Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Vai trò vốn với dịch vụ môi trường của quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội

Luận văn: Vai trò vốn với dịch vụ môi trường của quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm liên quan đến nước thải, rác thải, bụi, khí thải. Các làng nghề, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ cũng đã và đang phát sinh nhu cầu cấp bách xử lý môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Một số khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Hiện trạng môi trường nước và các sông, đặc biệt sông hồ nội thành đang bị ô nhiễm nghiêm trọng cần phải xử lý cấp bách. Đối với khu vực nông thôn, các huyện ngoại thành chưa có những nhà máy xử lý chất thải tập trung… trong khi lượng rác thải phát sinh hàng ngày là không nhỏ (mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội phát sinh khoảng 6.500 đến 7.000 tấn rác thải cần được xử lý). Từ thực tiễn này cho thấy Hà Nội cần phải đẩy mạnh dịch vụ môi trường để góp phần ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường. Để đẩy mạnh dịch vụ môi trường, thành phố Hà Nội cần phải tăng cường các nguồn lực bảo đảm cho hoạt động dịch vụ này, trong đó có nguồn lực về vốn. Nhận thức được vấn đề này, trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đã rất qua tâm đến khai thác các nguồn vốn cho hoạt động dịch vụ môi trường. Để giúp cho UBND thành phố Hà Nội quản lý, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho dịch vụ môi trường trên địa bàn Thành phố, năm 2006 UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND, ngày 18/4/2006, thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội. Năm 2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4735/QĐ-UBND, ngày 15/9/2009, thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội (cũ). Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội là đơn vị trực thuộc Sở TN&MT thành phố Hà Nội, một 3
6. trong những chức năng, nhiệm vụ của Quỹ là tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác để hỗ trợ, tài trợ tài chính cho các chương trình, dự án và các hoạt động phòng, chống khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ này, sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội (cũ và mới) đã tham gia, triển khai nhiều hoạt động thiết thực với công tác bảo vệ môi trường Thủ đô. Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội được xem như “cái phao tài chính” của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển xử lý chất thải đứng vững và phát triển trong tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu cần có thiết bị phù hợp, khu xử lý chất thải hiện đại càng cao… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội còn một số tồn tại. Nguồn vốn cho hoạt động của Quỹ còn nhỏ bé so với nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường trên địa bàn Thành phố. Hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ có thời điểm chưa thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp. Nguồn vốn hỗ trợ tài chính của Quỹ chưa đủ mạnh để đạt hiệu quả cần thiết (như tác động đến cả một vùng, một ngành hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ một khu công nghiệp, một khu sản suất của một doanh nghiệp nhưng có phạm vi ảnh hưởng lớn). Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển dịch vụ môi trường của Quỹ còn có những hạn chế nhất định v.v.. Từ tình hình trên rất cần những công trình nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc phát huy vai trò nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội với dịch vụ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện Thành phố đẩy mạnh CNH,HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và mở rộng hội nhập quốc tế. Do đó, vấn đề “Vai trò vốn với dịch vụ môi trường thực sự có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, được học viên chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đề tài 4
7. Dịch vụ môi trường của cả nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng ngày càng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Nên cho đến nay ở nước ta, cũng như ở Hà Nội đã có nhiều công trình khoa học liên quan đến đề tài luận văn được công bố, trong đó tiêu biểu là: – Dự án:“Điều tra đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam. Đề xuất chính sách phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, tác giả là Viện nghiên cứu Thương mại, Bộ Công thương, năm 2008. Dự án đã hệ thống các quan niệm và cách phân loại khác nhau về dịch vụ môi trường trên thế giới; nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ môi trường và thực hiện các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ môi trường của một số nước trên thế giới (Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan) và rút ra bài học đối với Việt Nam; khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ môi trường của Việt Nam và mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ môi trường. – Đề án“Phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020”, tác giả là Bộ Tài nguyên và Môi trường (Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bởi quyết định số 249/QĐ-TTg, ngày 10/2/2010). Đề án xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển dịch vụ môi trường ở nước ta đến năm 2020. – Dự án xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tác giả Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010). Dự án cho rằng, để giải quyết các vấn đề đang tồn tại về môi trường và hạn chế mức gia tăng ô nhiễm trong thời gian tới, đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư rất lớn cho môi trường; đồng thời định hướng công tác bảo vệ môi trường ở nước ta giai đoạn đến năm 2020 nhấn mạnh quan điểm: “Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng và mọi người dân; 5
8. bảo vệ môi trường mang tính quốc gia, khu vực và toàn cầu, cho nên phải kết hợp giữa phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế”. – Công trình nghiên cứu: “Chi trả các dịch vụ môi trường ở Việt Nam -Từ chính sách tới thực tiễn”, tác giả Phạm Thu Thủy, Vũ Tấn Phương, Lê Ngọc Dũng, công bố trên Tạp chí Brief, Số 21, Tháng 8 năm 2013 www.cifor.org. Công trình tóm lược chính sách này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những đánh giá và phân tích cụ thể về tính hiệu quả, hữu ích và công bằng của chi trả dịch vụ môi trường trong quá trình triển khai từ năm 2008 trên ba khía cạnh: (1) xây dựng các cơ sở pháp lý (các quy định pháp lý và cơ cấu tổ chức thực hiện), (2) cơ chế chia sẻ lợi ích (phân bổ tiền chi trả và sự tham gia của các bên), và (3) giám sát và đánh giá (giám sát các dịch vụ môi trường, hợp đồng, dòng tiền và tác động xã hội. Đồng thời, công trình nghiên cứu đã thu thập và phân tích các tài liệu cả trong nước và quốc tế có liên quan để hiểu rõ cơ sở pháp lý, thực trạng triển khai chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam và rút ra các bài học kinh nghiệm. Ngoài các công trình nêu trên, còn một số bài báo khoa học liên quan đến chủ đề của luận văn được đăng tải trên một số báo, tạp chí, tiêu biểu là: – Chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam hiện nay, tác giả Nguyễn Trung Thắng, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, vea.gov.vn, 22/11/2010. Bài viết cho rằng, nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế đang chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Một vấn đề đặt ra là ngoài sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước cần phải huy động được mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển. Chính vì vậy, Nhà nước đã đề ra chủ trương “xã hội hoá”, bao gồm cả lĩnh vực bảo vệ môi trường. Một cách khái quát nhất, xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường là việc huy động các 6
9. nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. – Hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các HTX dịch vụ môi trường trên đại bàn tỉnh Đồng Nai, Minh Diễn, quybvmtdongnai.org.vn, 19/08/2013. Trên cơ sở phân tích thực tiễn thẩm định và duyệt cho vay đối với các dự án đầu tư xe ép rác chuyên dùng của các Hợp tác xã dịch vụ môi trường trên đại bàn tỉnh Đồng Nai đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, bằng công tác tuyên truyền quảng bá hoạt động và qua làm việc với các địa phương (các phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện) và Liên minh hợp tác xã tỉnh Đồng Nai, Quỹ đã kịp thời nắm bắt nhu cầu rất lớn của các Hợp tác xã dịch vụ môi trường trong việc vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phương tiện chuyên dùng phục vụ cho hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. – Vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Cẩm Khê, Huy Công, Báo Phú Thọ Online, Thứ Hai, 28/10/2013. Bài viết kiến nghị đối tượng cho vay theo Chương trình tín dụng nước sạch không bó hẹp trong hộ nghèo, chính sách mà mọi người dân có nhu cầu về xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đều được vay. Hiện nay, nhu cầu vay Chương trình này rất lớn. Vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện Ngân hàng chính sách xã hội Cẩm Khê đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn vay về nước sạch và vệ sinh môi trường cùng với các chương trình vay vốn ưu đãi khác đã và đang góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở Cẩm Khê, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc ngày càng có nhiều hộ dân được sử dụng nước sạch góp phần rút ngắn con đường đi đến đích nông thôn mới. – Hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường, tác giả Xuân Long, Việt Báo.vn, thứ năm, ngày 11/10/2007. 7

 

MÃ TÀI LIỆU: 0211

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *