các nhà quản lý văn hóa
13. -3- ở các cấp của địa phương có một cái nhìn toàn diện trong xây dựng đời sống văn hóa, mang hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.Vì vậy tôi chọn đề tài: “Văn hóa gia đình ở xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long” làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo sau đại học, ngành Văn hóa học. 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề gia đình từ lâu đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Trước hết là tác phẩm của Ph. Ăngghen: “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước” trong C.Mac – Ph.Ăngghen, toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Có thể nói đây là tác phẩm đầu tiên đặt nền móng cho việc nghiên cứu về gia đình và văn hóa gia đình trong bộ môn văn hóa học. Ở tác phẩm này, Ph. Ăngghen đã đề cập đếp một số vấn đề liên quan đến gia đình như: các hình thức gia đình, tình yêu, hôn nhân…Sau Mac – Angghen còn có một số tác phẩm quan trọng khác…. Ở Việt Nam, trước hết phải kể đến công trình “Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam” (1991), do tập thể tác giả của Viện Xã hội học thuộc trung tâm Khoa học Xã hội học Trường Đại học Gothenburg (Thụy Điển) nghiên cứu, do Nxb Khoa học xã hội xuất bản. Trong công trình này, các tác giả Việt Nam và Thụy Điển đã tiến hành khảo sát thực tiễn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước về đặc điểm gia đình Việt Nam trước những năm 1990; Cuốn “nhận diện gia đình Việt Nam hiện nay” (1991) của tác giả Lê Ngọc Văn; Công trình nghiên cứu của Viện sĩ Nguyễn Duy Quý và Giáo sư Đỗ Huy: “Xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta hiện nay” (1992) có đề cập đến một số vấn đề về văn hóa gia đình ở nước ta. Năm 1994, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia còn cho xuất bản cuốn “Văn minh Phương Đông và gia đình Việt Nam truyền thống”, do quỹ Toyota Foundation tài trợ, đã có những khảo sát và nghiên cứu về gia đình truyền thống ở Việt Nam qua một số mốc lịch sử. Công trình nghiên cứu: “Xây dựng gia đình văn hóa trong sự nghiệp đổi mới” (1997) của tập thể tác giả do Trần Hữu Tòng và Trương Thìn chủ biên. Trong công trình nghiên cứu, các tác giả đã cố gắng tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về văn hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa, quan hệ văn hóa truyền thống và hiện
14. -4- đại… trên cơ sở những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nếp sống văn minh; Cuốn “Gia đình Việt Nam với chức năng xã hội hóa” (1998); Cuốn “Văn hóa gia đình và sự phát triển xã hội” của nhiều tác giả. Trung tâm Nghiên cứu khoa học về gia đình và Phụ nữ, thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu nhiều đề tài về vấn đề gia đình. Sau nhiều năm nghiên cứu, Trung tâm đã xuất bản công trình “Một vài nét nghiên cứu về gia đình Việt Nam” (1999), do tập thể tác giả của Trung tâm nghiên cứu. Trong công trình này, các tác giả đề cập tới một số vấn đề lý luận nghiên cứu về vai trò, vị trí của gia đình trong xã hội, nhưng chỉ mới đặt vấn đề và gợi ý là chủ yếu.cuốn “Người phụ nữ trong văn hóa gia đình đô thị” của Tiến sĩ Lê Quí Đức và Thạc sỹ Vũ Thị Huệ (2003); cuốn “Văn hóa gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em” của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Như Hoa; cuốn “Gia đình Việt Nam trong bối cảnh đất nước đổi mới” của Giáo sư Lê Thi. Ngoài ra, phải kể đến cuốn “Văn hóa gia đình Việt Nam” của Giáo sư Vũ Ngọc Khánh (2007);Trong các tác phẩm này, các tác giả đã đề cập tới những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa gia đình, những vấn đề của gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, cũng như ảnh hưởng của văn hóa gia đình đối với sự phát triển của cá nhân nói riêng và xã hội nói chung nghiên cứu khoa học về gia đình, xây dựng gia đình văn hóa đã có bước phát triển.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10135

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *