Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Quyền của người khuyết tật trong pháp Luật, HOT

Luận văn: Quyền của người khuyết tật trong pháp Luật, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngƣời khuyết tật (person with disabilities) là một bộ phận dân cƣ trong xã hội loài ngƣời. NKT có ở tất cả các nƣớc trên thế giới. Theo thống kê gần đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổng số NKT vào khoảng 650 triệu, chiếm 10% dân số thế giới [16, tr.288]. Ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Lao động và thƣơng binh xã hội, hiện có khoảng 6,7 triệu NKT. NKT đƣợc coi là một trong những nhóm thiểu số lớn nhất thế giới và cũng là một trong những nhóm dễ bị tổn thƣơng nhất (bên cạnh các nhóm ngƣời dễ bị tổn thƣơng khác nhƣ: phụ nữ, trẻ em, ngƣời cao tuổi, ngƣời dân tộc thiểu số…), vì tình trạng khuyết tật khiến họ phải chịu những thiệt thòi trên các phƣơng diện của đời sống xã hội. Vấn đề quyền của NKT không chỉ là mối quan tâm của một quốc gia mà là mối quan tâm của cả cộng đồng quốc tế. Tôn trọng và bảo đảm quyền của NKT là vấn đề mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện và là vấn đề mang ý nghĩa kinh tế, xã hội và pháp lý. Năm 1981, Liên Hợp quốc đã phát động “Năm quốc tế ngƣời khuyết tật” thông qua chƣơng trình hành động vì NKT trong năm 1982 nhằm đạt tới một xã hội công bằng cho tất cả mọi ngƣời vào năm 2010. Đến nay, Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế đã ban hành nhiều văn kiện liên quan đến quyền của NKT, trong đó đặc biệt phải kể đến là Công ƣớc quốc tế về quyền của NKT đƣợc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13/12/2006 tại kỳ họp lần thứ 61 và chính thức có hiệu lực vào ngày 03/5/2008 sau khi đƣợc quốc gia thành viên thứ 20 phê chuẩn. Với truyền thống nhân đạo, đoàn kết của dân tộc và chủ trƣơng xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, Đảng và nhà nƣớc ta luôn quan tâm tới chính sách đối với NKT. Tháng 10/2007, Việt Nam đã ký kết tham gia Công ƣớc LHQ về quyền của NKT và ngày 17/6/2010, Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật NKT. Hiện nay, các vấn đề về thực hiện việc bảo đảm quyền của NKT còn nhiều
8. 2 bất cập. Luật NKT đã đƣợc Quốc hội thông qua, nhƣng quyền của NKT lại đƣợc hƣớng dẫn thi hành tại nhiều văn bản pháp luật, thiếu tính đồng bộ, chƣa có một hệ thống Luật, nghị định riêng biệt. Các cơ quan nghiên cứu chính sách, các đề tài nghiên cứu về quyền của NKT còn ít về số lƣợng, hạn chế về nội dung. Việc tuyên truyền tới ngƣời dân chƣa đƣợc quan tâm đúng mức nên mức độ thực thi quyền của NKT trong xã hội là rất khiêm tốn. Do đó, NKT vẫn bị phân biệt đối xử, bị miệt thị, bị lạm dụng và lãng quên. Với những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Quyền của người khuyết tật trong Luật Nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam – nghiên cứu so sánh” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề quyền của NKT, pháp luật về quyền của NKT liên quan đến mọi quốc gia trên thế giới, cho nên đã có một số công trình khoa học nghiên cứu trong và ngoài nƣớc dƣới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, các công trình nói trên còn để lại nhiều khoảng trống, chƣa đề cập một cách toàn diện nội dung, tính khả thi của pháp luật về quyền của NKT. Chƣa có công trình nào tiếp cận dƣới góc độ quyền con ngƣời để nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của pháp luật về quyền của NKT. Tuy nhiên, liên quan tới vấn đề này có một số bài viết tiêu biểu sau: – Pháp luật về quyền của NKT ở Việt Nam hiện nay – TS. Nguyễn Thị Báo, Nxb Tƣ Pháp, Hà Nội – 2011, cung cấp cho tác giả những thông tin về vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật về quyền của NKT, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền của NKT. – Bảo vệ một số quyền cơ bản của NKT: so sánh pháp luật Việt Nam với công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT – ThS. Đinh Thị Cẩm Hà, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – 2011, cung cấp cho tác giả những thông tin mang tính tổng hợp về thực trạng những quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến các quyền cơ bản của NKT đƣợc khuyến nghị trong Công ƣớc LHQ về quyền của NKT.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19507

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *