Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý tuyển sinh vào các trường đại học trong quân đội

Luận văn: Quản lý tuyển sinh vào các trường đại học trong quân đội

1. Lí do chọn đề tài Tuyển sinh đại học quân sự (TSĐHQS) là một phạm trù lí luận của khoa học QLGD. Theo lí thuyết QLGD tổng thể (TQM), việc quản lí chất lượng GD đại học bao gồm quản lí đầu vào, quản lí quá trình đào tạo và quản lí đầu ra. Lí luận TSĐHQS thường được đặt trong lí luận về chất lượng đầu vào của nhà trường. Một trong những quan điểm quản lí chất lượng của các nhà trường đại học hiện nay là quản lí chặt chẽ về chất lượng đầu vào. Lí luận về quản lí chất lượng đầu vào của các trường đại học đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, trong đó có đề cập đến lí luận TSĐH dưới những khía cạnh khác nhau. Cho đến nay, vấn đề TSĐHQS hầu như chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu như một vấn đề độc lập. Quản lí hoạt động TSĐHQS thường được thực hiện theo các văn bản pháp quy, theo mệnh lệnh hành chính là chủ yếu. Một trong những mâu thuẫn lớn nhất của lí luận QLGD đại học hiện nay là các văn bản quy phạm về TSĐH và TSĐHQS ngày càng nhiều, nhưng chất lượng đào tạo đại học nói chung và đào tạo đại học quân sự nói riêng hầu như ít có sự đổi mới. Các văn bản pháp quy về TSĐH không dựa trên một nền tảng cơ sở lí luận QLGD thống nhất, dẫn đến sự chồng chéo, thiếu đồng bộ, thậm trí đối lập nhau. Điều đó đặt ra vấn đề phải nghiên cứu lí luận quản lí TSĐH. Về phương diện thực tiễn, TSĐHQS đang là vấn đề có tính cấp thiết hiện nay. Thực hiện Nghị quyết số 93/ĐUQSTƯ của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, nhiều nhà trường trong quân đội được nâng cấp lên bậc đại học, hoà nhập vào hệ thống các trường đại học của quốc gia. Điều đó làm cho hệ thống các trường đại học trong quân đội ngày càng tăng lên và hoạt động TS vào các trường đại học trong quân đội cũng được mở rộng về quy mô, phạm vi. Sự phát triển của thực tiễn GD đại học trong quân đội đã đặt ra nhiều vấn đề mới về lí luận GD và QLGD đại học. Quản lí các hoạt động TSĐHQS gần 3
8. như chỉ được thực hiện theo kinh nghiệm cá nhân và các địa phương, các vùng miền. Thực trạng đó đã làm nảy sinh các mâu thuẫn mới trong quản lí TSĐHQS. Đó là mâu thuẫn giữa sự phát triển đa dạng hoá của hệ thống nhà trường đại học trong quân đội với khả năng có hạn của đội ngũ cán bộ QLGD; mâu thuẫn giữa sự phát triển nhanh của thực tiễn hoạt động TSĐHQS với trình độ phát triển chậm của lí luận QLGD. Ngày nay, thi TS và quản lí thi TS ở nước ta vẫn là một vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan tâm, thường trở thành điểm nóng, là đề tài được bàn nhiều trên công luận. Các nhà QLGD đã đề xuất nhiều giải pháp cho quản lí thi TS đại học, nhưng hầu như các giải pháp đề xuất đó chưa đi đến sự thống nhất chung về lí luận. Trong khi các nhà khoa học đang còn tiếp tục nghiên cứu về lí luận quản lí chất lượng đầu vào, thì thực tiễn TSĐH vẫn diễn ra, buộc các nhà quản lí phải đưa ra những giải pháp xử lí tình huống. Tình hình đó dẫn đến sự phân vân trong việc đưa ra quyết định và những ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội. Nổi lên các khuynh hướng quan điểm khác nhau về vấn đề có nên tổ chức thi đại học hay không cần thi mà mở cửa đầu vào và kiểm soát chặt đầu ra. Có quan điểm đồng tình với phương án “ba chung” trong thi TSĐH, có quan điểm giao quyền tự chủ cho các nhà trường đại học. Thực trạng đó phản ánh sự lúng túng về lí luận QLGD đại học. Mặt khác, nghiên cứu về quản lí TSĐHQS còn là một yêu cầu tất yếu của quá trình thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá GD, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các nhà trường đại học trong quân đội hiện nay. Lí luận và thực tiễn GD, đào tạo đã chỉ ra rằng, muốn nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong quân đội thì phải đồng thời tác động vào nhiều khâu, nhiều bước, nhưng trước hết phải lựa chọn được nguồn nhân lực đầu vào là những học viên có chất lượng tốt. Để chuẩn hoá chất lượng quá trình đào tạo đại học trong quân đội, trước hết phải chuẩn hoá chất lượng đầu vào của người học. 4
9. Nghĩa là, phải nghiên cứu tìm ra phương thức quản lí tối ưu trong quá trình tổ chức các hoạt động TSĐHQS. Về phương diện cá nhân, bản thân tôi là một cán bộ đang công tác tại Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, đã có thời gian tham gia các hoạt động quản lí TSĐHQS. Những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lí TSĐHQS của cơ quan Cục Nhà trường và những kinh nghiệm cá nhân đã thôi thúc tôi lựa chọn vấn đề “Quản lí tuyển sinh vào các trường đại học trong quân đội” làm đề tài nghiên cứu. Lựa chọn đề tài này, tôi hy vọng sẽ vận dụng được những kiến thức về QLGD vào thực tiễn hoạt động quản lí TSĐHQS theo chức trách được phân công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trên thế giới, mỗi quốc gia, mỗi nền GD đều có những phương thức thi TS khác nhau. Đối với nhiều quốc gia phương Tây, việc thi TS đại học chỉ được xem là một bậc học bình thường như các bậc học khác. Mục tiêu chủ yếu của thi TS là để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho hoạt động của nền kinh tế quốc gia. Đối với người học, mục tiêu của học là để có việc làm. UNESCO đã chỉ ra bốn trụ cột của việc học là “Học để biết, học để làm việc, học để tồn tại và học để chung sống cùng nhau”. Ở các quốc gia châu Á, thi TS thường được tổ chức rất chặt chẽ nhằm tuyển chọn những người có tài vào đào tạo ra những chuyên gia bậc cao cho các lĩnh vực hoạt động của xã hội, đồng thời có thể phát triển thành người quản lí xã hội. Ngoài những mục tiêu học để biết, học để làm việc, tâm lí xã hội còn coi trọng việc “học để làm quan”, “học để làm cán bộ”, “học để đổi đời”. Vì vậy áp lực thi TS thường căng thẳng hơn các nước phương Tây. Ngày nay, nghiên cứu về TSĐH thường được đề cập đến trong các công trình nghiên cứu về chất lượng đầu vào, hoặc là nguồn lực đầu vào của nhà trường đại học. Khuynh hướng này nghiên cứu về chất lượng giáo dục đại học thông qua đánh giá chất lượng đầu vào bằng thi tuyển sinh. Trong cuốn 5
10. sách của Jones, G.A., (1996), tiêu đề là: “Conceptions of Quality and the Challenges of Quality Improvement in Higher Education”. Ontario Institute for studies in Education of the University of Toronta, Toronto, Canada. (Quan niệm về chất lượng và những thách thức của cải tiến chất lượng trong giáo dục đại học: Ontario Viện nghiên cứu Giáo dục thuộc Đại học Toronta, Toronto, Canada), tác giả đã tổng hợp các quan điểm khác nhau về đánh giá chất lượng GD đại học. Trong đó, quan điểm đầu tiên cho rằng, chất lượng GD đại học được đánh giá bằng “Đầu vào”. Vì vậy còn gọi là quan điểm nguồn lực. Nội dung cơ bản của quan điểm này là chất lượng đào tạo của một trường phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng của nguồn lực đầu vào. Trong nguồn lực đầu vào, số lượng và chất lượng sinh viên là quan trọng nhất. Một trường đại học có chất lượng là trường tuyển được nhiều sinh viên giỏi. Như vậy tuyển sinh là khâu đầu tiên để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Ở Việt Nam, trong lịch sử phát triển của GD&ĐT, vai trò của thi TS là một khâu, một bước vô cùng quan trọng. Dưới chế độ phong kiến, thi cử nhằm “vun trồng kẻ sĩ, kén chọn người hiền tài” đảm nhận các chức vụ quản lí xã hội theo khuôn mẫu chế độ phong kiến mà Nho giáo đã quy định. Mặc dù có những hạn chế nhưng thi cử của GD phong kiến Việt Nam thực sự đã là đòn bẩy thúc đẩy việc học tập nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển lựa nhân tài của Nhà nước với quan niệm “Muốn có nhân tài trước hết phải chọn người có học, phép chọn người có học thì thi cử là đầu” (Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí. Khoa Mục chí, t.3, tr.10). Dưới thời phong kiến, tổ chức quản lí các kỳ thi, khoa thi không chỉ là việc của các quan chức GD mà còn được sự quan tâm của chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân. Những năm gần đây, thực hiện quan điểm chuẩn hoá, hiện đại hoá trong giáo dục đại học, đồng thời do nhu cầu cấp thiết của xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục, nhiều công trình nghiên cứu về quản lí chất 6
11. lượng giáo dục đại học đã và đang đề cấp đến vấn đề TSĐH với những cách tiếp cận khác nhau. Trong giáo trình “Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học” của nhóm tác giả: Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Phương Nga, Lê Đức Ngọc, Trần Hữu Hoan, John J. McDonald [12] đã đưa ra các phương thức đánh giá chất lượng GD trong các nhà trường đại học. Theo quan điểm này, chất lượng của một trường đại học phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của trường đó. TS vào các trường đại học chính là quá trình tuyển chọn nhân lực đầu vào cho các trường đại học. Một trường đại học tuyển chọn được số lượng sinh viên có chất lượng cao qua kỳ thi TS sẽ là điều kiện thuận lợi đảm bảo việc sinh viên tiếp thu có chất lượng trong quá trình đào tạo. Vì vậy rất cần phải coi trọng bước thi TS để tuyển chọn nguồn nhân lực trong các trường đại học. Tuy nhiên khi nghiên cứu về TS đại học mà chỉ coi trọng đó là một góc độ tuyển chọn nguồn nhân lực đầu vào của các nhà trường thì sẽ dẫn đến coi nhẹ các bước quan trọng khác trong quá trình đào tạo. Điều đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo trong các nhà trường đại học. Một số tác giả tiếp cận nghiên cứu vấn đề TSĐH dưới góc độ một khâu, một bước của quá trình đào tạo ở nhà trường đại học. Tiêu biểu cho quan điểm này có các tác giả Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng với cuốn “Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai – vấn đề và giải pháp” [10]; Tác giả Lê Viết Khuyến với bài “Đổi mới tổ chức quá trình đào tạo, cấu trúc và nội dung chương trình các cấp học ở bậc đại học”; Tác giả Phạm Văn Lập với bài “Một số vấn đề về phát triển chương trình đào tạo trong giáo dục đại học” trong cuốn: “Giáo dục học đại học” [16]. Các nghiên cứu theo khuynh hướng này cho rằng, trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học thì TS là một khâu đầu tiên trong quy trình đó. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận, đánh giá như vậy thì chưa 7
12. thực sự đúng với vai trò và vị trí của TS trong các trường đại học.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0456

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *