Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Luận văn: Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Huế, HAY

Luận văn: Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Huế, HAY

1. Lý do chọn đề tài luận văn Với bất kỳ quốc gia, địa phƣơng nào hay tổ chức nào để duy trì các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch, định hƣớng và quản lý hiệu quả đều phải có nguồn thu ngân sách. Do vậy, có thể nói ngân sách có vai trò rất quan trọng đối với mỗi quốc gia nói chung cũng nhƣ ở Việt Nam. Từ khi nƣớc ta chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng thì đòi hỏi nhà nƣớc phải có nguồn thu ngân sách đảm bảo nhằm góp phần phát triển KT-XH một cách bền vững, thực hiện đƣợc sự điều tiết nền kinh tế vĩ mô và thực hiện công bằng xã hội. Điều này phụ thuộc vào việc quản lý các nguồn thu NSNN. Để huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhằm thực hiện mục tiêu chi của nhà nƣớc thì các hình thức thu NSNN phải phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của địa phƣơng, đất nƣớc ở mỗi thời kỳ. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế nhƣ hiện nay, các hình thức thu NSNN ở địa phƣơng đã từng bƣớc thay đổi, điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ tập trung nguồn thu cho NSNN, là công cụ điều chỉnh vĩ mô quan trọng của nhà nƣớc. Hơn nữa, quản lý thu NSNN góp phần đảm bảo tập trung nguồn lực tài chính để điều tiết một cách hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, cũng nhƣ kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, khai thác, bồi dƣỡng và động viên vào NSNN một cách công bằng, hợp lý là vấn đề đƣợc nhà nƣớc cũng nhƣ chính quyền các địa phƣơng rất quan tâm hiện nay. Thị xã Hƣơng Thủy là một đơn vị cấp huyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế nằm tiếp giáp với thành phố Huế về phía Nam, có nhiều tiềm năng, thế mạnh nhƣng thu ngân sách hàng năm chỉ đáp ứng đƣợc khoảng 52% cho nhiệm vụ chi, phần còn lại đƣợc bổ sung từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.
12. 2 Tuy nhiên, không vì lý do đó mà tình hình KT-XH của địa phƣơng kém phát triển, mà ngƣợc lại thị xã Hƣơng Thủy luôn nỗ lực phấn đấu và đã tạo đƣợc chuyển biến tích cực về KT-XH, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,7%/năm. Nhiều công trình kinh tế, hạ tầng quan trọng của địa phƣơng đã đƣợc đầu tƣ hoàn chỉnh, dịch vụ, công nghiệp-TTCN phát triển đã góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của Tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt đƣợc thì vẫn còn những hạn chế cả về thể chế, chính sách, định hƣớng quản lý điều hành, đặc biệt là hạn chế về công tác quản lý các nguồn thu NSĐP nhƣ: Chƣa có các biện pháp để áp dụng một cách đồng bộ, khoa học dẫn đến tình trạng thu thuế chƣa cao, thu ngân sách chƣa bao quát hết nguồn thu, vẫn còn tình trạng thất thu thuế, các nguồn thu ngân sách còn hạn chế và chƣa đƣợc nuôi dƣỡng tốt. Công tác quản lý các nguồn thu con bỏ sót, chồng chéo; vẫn chƣa quan tâm đúng mức trong việc phối hợp chỉ đạo thu ngân sách nên hiệu quả còn thấp; Công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể với chính quyền chƣa đồng bộ. Bộ máy quản lý nguồn thu thuế chƣa chuyển biến kịp thời với sự vận hành của nền kinh tế nhƣ sự đa dạng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý ngày càng cao của DN, tính chất tinh vi phức tạp của các hành vi trốn thuế. Việc tập trung thực hiện các chính sách, chiến lƣợc và các giải pháp tạo mới, nuôi dƣỡng, kích thích tăng trƣởng nguồn thu gắn với việc thu đúng, thu đủ nhằm phát huy đƣợc nội lực trong phát triển KT-XH đã và đang đƣợc chính quyền địa phƣơng từng bƣớc quan tâm.

 

MÃ TÀI LIỆU: 10378

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *