Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Luận văn: Quản lý về hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo pháp luật

Luận văn: Quản lý về hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo pháp luật

1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trước những năm 90 của thế kỷ XX, ở Việt Nam hôn nhân có yếu tố nước ngoài là quan hệ ít phổ biến và chưa thật điển hình. Tuy nhiên, hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế, khi mà Việt Nam tham gia ngày càng sâu, rộng vào các quan hệ quốc tế, thì quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài không còn là hiện tượng ít gặp trong đời sống xã hội mà ngày càng phát triển một cách đa dạng và phức tạp và bộc lộ những hiện tượng tiêu cực. Trong đó có hiện tượng kết hôn giả nhằm hợp thức hóa việc xuất cảnh và định cư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, hiện tượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài vì nhiều mục đích khác nhau, phụ nữ các tỉnh biên giới chung sống với người nước ngoài nhưng không đăng ký kết hôn đang là vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội. Việc điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài trở thành một yêu cầu cấp bách, quan trọng không chỉ góp phần ổn định và phát triển giao lưu dân sự quốc tế, mà còn là nhu cầu thiết yếu của xã hội, hướng đến bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi tham gia vào quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Do vậy, Nhà nước đã ban hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện quyền tự do và kết hôn. Tuy nhiên, các quy định hiện hành không thể dự liệu điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh ngày một đa dạng, phong phú. Đặc biệt, sau khi Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành, chuyển giao thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện thực hiện cùng với những quy định đơn giản hóa về mặt thủ tục nhưng lại thiếu những biện pháp quản lý hiệu quả đã gây ra nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy yêu
8. 2 cầu đặt ra là cần có biện pháp quản lý một cách chặt chẽ để tạo điều kiện cho các quan hệ này phát triển một cách lành mạnh, tránh những rủi ro không đáng có khi công dân Việt Nam tham gia các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, với tỷ lệ kết hôn có yếu tố nước ngoài đứng thứ 18/27 tỉnh biên giới (đứng thứ 2/7 tỉnh giáp biên giới Trung Quốc), nên còn nhiều bất cập đặt ra so với nhu cầu thực tiễn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên khi tham gia vào quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, xong các công trình nghiên cứu hiệu quả mang lại chưa cao. Một số công trình nghiên cứu của các tác giả liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài có thể kể đến: Luận văn thạc sĩ: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu hướng hội nhập” tác giả Nguyễn Cao Hiến; Bài “Vấn đề quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài”, tác giả Thái Công Khanh, Tạp chí Tòa án nhân dân số 04/2000; Bài “Lịch sử phát triển về hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam” Tác giả Nông Quốc Bình, Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 2/2002; Bài “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch trong giai đoạn hiện nay”, tác giả Trần Văn Quảng, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tháng 9 năm 2006; Bài “Một số vấn đề hôn nhân xuyên biên giới với sự phát triển ở
9. 3 Việt Nam hiện nay”, tác giả Đặng Thị Hoa- Viện nghiên cứu gia đình và giới; Số chuyên đề về “Công chứng, Hộ tịch và Quốc tịch”, phần 2 Hộ tịch và Quốc tịch, Bộ Tư pháp, Hà Nội, 2007; Bài“Quản lý Nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài” tác giả Dương Tiến Dũng – Phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc); Bài “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam” tác giả Bành Quốc Tuấn, tạp chí Viện nghiên cứu lập pháp số 21(253), năm 2013; Luận văn thạc sĩ: “Quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài từ thực tiễn tỉnh Long An”, tác giả Nguyễn Thị Hoàng Cúc. Tuy nhiên, các bài viết, các công trình nghiên cứu này đa phần chỉ nghiên cứu chung mà không phân tích các vấn đề có tính hệ thống về mặt lý luận và chỉ ra từng hạn chế, để từ đó đưa ra hướng hoàn thiện cụ thể. Hiện nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở kế thừa một số giải pháp căn bản để hoàn thiện và đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn; Tác giả tập trung nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, nêu lên thực trạng công tác quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài của tỉnh Lạng Sơn. Từ đó, có những đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là đánh giá quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam căn cứ theo pháp luật hiện hành thông qua thực tiễn tỉnh Lạng Sơn từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp khác nhằm bảo đảm quản lý hôn nhân có yếu tố nước ngoài hiệu quả.
10. 4 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, Luận văn cần phải giải quyết được những nhiệm vụ cụ thể sau: – Làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài như: khái niệm, đặc điểm hôn nhân có yếu tố nước ngoài, khái niệm, đặc điểm, nội dung quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, cơ chế quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, các điều kiện bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài. – Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở tỉnh Lạng Sơn. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật làm căn cứ quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài hiệu quả. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là pháp luật về quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và thực tiễn quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 4.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Quản lý nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài là một đề tài rộng, phức tạp, vậy nên, trong khuôn khổ của một luận văn thạc sĩ, tác giả sẽ chỉ tập trung đi sâu nghiên cứu quản lý nhà nước về kết hôn có yếu tố nước ngoài trong những quan hệ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam. – Về không gian nghiên cứu: Đánh giá thực tiễn về hôn nhân có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. – Thời gian nghiên cứu: Từ khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hiệu lực đặt ra những nội dung cần quản lý nhà nước và Luật Hộ tịch năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2016 đến hết năm 2018.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0046

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, VIETELPAY, CHUYỂN KHOẢN
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Đăng nhập Vietel Pay
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *