Home / De tai GD / Luận văn: Ứng dụng công nghệ Lidar thành lập bản đồ 3D, HOT

Luận văn: Ứng dụng công nghệ Lidar thành lập bản đồ 3D, HOT

CH NG 1 C S L� LU N V� PH NG PH�P NGHI�N C U 1.1. C s l� thuy t c a c�ng ngh Lidar 1.1.1. C u tr�c h th ng Lidar C�ng ngh qu�t laser t m�y bay (Airborne Laser Scanning) hay c�n g i l� Lidar (Light Detection And Ranging) l� c�ng ngh m i c �p d ng t i Vi t Nam, cho ph�p o c cao chi ti t a h�nh m t c�ch nhanh ch�ng v� ch�nh x�c. H th ng Lidar bao g m b u qu�t (b c m bi n), h th ng o qu�n t�nh (IMU), h th ng GPS, h th ng qu n l� bay, h th ng camera s v� h th ng c�c thi t b l u tr d li u. B m�y qu�t laser (b c m bi n): g m hai b ph n c g n v�o b�n d i m�y bay: m t b ph n c� vai tr� ph�t xung laser h p n b m t tr�i t trong khi m�y bay di chuy n v i t c nh t nh. M t m�y thu g n tr�n m�y bay s thu nh n ph n h i c a nh ng xung n�y khi ch�ng p v�o b m t tr�i t v� quay tr l i thi t b thu tr�n m�y bay. H u h t c�c h th ng Lidar u s d ng m t g ng qu�t t o ra m t d i xung. S�ng Laser n m trong d i s�ng c n h ng ngo i ph c v c�ng t�c o c a h�nh, b m t tr�n m t t, c�n v i laser d i s�ng xanh l� c�y ph c v c�ng t�c o s�u d i m t n c. r ng c a d i qu�t ph thu c v�o g�c dao ng c a g ng, v� m t i m m t t phu thu c v�o c�c y u t nh t c m�y bay v� t c dao ng g ng. T c dao ng c x�c nh b ng c�ch t�nh to�n t ng th i gian tia laser r i m�y bay, i n m t t v� tr l i b c m bi n. H th ng x�c nh qu�n t�nh IMU: C�c gi� tr g�c xoay, g�c nghi�ng d c, nghi�ng ngang, h ng bay qu�t c a h th ng Lidar c x�c nh ch�nh x�c b ng thi t b o h�ng, g�c quay g ng t c th i v� c�c kho ng c�ch thu nh n v� d li u GPS c d�ng t�nh to�n t a ba chi u c a c�c i m Lidar. H th ng GPS: D li u Lidar c k t h p v i c�c th�ng tin v tr� ch�nh
11. 11 x�c thu nh n t thi t b GPS v� h th ng thi t b x�c nh c�c th�ng s nh h ng g�c xoay, g�c nghi�ng d c, nghi�ng ngang c�ng t tr�n m�y bay. C�c th�ng tin n�y c l u tr v� x l�, x�c nh gi� tr t a (x,y,z) ch�nh x�c c a m i i m tr�n m t t. H th ng GPS cung c p th�ng tin v v tr� v� th i i m thu nh n t�n hi u Lidar. H th ng GPS bao g m m t m�y thu t tr�n m�y bay v� m t m�y thu t t i m t t qu� tr�nh x l� d li u n�y cho ra k t qu v tr� i m c� ch�nh x�c cao. H�nh 1.1: T ng quan h th ng bay qu�t Lidar H th ng qu n l� bay: Cho ph�p l p k ho ch, thi t k tuy n bay v� theo d�i qu� tr�nh bay qu�t Lidar. Ngo�i c�c thi t b ch�nh, h th ng Lidar c�n bao g m c�c thi t b ngo i vi kh�c nh h th ng l u tr , giao di n i u khi n thi t b , i u khi n bay, b c p ngu n. M t h th ng Lidar th�ng th ng c t�ch h p m t m�y nh s k�ch th c trung b�nh, m t s c�n trang b m�y quay video theo d�i v�ng ch p v� m�y. Khi c t�ch h p v i m�y nh s c trung b�nh, c� th ti n h�nh ng th i qu� tr�nh qu�t Lidar v� ch p nh s c a m t khu v c. quy tr�nh n�y gi�p gi m chi ph� bay ch p, thu c c�c s n ph m: tr c nh, m� h�nh s cao v� c� th t o c m� h�nh th�nh ph ba chi u. 1.1.2. Nguy�n l� ho t ng c a Lidar H th ng Lidar x�c nh c t a c�c i m trong kh�ng gian ba chi u X,Y, Z) b ng c�ch o D d�i c a tia laser, x�c nh g�c ph ng v c a tia qu�t (d a v�o c�c g�c xoay c a thi t b v� g�c quay c a g ng qu�t c x�c nh
12. 12 b ng h th ng IMU) v� h t a GPS l a ch n t i th i i m qu�t laser. Thi t b Lidar c� r ng d i qu�t c� th t v�i ch c m�t n h�ng tr m m�t ph thu c v�o chi u cao bay v� c bi t nh v�o g�c quay c a t m g ng c g n v�o u thi t b ph�t tia laser h ng v ph�a b m t a h�nh. Tia laser ho t ng theo nguy�n l� xung i n c� t n s l n t i v�i Khz. Sau khi ph�t, n ng l ng s c ph n h i t a h�nh, a v t qua h th ng quang h c t i u thu c a thi t b xung i n. D a v�o kho ng ch�nh l ch th i gian T gi a t�n hi u ph�t i v� t�n hi u thu v , ch�ng ta x�c nh c chi u d�i D c a tia laser t i th i i m qu�t theo c�ng th c (1.1): 2 C TD ii = (1.1) Trong �: Di: Chi u d�i tia laser. Ti: Th i gian t th i i m ph�t tia laser n th i i m nh n t�n hi u ph n h i. C: V n t c �nh s�ng. Thi t b Lidar ho t ng trong d i ph c n h ng ngo i v i b c s�ng kho ng 1504nm cho ph�p x�c nh chi u d�i D v i ch�nh x�c cao v i sai s kho ng � 1cm. C�c tia laser c qu�t li�n t c v i g�c qu�t c� th l�n t i 1500 v� theo h ng vu�ng g�c v i h ng bay c a m�y bay. T n su t ph�t c a thi t b Lidar c� th l� t�i 100000 i m trong 1 gi�y n�n t�y theo t�nh ch t, c i m c a b m t a h�nh v� cao bay ch p m� ta c� th thu nh n c d li u v i m t l�n t i h�ng tri u i m tr�n 1 km2 t ng ng t 0.3m n 1m c� 1 i m. 1.1.3. C s to�n h c x�c n

 

MÃ TÀI LIỆU:1479

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *