Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính, HAY

Luận văn: Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính, HAY

1. Lý do chọn đề tài Cải cách hành chính là yêu cầu khách quan của mọi nền hành chính và của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Đối với nƣớc ta, CCHC là yêu cầu cấp bách và là một trong những nhiệm vụ mang tầm chiến lƣợc trong công cuộc đổi mới đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, vững mạnh, từng bƣớc hiện đại. CCHC nhằm đảm bảo thực hiện đƣờng lối đổi mới đất nƣớc, nhất là đổi mới kinh tế, xây dựng nền KTTT định hƣớng XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền XHCN, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền con ngƣời, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Với mục đích đơn giản, công khai và minh bạch thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/CP ngày 04-5-1994 về cải cách một bƣớc thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, mở đầu cho hoạt động thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã tạo bƣớc đột phá lớn trong hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nƣớc đối với mọi lĩnh vực, là sự chuyển biến rõ rệt trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nƣớc. Tiếp đó, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành một loạt các quy định về cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hƣớng đổi mới, đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội nhƣ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nƣớc giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng và gần đây nhất là Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế
14. 2 “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nƣớc tại địa phƣơng. Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ.., trọng tâm là xây dựng và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tinh giảm biên chế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Xuất phát từ những lý do trên mà hiện nay trong cả nƣớc nói chung và địa bàn Thành phố Hải phòng nói riêng, tại các cơ quan quản lý nhà nƣớc đặc biệt là UBND các cấp hoạt động của mô hình “một cửa” trong cải cách thủ tục hành chính đã và đang đƣợc đẩy mạnh. Hòa chung vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính trong cả nƣớc và các địa phƣơng của thành phố Hải Phòng, UBND quận Kiến An cũng đã tiến hành triển khai cơ chế “một cửa” đồng loạt tại cấp quận và 10 phƣờng vào tháng 6 năm 2005. So với các địa phƣơng khác cùng cấp trong cả nƣớc và thành phố, mô hình “một cửa” tại UBND quận Kiến An đƣợc triển khai khá sớm. Trên cơ sở học hỏi mô hình của các quận, huyện bạn đã triển khai có hiệu quả, chuẩn bị tốt về mặt cơ sở vật chất và tuyển chọn đội ngũ CBCC nhiệt tình, có trình độ chuyên môn. Bộ phận “một cửa” của UBND quận trực thuộc quản lý của Văn phòng HĐND – UBND Quận hoạt động độc lập, mang lại hiệu quả cao, đƣợc đông đảo nhân dân đồng thuận và ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc nhƣ thủ tục hành chính đƣợc công khai, giảm hẳn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, công dân; tinh thần, trách nhiệm, năng lực chuyên môn của CBCC đƣợc nâng lên đáng kể thì vẫn còn những tồn tại nhiều vấn đề bức xúc, biểu hiện thủ tục hành chính còn rƣờm rà, thủ tục chồng chéo, trùng lặp, chƣa ban hành kịp thời gây khó khăn cho công dân trong quá trình giải quyết công việc. Những hạn chế này, cần phải đƣợc khắc phục kịp thời để phù hợp với những thay đổi của thực tiễn địa phƣơng
15. 3 cũng nhƣ tình hình phát triển kinh tế – xã hội của cả nƣớc. Vì vậy việc nghiên cứu về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính và rút ra tổng kết cho địa phƣơng là rất cần thiết. Để hiểu rõ một cách cụ thể, lý giải những vấn đề đang còn khúc mắc do những bất cập hiện nay ở công tác hành chính gây ra hiện nay và nhận thức đƣợc thực trạng cũng nhƣ vai trò và ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tôi nhận thấy việc hoàn thiện công tác xử lí cải cách hành chính là vấn đề cấp thiết. Xuất phát từ lí do đó, tác giả lựa chọn nội dung: “Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An” làm đề tài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hoàn thiện hƣớng cải cách hành chính, qua đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế chính trị an ninh của quận Kiến An và thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, và góp phần làm tiêu điểm cho việc đi đầu của Hải Phòng trong các lĩnh vực. Với mong muốn hoàn thiện kiến thức ở trƣờng, áp dụng có hiệu quả vào công tác quản lý hành chính của bản thân hiện đang trực tiếp công tác, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lƣợng mô hình “một cửa” đang đƣợc thực hiện tại quận Kiến An. Do thời gian nghiên cứu có hạn và kinh nghiệm của bản thân chƣa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tác giả rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài khóa luận của mình thêm hoàn thiện. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu: – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. – Cung cấp những căn cứ khoa học phân tích, đánh giá đƣợc thực trạng và cải cách thủ tục hành chính cho việc xác định nguyên nhân của từng mặt hạn chế

 

MÃ TÀI LIỆU: 7042

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *