Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, 9 ĐIỂM!

Luận văn: Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, 9 ĐIỂM!

MỞ ĐẦU Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ của bất kỳ một quốc gia hoặc một địa phƣơng nào. Đối với Việt Nam, hiện chúng ta đang biến đổi theo xu hƣớng toàn cầu, không phải chỉ là Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn cần phải “Phát triển bền vững”, do những nhận thức thay đổi đó, chúng ta chuyển đổi và hội nhập kinh tế cũng cần lựa chọn những nguồn vốn và nhà đầu tƣ thực sự quan tâm đến vấn đề “Phát triển bền vững” không chỉ cho Việt Nam mà còn ảnh hƣởng đến sự phát triển bền vững của toàn thế giới. Do vậy việc thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài lại càng có vai trò đặc biệt quan trọng. 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong hơn 25 năm thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, Việt Nam đã có đƣợc rất nhiều lợi ích từ việc thu hút vốn FDI nhƣ là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tƣ phát triển xã hội và tăng trƣởng kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, trình độ kĩ thuật và công nghệ; tham gia vào mạng lƣới sản xuất toàn cầu, tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý, phát triển kinh tế thị trƣờng đƣa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, giải quyết công ăn việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao mức sống ngƣời lao động, tạo nguồn thu ngân sách lớn… Theo báo cáo tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về 25 năm dòng vốn FDI vào thị trƣờng Việt Nam thì tỷ lệ đóng góp của FDI vào GDP đã tăng từ 2% GDP năm 1992 lên 12,7% năm 2000; 16,98% (2006); 18,97% (2011) và năm 2014 là 20%. Trong hoạt động xuất khẩu, từ năm 2003, xuất khẩu của khu vực FDI bắt đầu vƣợt khu vực trong nƣớc và dần trở thành nhân tố chính thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp tới 66,87% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc vào năm 2013. Năm 2014, khu vực FDI xuất khẩu 82,5 tỷ
11. 11 USD, tăng 13,6%, đóng góp 67% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc và vẫn liên tục xuất siêu. Năm 2015, xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) ƣớc đạt 115,1 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực này là 97,9 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong năm 2015, khu vực FDI xuất siêu gần 17,15 tỷ USD.[9] Tuy nhiên hoạt động thu hút và sử dụng vốn FDI còn tồn tại nhiều mặt tiêu cực đến nền kinh tế nhƣ: Vấn đề chuyển giá gây thiệt hại cho nền kinh tế, khả năng chuyển giao công nghệ hạn chế và nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ, khả năng tạo việc làm chƣa ổn định, làm tăng các vấn đề xã hội mới nhƣ phân hoá xã hội, giàu nghèo, nạn “chảy máu chất xám” trong nội bộ nền kinh tế, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng, vấn đề hiệu quả giải ngân vốn đầu tƣ… Vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam thời gian tới” đi sâu vào phân tích thực trạng FDI, các kết quả, hiệu quả đạt đƣợc đồng thời nêu ra những mặt hạn chế còn tồn tại, đƣa ra một số nguyên nhân chính và đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng khả năng thu hút vốn FDI cũng nhƣ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI vào Việt nam trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu “Phát triển bền vững”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài phân tích thực trạng FDI, các kết quả, hiệu quả đạt đƣợc đồng thời nêu ra những mặt hạn chế còn tồn tại, đƣa ra một số nguyên nhân chính và đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng khả năng thu hút vốn FDI cũng nhƣ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI vào Việt nam trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.
12. 12 3. Lịch sử nghiên cứu FDI là một trong những chủ đề rất đƣợc quan tâm nghiên cứu bởi nhiều chuyên gia và tổ chức trong và ngoài nƣớc. FDI không chỉ là một nguồn lực cho tăng trƣởng kinh tế mà còn là một nhân tố tác động lan tỏa đến rất nhiều khu vực khác nhau của nền kinh tế cũng nhƣ đời sống xã hội. Chính vì vậy, ở Việt Nam cũng nhƣ thế giới, những nghiên cứu có liên quan đến FDI luôn chiếm một số lƣợng rất lớn. Những nghiên cứu về FDI không còn dừng lại ở những nghiên cứu động thái tăng giảm vốn hay những vấn đề về chính sách thu hút FDI nhƣ ở một số nƣớc đang phát triển cũng nhƣ Việt Nam thƣờng thấy, mà nó đƣợc tìm hiểu một cách sâu sắc hơn. Các công trình nghiên cứu về FDI rất phong phú từ những vấn đề về nguồn gốc của FDI, các nhân tố tác động đến lƣu chuyển dòng FDI, những ảnh hƣởng của FDI cả trực tiếp và gián tiếp đến kinh tế xã hội nói chung…cho đến hiệu quả thu hút FDI của một số nƣớc, sự liên kết giữa doanh nghiệp nƣớc nhận đầu tƣ với doanh nghiệp đầu tƣ cũng nhƣ FDI trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tự do hóa thƣơng mại…Ở Việt Nam hiện nay ta quan tâm nhiều đến những tác động lan tỏa của FDI đến kinh tế xã hội của đất nƣớc, tuy nhiên những nghiên cứu về vấn đề này chƣa nhiều. Trên thế giới, các tác động lan tỏa của FDI đã đƣợc nghiên cứu khá nhiều, đặc biệt ở một số nƣớc đang phát triển nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia…Những nghiên cứu về FDI hay thu hút FDI cho đến nay có thể nhóm lại nhƣ sau: Vai trò của FDI, nhân tố tác động đến FDI và chính sách thu hút FDI Về tầm quan trọng của FDI đối với phát triển kinh tế xã hội đã đƣợc nhiều nghiên cứu chỉ ra. Tiêu biểu nhƣ Nguyen Phi Lan (2006) cho rằng FDI và tăng trƣởng kinh tế là những yếu tố quyết định quan trọng của nhau ở Việt Nam. Nghiên cứu này cũng kết luận quan hệ giữa FDI và đầu tƣ trong nƣớc ở Việt Nam là bổ sung cho nhau.

 

MÃ TÀI LIỆU: 7051

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *