Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Thanh tra cấp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, HAY

Luận văn: Thanh tra cấp huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam ghi: “Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả” [9, tr. 309]. Để xây dựng nền hành chính Nhà nƣớc hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cƣơng, năng động, có hiệu lực và hiệu quả, đòi hỏi phải thực hiện tốt nhiều chức năng, nhiệm vụ trong quản lý nhà nƣớc, trong đó có công tác thanh tra. Vì công tác thanh tra là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc, là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nƣớc. Thanh tra chỉ xuất hiện khi có nhà nƣớc và ở đâu có quản lý nhà nƣớc thì ở đó có thanh tra. Thực hiện có hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nƣớc; bảo đảm trật tự, kỷ cƣơng trong hoạt động quản lý nhà nƣớc và trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc. Tổ chức và hoạt động thanh tra Việt Nam ra đời và hoạt động từ rất sớm. Sau khi thành lập Nhà nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, Ban Thanh tra này là tiền thân của các tổ chức Thanh tra Việt Nam ngày nay. Đến năm 2004 lần đầu tiên Quốc hội khóa XI thông qua Luật Thanh tra. Năm 2010 Quốc hội khóa XII thông qua Luật Thanh tra năm 2010 thay thế Luật Thanh tra năm 2004. Kể từ khi tổ chức và hoạt động thanh tra đƣợc chính thức quy định trong luật, công tác thanh tra đã góp phần rất quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm trong quản lý hành chính nhà nƣớc; đã kiến nghị xử lý và đề xuất nhiều biện pháp để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nƣớc; đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khiếm
7. 2 khuyết, sơ hở trong công tác quản lý, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và tăng cƣờng trật tự, kỷ cƣơng xã hội. Luật Thanh tra năm 2010 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động thanh tra. Hàng năm, các cơ quan thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ph hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc. Song trong những năm qua, tổ chức và hoạt động thanh tra cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập nhƣ: Tổ chức, bộ máy các cơ quan thanh tra chƣa đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nƣớc; quan hệ chỉ đạo, điều hành giữa cơ quan quản lý với cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với nhau chƣa thực sự hợp lý; tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra chƣa đƣợc phát huy; quyền hạn của cơ quan thanh tra chƣa tƣơng xứng với chức năng, nhiệm vụ đƣợc pháp luật quy định. Hoạt động thanh tra còn chồng chéo, trùng lặp cả về phạm vi, đối tƣợng; các kết luận, kiến nghị thanh tra chƣa đƣợc thực thi một cách nghiêm chỉnh và còn thiếu những biện pháp cứng rắn, chế tài đủ mạnh. Những hạn chế, yếu kém, bất cập trên đã ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng, hiệu quả công tác thanh tra, làm cho công tác thanh tra chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của quản lý nhà nƣớc và mong muốn của nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta. Cùng với tiến trình cải cách bộ máy nhà nƣớc, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nƣớc nói chung và thanh tra cấp huyện nói riêng là một yêu cầu cấp thiết đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Để làm đƣợc điều đó cần phải đánh giá đầy đủ tình hình thực tiễn của công tác thanh tra cấp huyện trong thời gian qua, cũng nhƣ những vấn đề vƣớng mắc đang đặt ra về tổ chức và hoạt động của thanh tra cấp huyện hiện nay, để từ đó đề ra các giải
8. 3 pháp thích hợp hoàn thiện pháp luật về thanh tra, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra cấp huyện trong thời gian tới. Xuất phát từ những lý do nêu trên tác giả chọn đề tài: “Thanh tra cấp huyện – từ thực tiễn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành luật Hiến pháp và Luật hành chính. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều bài viết chuyên khảo trên các Báo thanh tra, Tạp chí thanh tra và các Báo, Tạp chí chuyên ngành khác đề cập đến tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nƣớc ở những khía cạnh và mức độ khác nhau, trong đó có đƣa ra những đánh giá, nhận xét về thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nƣớc, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nƣớc. Thứ nhất, về các đề tài nghiên cứu khoa học: – “Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc”, đề tài khoa học cấp nhà nƣớc độc lập do tiến sĩ Trần Đức Lƣợng làm chủ nhiệm. Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản, chung nhất về các thiết chế, khái niệm, đặc điểm, vai trò, mối quan hệ giữa các thiết chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài nhằm hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế – xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam [40]. – “Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trong cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa – Luận cứ khoa học phục vụ sửa đổi Luật thanh tra và hoàn thiện pháp luật về thanh tra”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2007 do đồng chí Trần Văn Truyền – Tổng Thanh tra Chính phủ, làm chủ nhiệm. Đề tài đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở

 

MÃ TÀI LIỆU: 10428

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *