Luận văn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Cấp ủy viên cùng cấp

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đồng thời là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong đấu tranh dành độc lập cho dân tộc và kháng chiến chống giặc ngoại xâm đi đến thắng lợi. Ngày nay Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quá trình lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong đó có công tác kiểm tra. Người chỉ rõ: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ phải tăng cường công tác kiểm tra”. Để thực hiện di huấn của Người, các cấp uỷ phải thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện đường lối, chính sách, Điều lệ, nghị quyết và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các tổ chức đảng và đảng viên nhằm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, ủy ban kiểm tra các quận uỷ, huyện uỷ thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, do đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hạn chế các sai phạm của tổ chức đảng và cấp uỷ viên trên tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện uỷ thường xuyên quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy 3
6. chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp của uỷ ban kiểm tra các quận uỷ, huyện uỷ nên đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, trước hết là cấp uỷ đảng và cấp uỷ viên cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã làm hạn chế các sai phạm, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy Đảng và Chính quyền các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra quận, huyện uỷ vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế, bất cập. Chất lượng và kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong công tác kiểm tra, giám sát; chưa coi trọng nhân tố kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực; nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện và khắc phục nhất là đối với cấp uỷ viên cùng cấp. Công tác kiểm tra, giám sát và sự phối hợp của nhiều tổ chức cơ sở đảng, các ban đảng còn nhiều mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ, phong cách công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, việc nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm, đề xuất cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế các vi phạm của ủy ban kiểm tra các quận, huyện là rất cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp của uỷ ban kiểm tra quận, huyện uỷ thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 4
7. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp là vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều cấp lãnh đạo, các nhà khoa học. Đến nay, đã có nhiều công trình, chuyên đề, bài báo nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ viên cùng cấp của uỷ ban kiểm tra các cấp được công bố, tiêu biểu như: Báo Nhân dân, số 19642, ngày 06-6-2009, Để nâng cao chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của tác giả Cao văn Thống; Báo Nhân dân số 19819 ngày 1/12/2009, Đổi mới phương thức chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, của tác giả Cao Văn Thống; Tạp chí kiểm tra số 6,2009, Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, của tác giả Cao Văn Thống; 65 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng, của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, phát hành năm 20013. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội hiện nay – Hoàng Minh Hiểu – Luận án tiến sĩ, khoa học Lịch sử, Học viện chính trị quân sự năm 1999. Báo cáo tổng kết ba năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá X) của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường cường công tác kiểm tra, giám sát” của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2010, năm 2011, năm 2012 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Tổng quan kết quả nghiên cứu các công trình trên đây cho thấy: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo phải có kiểm tra. Lãnh đạo không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Qua nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra, giám sát qua khảo sát đánh giá của các công trình trên cũng cho thấy: Các cấp uỷ quận, huyện thuộc Đảng bộ thành phố 5
8. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, cũng còn nhiều thiếu sót, hạn chế, bất cập, như một số cấp uỷ quận, huyện chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát như: chưa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chưa xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra của cấp mình và chỉ đạo cấp uỷ cấp dưới; chưa chú trọng công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất và giám sát theo chuyên đề; vai trò các cấp uỷ viên đối với công tác kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách còn hạn chế; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục sai sót, khuyết điểm và hậu quả sau kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên trực tiếp chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu của cấp uỷ, nhất là uỷ ban kiểm tra quận, huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chậm tăng cường cán bộ và tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra hoạt động, chưa phát huy được vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ của các ban tham mưu và uỷ ban kiểm tra đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ; chưa chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan trong việc phối hợp với uỷ ban kiểm tra thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do một số cấp uỷ quận, huyện, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra cùng cấp chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, chưa thấy nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp của cấp uỷ; một số cấp uỷ quận, huyện còn phó thác nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình cho uỷ ban kiểm tra cùng cấp thực hiện; một số uỷ ban kiểm tra quận, huyện nhận thức còn hạn chế, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; tổ chức ủy ban kiểm tra và cơ quan kiểm tra quận, huyện còn nhiều bất cập, chưa tương xứng, ngang tầm. Nguyên nhân do đội ngũ cán bộ kiểm tra thiếu về số lượng, một số yếu về chất lượng; chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0235

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *