Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính tại UBND

Luận văn: Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính tại UBND

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài: Mặc dù cải cách hành chính đã được thực hiện từ nhiều năm nay, song trên thực tế vấn đề này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập nhất là thủ tục tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân và pháp nhân. Biểu hiện thủ tục hành chính hiện còn thiếu đồng bộ, rườm rà, phức tạp. Các cơ quan thường xuất phát từ yêu cầu thuận tiện của cơ quan mà chưa quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng và sự thuận tiện của dân. Nhiều cơ quan chưa chấp hành đúng các quy định của việc tiếp nhận và giải quyết công việc của dân, còn đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết giữa các cơ quan. Thậm chí, có cơ quan còn tự đặt ra các khoản phí và lệ phhí không đúng thẩm quyền hoặc thu quá mức quy định, không niêm yết công khai cho nhân dân biết các thủ tục hành chính, không bố trí cán bộ có đủ trình độ và phẩm chất làm nhiệm vụ… Do đó làm cho “bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu quả, bộc lộ những mặt yếu kém, bất cập về chất lượng và năng lực của bộ máy Nhà nước dẫn đến ách tắc chậm trễ trong việc thực hiện các chương trình cải cách cũng như trong quản lý xã hội một cách có hiệu quả. (14;114) Nhận thức được vấn đề này, các Nghị quyết của Đại hội Đảng kháo VII và VIII (đặc biệt là Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng) đã khẳng định: “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN. Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính Nhà nước”. Trên cơ sở đó Chính phủ cũng ra Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 về “Cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức”, coi đó là khâu đột phá trong cải cách hành chính nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, tổ chức. Đáp ứng đòi hỏi thiết yếu của cuộc sống từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và phù hợp với tiền trình hội nhập, xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Nghị quyết 38/CP đã chỉ đạo tập trung cải
3. 3 cách thủ tục hành chính vào 7 lĩnh vực cơ bản là: Cấp giấy phép đầu tư, cấp phép sử dụng nhà và đất xây dựng, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, giải quyết khiếu nại tố cáo, cấp phát vốn ngân sách và vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Sau một thời gian thực hiện, nhiều ngành nhiều cấp đã tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục đã lỗi thời và ban hành những thủ tục hành chính phù hợp. Đặc biệt nhiều địa phương đã xây dựng được các mẫu hình chính về cải cách thủ tục hành chính và thí điểm có kết quả cao, xong chưa được kịp thời tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc. Vì vậy việc nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính là luôn luôn cần thiết. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài. Mục đích của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận của thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong công cuộc cải cách nền hành chính Quốc gia. Đồng thời phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành chính của UBND quận Đống Đa từ khi có Nghị quyết 38/CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó đề tài đưa ra nhận xét và đánh giá về cải cách thủ tục hành chính, so sánh giữa lý luận về thực tiễn, đồng thời đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” ở UBND quận Đống Đa. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu thủ tục liên hệ, đó là thủ tục giải quyết công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân. Bên cạnh đó đề tài cũng nghiên cứu việc xây dựng một số mẫu hình hành chính về cải cách thủ tục hành chính ở một số địa phương. Đặc biệt là việc
4. 4 xây dựng mô hình “một cửa” ở UBND quận Đống ĐA và những vấn đề quan tâm để thúc đẩy hoàn thiện mô hình “một cửa”. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài được tiếp cận theo phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, lấy học thuyết Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính làm nền tảng sau đó soi qua thực tiễn quan sát để rút ra kết luận. Đồng thời đề tài cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp từ các báo cáo, các hội thảo, các tài liệu tham khảo và các thông tin mới nhất về cải cách thủ thục hành chính. Một số tài liệu được đề tài sử dụng làm cơ sở như: – Nghị quyết Hội nghị lần 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII. – Nghị quyết Hội nghị lần 3 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII. – Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ. – Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổng kết UBND quận Đống Đa trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính. – Các tài liệu, giáo trình của Học viện hành chính Quốc gia. Luận văn được kết cấu như sau: Lời mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng phạm vi, phương pháp nghiên cứu, và các nguồn tư liệu sử dụng. Chương I: Những vấn đề về lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính Chương II: Thực tiễn cải cách thủ tục hành chính ở UBND quận Đống Đa.
5. 5 Chương III: Một số nhận xét và giải pháp góp phần hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” ở UBND quận Đống Đa. Kết luận: Tóm tắt một số vấn đề đã nghiên cứu. Danh mục tài liệu tham khảo Vì thời gian và kiến thức có hạn, thêm vào đó lại chưa trải qua kinh nghiệm công tác thực tế, cho nên trong luận văn này chỉ hệ thống lại những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, trình bày lại mô hình “một cửa” mà UBND quận Đống Đa đang áp dụng. Cũng vì những hạn chế trên nên luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ và góp ý kiến của ban lãnh đạo của UBND quận Đống Đa, các thầy cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia để em hoàn thiện luận văn này. Ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân luận văn này được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo UBND quận Đống Đa và các thầy cô giáo trong Học viện Hành chính Quốc gia, đặc biệt là sự giúp đỡ, quan tâm tận tình của thầy giáo, Thạc sỹ Bùi Xuân Lự – Phó trưởng khoa Văn bản và công nghệ hành chính Học viện hành chính Quốc gia. Em xin chân thành cảm ơn. Sau đây em xin trình bày nội dung chính của luận văn.
6. 6 CHƯƠNG 1: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính. Để giải quyết một công việc nhất định đều cần có những thủ tục phù hợp. Theo nghĩa thông thường, thủ tục có nghĩa là phương pháp, cách thức giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất. Cũng có thể hiểu thủ tục là những quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định chung phải tuân theo khi làm việc công. Theo quan niệm này nhiều nước đã đề ra luật thủ tục cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Như vậy thủ tục không đơn thuần chỉ là giấy tờ hành chính. Hoạt động quản lý Nhà nước cần phải tuân theo những quy tắc pháp lý, quy định về trình tự, cách thức khi sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc. Khoa học pháp lý gọi đó là những quy phạm thủ tục. Quy pham này gồm các nhóm: Thủ tục lập pháp; thủ tục tố tụng tư pháp và thủ tục hành chính. Thủ tục lập pháp là thủ tục làm Hiến pháp và luật. Thủ tục tố tụng tư pháp là thủ tục giải quyết các tranh chấp dân sự và định tội, được thực hiện bởi các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử… còn thủ tục hành chính là thủ tục thực hiện thẩm quyền trong hoạt động hành chính Nhà nước. Hành chính Nhà nước là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của Nhà nước do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành bằng các văn bản dưới luật, để giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ các quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng ngày của công dân (26;36). Với ý nghĩa đó hành chính Nhà nước là hệ thống làm chức năng của Nhà nước đảm bảo thực thi quyền hành pháp và hoạt động liên tục của bộ máy Nhà nước, các công sở.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0670

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *