Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội

Luận văn: Sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội

1. Lý do lựa chọn đề tài Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, dù trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập hay hoà bình xây dựng, Đảng ta luôn xác định yếu tố con người có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội. Phát huy nguồn lực con người và vì hạnh phúc của con người luôn là điểm xuất phát, là đích cuối cùng trong toàn bộ đường lối, chiến lược phát triển của đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nguồn lực con người – nguồn nhân lực, là nguồn lực của mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Vì vậy, phát triển và sử dụng có hiệu quả NNL là yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế quốc dân. Quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường, đặc biệt trong điều kiện cách mạng KH&CN hiện đại, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế… đòi hỏi chúng ta không chỉ đào tạo được đội ngũ người lao động đủ khả năng, trình độ đáp ứng những đòi hỏi khách quan của quá trình ấy, mà điều có tính chất quyết định nhất là quy hoạch sử dụng một cách tối ưu NNL hiện có vào các lĩnh vực, các mục tiêu, các nhiệm vụ KT – XH của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như một số hạn chế, bất cập trong sử dụng NNL cho phát triển KT – XH, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định “Tình trạng thiếu việc làm còn cao. Chính sách tiền lương, thu nhập chưa động viên được cán bộ công chức, người lao động gắn bó, tận tâm với công việc” [VK ĐHXI, tr.168]. Điều đó cho thấy, đào tạo đi đôi với phân bổ, sử dụng NNL một cách hợp lý, hiệu quả đã và đang trở thành một trong các yếu tố then chốt thúc đẩy KT – XH phát triển. Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích 5.903,940 km2 , chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước; 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. 3
6. Đồng Nai là một tỉnh có tốc độ CNH, HĐH và đô thị hóa nhanh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Năm 2010, dân số của Đồng Nai là 2.559.673, có 1.250.000 người trong độ tuổi lao động và gần 1.000.000 người đang làm việc trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau trên địa bàn Tỉnh. Hiện tại NNL ở Đồng Nai vừa thừa, vừa thiếu, mất cân đối cả từ quá trình đào tạo đến việc phân bổ, sử dụng và chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH nền kinh tế. Các chủ trương, chính sách và việc tổ chức thực hiện trên thực tế những vấn đề liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động; đến nghĩa vụ và quyền lợi của tất cả những người lao động nói chung, còn nhiều bất cập, chưa thật sự tạo thêm động lực mới cho kinh tế xã hội của Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững hơn. Với thực trạng trên, việc nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng sử dụng NNL; đề xuất phương hướng và những giải pháp cơ bản trong quá trình quy hoạch, sử dụng NNL đáp ứng yêu cầu phát triển KT – XH ở Đồng Nai hiện nay trở thành yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Sử dụng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Đồng Nai ”, làm luận văn thạc sĩ kinh tế – chuyên ngành kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đào tạo, sử dụng, phát triển NNL cho CNH, HĐH và phát triển KT – XH nói chung, đã có nhiều công trình nghiên cứu ở các góc độ, phạm vi khác nhau, có thể khái quát thành các nhóm công trình sau: * Những công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực nói chung Chương trình KH&CN cấp nhà nước KX-07, HN.1994. Vấn đề con người trong công cuộc đổi mới của Giáo sư Phạm Minh Hạc. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu trong nước và quốc tế, đề tài phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của con người trong tiến trình vận động, phát triển của xã hội nói chung, trong đó chỉ ra: Con người là nguồn lực quan trọng nhất trong công cuộc đổi mới hiện nay. Từ đó, đề tài đưa ra nhưng dự báo, phương 4
7. hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy yếu tố con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Con người và nguồn lực con người trong phát triển (Nhiều tác giả) Trung tâm Khoa học Xã hội nhân văn quốc gia, H, 1995. Cuốn sách đã tập hợp các bài viết, công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới bàn về vấn đề con người theo các góc độ khác nhau; về động cơ hoạt động của con người; mô hình mới về sử dụng nguồn lực con người; trí tuệ hóa lao động và đào tạo chuyên môn; tiếp cận mới đối với chính sách việc làm, con người và môi trường. Phát triển nguồn nhân lực – kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta, của tiến sĩ Trần Văn Tùng và Lê Ái Lâm, H.1998. Cuốc sách đã khái quát những kinh nghiệm về phát triển NNL của các nước trên thế giới, trong đó tập trung vào lĩnh vực GD&ĐT – yếu tố quyết định phát triển NNL. Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực, Viện Phát triển Giáo dục, H. 2002. Cuốn sách này đã tập hợp kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế và xã hội khác nhau với mục tiêu thống nhất quan điểm, chính sách về phát triển NNL. Đồng thời, đề xuất một khung chính sách phát triển NNL nhằm triển khai thành công các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển GD&ĐT. * Nhóm công trình nghiên cứu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số địa phương, ngành, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Tác động của đào tạo nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH, HĐH đến cũng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay, Bùi Thúc Vịnh, luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quân sự, H. 2000. Tác giả chỉ ra sự cần thiết, nội dung và thực trạng đào tạo NNL cho CNH, HĐH và tác động của nó đối với củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NNL đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH và củng cố nền quốc phòng toàn dân. 5
8. Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế – xã hội ở thành phố Đà Nẵng, Lê Quang Hùng, luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, H. 2006. Tác giả khảo sát, nghiên cứu thực trạng chất lượng NNL ở thành phố Đà Nẵng, phân tích làm rõ vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng NNL. Luận giải một cách khoa học NNL chất lượng cao là động lực cho quá trình CNH, HĐH rút ngắn, tiếp cận kinh tế trí thức ở Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta (qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội), Tạ Quang Ngải, luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, H. 2006. Tác giả đã đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hiện nay (qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội), đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta nói chung, ở thành phố Hà Nội nói riêng. Vai trò của quân đội trong phát triển nguồn nhân lực phục vục CNH, HĐH ở nước ta hiện nay, Hoàng Văn Phai, luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quân sự 2008. Tác giả đã luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của quân đội trong phát triển NNL phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của quân đội trong quá trình này. Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội ở Đà Nẵng hiện nay, Lê Văn Hiền, luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng, H 2010. Tác giả luận văn đã đề cập và luận giải một số vấn đề về đào tạo NNL ở thành phố Đà Nẵng thời gian 2001 đến 2010; phân tích làm rõ sự cần thiết phải đào tạo, đào tạo lại NNL; thực trạng về quy mô, phương thức, kết quả đào tạo chuyên môn ngành nghề cho người lao động; đề xuất một số quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo NNL đáp ứng yêu cầu phát triển KT – XH của thành phố đến năm 2020. 6
9. * Nhóm các công trình nghiên cứu về sử dụng nguồn nhân lực Sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH ở nước ta, Trần Kim Hải, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, H. 1999. Tác giả đã tổng quan các khái niệm về NNL và những vấn đề cơ bản trong sử dụng NNL; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NNL ở Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Tổ chức và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động xã hội của Việt Nam trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Phạm Kiên Cường, luận án tiến sĩ. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, H. 2002. Tác giả đã trình bày những giải pháp quan trọng nhằm mở rộng về số lượng, nâng cao về chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong điều kiện Việt Nam mở cửa, hội nhập quốc tế. Sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH ở Ninh Bình, Lê Thị Bích Hạnh, Luận văn thạc sĩ, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên LLCT. Hà Nội 2011. Tác giả luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về NNL và sử dụng NNL trong quá trình phát triển kinh tế. Luận giải yêu cầu, xu hướng, đặc điểm của sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH. Đánh giá những thành tựu, thuận lợi; những khó khăn và hạn chế trong sử dụng NNL; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NNL trong quá trình CNH, HĐH ở Ninh Bình. Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Nxb Giáo dục 2007, Phan Văn Kha, sách tham khảo. Tác giả đề cập và luận giải mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực trạng và giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực ở các trình độ khác nhau. Tuy tiếp cận và luận giải ở những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung các tác giả đều khẳng định vai trò quan trọng của NNL và sử dụng có hiệu quả NNL là yêu cầu tất yếu để thực hiện các mục tiêu KT – XH. 7
10. Có thể chưa thống kê được hết các công trình nghiên cứu có liên quan, nhưng các công trình, đề tài nghiên cứu (mà tác giả được biết) đến nay chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề chung về đào tạo, phát triển NNL; hoặc nghiên cứu NNL ở những ngành nghề cụ thể; hoặc ở một số địa phương. Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều khía cạnh, với cách tiếp cận phong phú, nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu sử dụng NNL cho phát triển KT – XH ở tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, đề tài nghiên cứu của luận văn không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về sử dụng NNL trong phát triển KT – XH ở tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NNL đáp ứng yêu cầu phát triển KT – XH ở Đồng Nai trong những năm tới. * Nhiệm vụ Làm rõ một số vấn đề lý luận về sử dụng NNL trong phát triển KT – XH ở tỉnh Đồng Nai hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng NNL trong quá trình phát triển KT – XH ở tỉnh Đồng Nai. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả NNL cho phát triển KT – XH ở tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn * Đối tượng nghiên cứu “Sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội”. * Phạm vi nghiên cứu Những vấn đề liên quan đến sử dụng NNL trong quá trình phát triển KT – XH ở Đồng Nai từ 2005 – 2013 (tập trung luận giải thực trạng sử dụng 8
11. nhân lực trong ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và khu vực kinh tế ngoài nhà nước; mối quan hệ người sử dụng lao động và người lao động).

 

MÃ TÀI LIỆU: 0455

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *