Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Kiên Giang, HAY

Luận văn: Quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Kiên Giang, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Trong nh ng năm qua, báo chí nƣớc ta đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nƣớc, vừa là diễn đàn của nh n d n. Báo chí về cơ bản đã hoạt động đúng pháp luật, đúng định hƣớng, tuyên truyền kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Đặc biệt trong 30 năm qua, thực hiện đƣờng lối đổi mới, hội nhập quốc tế, báo chí nƣớc ta đã chủ động, tích cực và có nhiều sáng tạo, góp phần vào việc truyền bá, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣa đƣờng lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc vào cuộc sống. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu cung cấp thông tin ngày càng cao. Do đó, báo chí càng phải n lực không ngừng để mang đến cho công chúng nh ng thông tin nhanh nhạy, kịp thời; đồng thời phải đảm bảo tính ch n thực, chính xác, tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ƣơng 9 (khóa XI) và c ng nhiều văn bản của Đảng và Nhà nƣớc đã khẳng định đƣợc tầm quan trọng của công tác tƣ tƣởng-văn hóa nói chung, công tác báo chí nói riêng; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc n ng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nƣớc về báo chí. C ng với sự phát triển chung của cả nƣớc, hoạt động báo chí của tỉnh Kiên Giang cũng khá sôi động, các cơ quan báo chí của tỉnh gồm: Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình và Tạp chí Chiêu Anh Các (của Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh). Ngoài ra, c n có cổng thông tin điện tử, trang thông tin
9. 2 điện tử, các bản tin và đặc san của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Nhìn chung, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nh ng đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nh n d n; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phƣơng về các chủ trƣơng, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phản bác kịp thời nh ng luận điệu sai trái của các thế lực th địch; góp phần định hƣớng dƣ luận, tạo đƣợc sự đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh hoạt động ngày càng ổn định, phát triển cả về số lƣợng, chất lƣợng và đội ngũ nh ng ngƣời làm báo ngày càng n ng cao tay nghề, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của ngƣời d n, truyền tải thông tin ngày càng phong phú, nhanh chóng kịp thời, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động báo chí ở tỉnh c n bộc lộ nh ng hạn chế nhất định: Công tác x y dựng các văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch phát triển và quản lý báo chí của tỉnh c n nhiều bất cập, lúng túng, chậm so với yêu cầu. Nội dung thông tin, tuyên truyền từng lúc chƣa kịp thời; chƣa mang tính định hƣớng lớn; chƣa thực sự tự đổi mới trƣớc xu thế phát triển của thời đại; chƣa kịp thời dự báo, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của địa phƣơng; thiếu nh ng bài viết chuyên s u, mang tính thời sự. Sự phối hợp gi a các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nƣớc về báo chí và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh trong việc cung cấp thông tin cho báo chí chƣa chặt chẽ, kịp thời; việc giải quyết các vi phạm trong lĩnh vực báo chí c n yếu, nể nang nên các sai phạm vẫn tiếp diễn; trình độ, năng lực của cán bộ quản lý báo chí và phóng viên, biên tập viên có mặt c n hạn chế chƣa theo kịp nhu cầu thực tế; chƣa mở rộng thêm đƣợc nhiều đối tƣợng bạn đọc mới; cơ chế, chính sách chƣa kịp thời đổi mới.

 

MÃ TÀI LIỆU: 19074

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *