Luận văn: Sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Sinh kế bền vững là một chủ đề được quan tâm trong các tranh lu ận về phát triển, giảm ghèo và qu ản lý môi tr ường cả trên phương diện lý lu ận lẫn thực tiễn. Từ cuối những năm 1990 trên thế giới đã có các nghiên c ứu áp dụng các lý thuy ết về khung sinh kế để phân tích các cơ hội và thách th ức về sinh kế của người dân ở khu vực nông thôn và ven bi ển, từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững. Sự cố môi trường biển do công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra vào tháng 4 năm 2016 đã ảnh hưởng đến 4 tỉnh ven biển miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và phát tri ển nông t ôn những thiệt hại liên quan sau sự cố môi trường biển và những tác động của nó đến h ạt động khai thác hải sản, cụ thể, tổng số tàu thuyền khai thác hải sản của bốn tỉnh là 16.444 chiếc, với khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 176.334 người phụ thuộ ; hoạt động nuôi trồng thủy sản suy giảm, trên 3.350 ha nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh b ị ảnh hưởng, 3.218 lồng nuôi cá bị chết. Sự cố môi trường Formosa òn gây ra nhi ều khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm thủy, hải sản. Đặc biệt, việc ti êu thụ sản phẩm hải sản từ thị trường của bốn tỉnh bị ảnh hưởng giảm sút nghiêm trọng. Tro g bối cảnh đó, sinh kế của hàng chục ngàn người dân ven biển bị đe dọa; từ đó gây ra các tác động đến sản xuất và cuộc sống của người dân ven biển. Đánh giá ban đầu cho thấy sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra đã ảnh hưởng đến nguồn lực sinh kế, từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động sinh kế và kết quả sinh kế, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của ngư dân các tỉnh miền Trung. Trước những ảnh hưởng nặng nề đó, Chính phủ đã có nhi ều chính sách ban đầu nhằm hỗ trợ cho ngư dân vượt qua khó khăn. Tuy vậy, việc khắc phục sự cố môi trường và tìm giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho ngư dân được xác định là nhiệm vụ bức thiết nhất hiện nay. 1
13. Triệu Phong là một huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Trị, có vùng sinh thái đa dạng bao gồm vùng trung du, vùng đồng bằng và vùng cát ven bi ển. Triệu Phong có b ờ biển dài khoảng 18 km với cửa lạch quan trọng là Cửa Việt, ngư trường đá h bắt rộng lớn, có các lo ại hải sản có giá tr ị kinh tế cao như mực nang, cua, hải sâm, tảo và một số loài cá quý hi ếm…. Vùng ven bi ển của huyện Triệu Phong còn có hi ề u ti ềm năng để phát triển nuôi tr ồng thủy sản, làm muối và khai thác phát tri ển du l ị ch . Năm 2016, sự cố môi trường biển cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản của bà con ngư dân ven biển thuộc 5 xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Phước và Triệu Độ. Theo số liệu thống kê có 852 tàu thuyền khai thác biển bị ảnh hưởng, hơn 3.900 hộ, hơn 10.500 lao động bị ảnh hưởng trực tiế p và gián ti ếp, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hơn 414 ha. Điều đó khiế n s nh kế của hàng ngàn người dân ven biển bị đe dọa, gây ra các tác động đến s ả n xu ấ t và cuộc sống của người dân ven biển. Một năm sau sự cố, việc đánh giá thực trạng sinh kế của ngư dân ven biển huyện Triệu Phong để tìm giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho ngư dân được xác định là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi đã lựa con nghiên cứu đề tài: “ Sinh k ế của ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị”. 2. Câu hỏi nghiên cứu – Đặc điểm sinh kế của ngư dân ven biển là gì? – Thực trạng sinh kế của ngư dân sau sự cố môi trường biển năm 2016 tại các xã ven biển huyện Triệu Phong như thế nào? – Cần có nh ững giải pháp như thế nào đề cải thiện sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven bi ển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị? 2
14. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng sinh kế và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của các hộ gư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven biển huyện Triệu Phong, tỉnh Quả Trị. 3.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễn về sinh kế của hộ ngư dân ven biển; – Đánh giá thực trạng sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven bi ển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; – Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện sinh kế của các hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven bi ển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là sinh kế của các hộ sư dân sau sự cố môi trường biển bao gồm các vấn đề liên quan đến nguồn lực sinh kế, các hoạt động và kết quả sinh kế của hộ ngư dân trước và sau sự cố môi trường biển; các chính sách, giải pháp cải thiện sinh kế cho hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển. 4.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung phân tích thực trạng sinh k ế của hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển. Phân tích sự thay đổi trong các nguồn lực s h kế dẫn đến sự thay đổi các hoạt động sinh kế, xu hướng chuyển đổi và kết quả s h kế. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp ph ần cải thiện sinh kế của hộ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại các xã ven bi ển huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. – Phạm vi không gian: Đề tài thực hiện tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. – Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng các thông tin th ứ cấp từ năm 2013 đến 2017. Thông tin sơ cấp được thu thập trong năm 2017. 3
15. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập số liệu 5.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp Dựa vào số liệu đã công b ố như niên giám thống kê, các lo ại sách báo, t ạp chí, văn bả ở các phòng ban ch ức năng của địa phương như: Sở Nông nghi ệp và Phát triển ô g thôn, UBND huyện, Phòng Nông nghi ệp và phát tri ển nông thôn, Chi cục thống kê, Phòng tài chính k ế hoạch, UBND các xã… Thu th ập số liệu thứ cấp thừ các cơ quan tổ chức, sách báo, bài vi ết trên internet. Cụ thể: Bảng I.1: Thông tin thu thập số liệu thứ cấp Loại số liệu Cơ sở lý lu ận, thực tiễn Số liệu chung về địa bàn nghiên c ứu: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Số liệu về đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, kinh phí bồi thường thiệt hại cho ngư dân Nguồn thu thập Các sách báo , bài gi ảng, giáo trình, các công trình nghiên cứu trước đây, nternet. Các báo cáo v ề tình ình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, dân số lao động của UBND huyện Triệu Phong, các Phòng, ban liên quan Sở Nông nghi ệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, Phòng Nông nghi ệp và phát triển nông thôn huy ện Triệu Phong, Phòng tài chính, UBND các xã Mục đích Tổng quan về lý thuy ết, thưc tiễn liên quan đến sinh kế của ngư dân ven biển Mô t ả, phân tích tình hình kinh tế, xã hội của huyện và xã có liên quan đến sinh kế và huyển đổi sinh kế cho ngư dân Phản ánh m ức độ tác động của s ự c ố môi trường biển đến các ngư dân ven biển và các chính sách hỗ trợ của nhà nước 5.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp Sự cố môi trường biển đã ảnh đến sinh kế của người dân thuộc 5 xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Phước và Triệu Độ. Dựa trên số lượng tàu cá, công su ất tàu, các ho ạt động liên quan đến thủy sản, điều kiện tự nhiên và xã h ội cũng số liệu số lao động bị ảnh hưởng của các xã, tôi ti ến hành chọn 3 xã có tính chất đại diện cho vùng ven bi ển của huyện Triệu Phong đó là: Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng. 4

MÃ TÀI LIỆU: 0151

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *