Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước

Luận văn: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội, công vi ệc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những vấn đề then chốt nhất. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, đặc biệt được sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), các tổ chức quốc tế và nguồn huy động từ nội bộ nền kinh tế của huyện Phú Vang, công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ở huyện Phú Vang trong th ời gian qua đã có nhi ều khởi sắc, góp ph ần làm thay đổi cho diện mạo của huyện. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng được nâng cao và h ệ thống “điện, đường, trường, trạm” ngày càng được đồng bộ hoá đã tạo tiền đề cho kinh tế – xã hội của huyện không ng ừng tăng trưởng, hoà nhập chung vào sự phát triển của tỉnh và của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý v ốn đầu tư còn nhiều bất cập trong các khâu như cấp phát, sử dụng và thanh toán v ốn đầu tư, tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư vẫn còn nhi ều. Huyện Phú Vang nằm giáp trung tâm thành ph ố Huế, nhưng không nằm trên tuyến đường quốc lộ, địa hình đồng bằng và đầm phá ven biển nên nền kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghi ệp, các ngành công nghi ệp và dịch vụ còn nh ỏ lẻ, việc huy động nguồn vốn đầu tư từ nội bộ nền kinh tế của tỉnh còn h ạn chế, chủ yếu dựa vào khai thác quỹ đất, nên việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân cần được chú tr ọng. Với tình hình cả nước đang thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý vi ệc chi tiêu trong xây d ựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước đang rất cần thiết và quan trọng. Để góp ph ần làm sáng t ỏ cơ sở lý luận và hoàn thi ện việc sử dụng có hi ệu quả nguồn vốn NSNN cho đầu tư XDCB tôi l ựa chọn đề tài: “Quản lý vốn đầu tư xây d ựng cơ bản thuộc ngân sác h nhà nước cấp huyệntại huyện Phú Vang, t ỉnh Thừa Thiên Huế”để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. Trong những năm gần đây vấn đề quản lý ngu ồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước đã được nhiều tác giả trong nước quan tâm và nghiên cứu. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều nội dung quan 1
14. trọng về quản lý ngu ồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước, các kết quả đạt được đã có tác động nhất định đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và các địa phương.Trên cơ sở kế thừa các kêt qu ả nghiên cứu trước nhằm định hướng, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tại địa bàn huyện Phú Vang, t ỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện tại địa bàn huyện Phú Vang , tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hoá cơ sở lý lu ận và thực tiễn về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện; – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện Phú Vang giai đoạn 2014-2016; – Đề xuất các giải pháp hoàn thi ện công tác qu ản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện tại địa bàn huyện Phú Vang. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện tại địa bàn huyện Phú Vang, t ỉnh Thừa Thiên Huế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: – Về nội dung: Đề tài này tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác qu ản lý v ốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện tại địa bàn huyện Phú Vang giai đoạn năm 2014-2016 – Về không gian: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tôi đã tiến hành điều tra nghiên cứu các công trình đầu tư xây dựng tại địa huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; 2
15. – Về thời gian: + Số liệu thứ cấp: đề tài nghiên c ứu thực trạng sử dụng vốn NSNN cấp huyện trong đầu tư XDCB từ năm 2014 – 2016. + Số liệu sơ cấp: điều tra các công trình đang xây dựng từ năm 2014 đến 2016 có s ử dụng vốn NSNN, phân tích thực trạng và từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN trên địa bàn huyện Phú Vang đến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp thu thập thông tin – Thu thập số liệu thứ cấp: Từ các số liệu, tài li ệu các phòng, ban c ủa UBND huyện; các số liệu công b ố của Chi cục Thống kê huyện, Cục Thống kê tỉnh, sách tham khảo chuyên ngành, t ạp chí… – Thu thập số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp được thu thập từ việc điều tra 60 cán bộ, công ch ức và cán b ộ của các đơn vị đang công tác tại huyện Phú Vang, t ỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực quản lý NSNN theo m ẫu bảng khảo sát đã được thiết kế sẵn phục vụ cho nghiên cứu về công tác qu ản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN, bao gồm: Công tác quy ho ạch, kế hoạch; Công tác th ẩm định, phê duyệt, đấu thầu, tổ chức thi công và giám sát; Công tác quy ết toán vốn NSNN trong XDCB; Công tác thanh tra, ki ểm tra, đánh giá các công trình sử dụng NSNN.Bên cạnh đó, luận văn cũng tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng cũng như mức độ tác động c ủa các yếu tố này đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN của Huyện. Phương pháp chọn mẫu: luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Dựa vào danh sách thu th ập được, luận văn chọn ra môt cách ng ẫu nhiên 60 đối tượng để tiến hành khảo sát. 4.2.Phương pháp tổng hợp và phân tích: – Phương pháp thống kê mô tả Thống kê mô tả là tổng hợp các phương pháp đo lường, mô tả và trình bày số liệu được ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế bằng cách rút ra những kết luận dựa trên 3
16. những số liệu và thông tin thu th ập được trong điều kiện không ch ắc chắn.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0142

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *