Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại sở khoa học và công nghệ

Luận văn: Quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại sở khoa học và công nghệ

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Trước đây đã có một thời người ta chỉ coi trọng máy móc thiết bị, coi công nghệ là trung tâm của sự phát triển cho nên chỉ hướng vào hiện đại hoá máy móc công nghệ mà xem nhẹ vai trò của con người, không chú trọng đến công tác quản lý nguồn nhân lực đặc biệt nguồn NLCLC dẫn tới chất lượng nguồn nhân lực không tương xứng với sự phát triển. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Nếu như trước đây sự dư thừa lao động phổ thông là một lợi thế thì ngày nay nguồn NLCLC của mỗi quốc gia sẽ là lợi thế, là vũ khí hiệu quả nhất để đạt được thành công một cách bền vững. Trong xu thế toàn cầu hoá, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thì lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn NLCLC dồi dào. Nguồn nhân lực đang thực sự trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia Nguồn nhân lực trong một tổ chức cũng giố g như nguồn nhân lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của một tổ chức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của ngành. Do đó, hiện nay công tác quản lý nguồn NLCLC trong tổ chức khoa học công nghệ đang là vấn đề được nhiều tổ chức khoa học công nghệ quan tâm. Hơn nữa, nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức khoa học công nghệ ngày càng cao, đủ năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao và đề xuất những giải pháp phát triển khoa học và công nghệ trong nước đồng thời hội nhập theo xu thế phát triển khoa học công nghệ chung của thế giới. 1
11. Sở KH&CN tỉnh Quảng trị là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng trị thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ hoạt động trong tất cả các ngành khoa học kỹ thuật. Sở KH&CN tỉnh Quảng trị có nhiệm vụ chính trị lớn nhất là tổ chức và thực hiện nghiên cứu khoa học theo các đề tài các cấp hàng năm nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phục vụ sản xuất của ngành. Đồng thời kết hợp triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu thông qua các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật để nhằm phục vụ sản xuất của ngành. Với nhiệm vụ quan trọng đó, nhân lực chất lượng cao và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò rất quan trọng, quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở KH&CN tỉnh Quảng trị. Để nhân lực chất lượng cao của Sở KH&CN tỉnh Quảng trị có thể phát huy tối đa năng lực thì cần phải thực hiện tốt công tác quản lý để xây dựng được đội ngũ công chức, viên chức và người lao động vững mạnh và ổn định, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong những năm qua, công tác quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được Ban Lãnh đạo Sở chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay nhân lực hất lượng cao tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị đang gặp phải một số khó khăn như sau: Lực lượng cán bộ khoa học có trình độ và kinh nghiệm nghiên cứu trong Sở có xu hướng g ảm dần, một số cán bộ trẻ sau một thời gian công tác tích lũy được một số kinh nghiệm oặc sau khi được cử đi đào tạo nâng cao trình độ lại có xu hướng xin chuyển công tác… n n Sở đã xác định việc củng cố phát triển nguồn NLCLC để xây dựng Sở KH&CN thành một đơn vị nồng cốt của ngành và của tỉnh là nhiệm vụ chính trị của Sở. Vậy, thực trạng quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao của Sở KH&CN tỉnh Quảng trị như thế nào, đã đạt được những kết quả và còn tồn tại những hạn chế gì cần phải khắc phục, cần phải áp dụng những giải pháp gì để có thể nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao của Sở? Đây là lý do tôi chọn đề tài “Quản lý nguồn NLCLC tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ với hy vọng có thể góp phần cải thiện chất lượng nguồn NLCLC tại các Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị 2
12. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao, luận văn phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng công tác quản lý nguồn NLCLC tại Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn NLCLC tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn NLCLC ở cơ quan HCNN – Đánh giá thực trạng quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân. – Nêu phương hướng đề xuất những giải pháp khả thi nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị. 3. Đối tượng và phạm vi ng iên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Nội dung: Luận văn nghiên cứu công tác quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam – Phạm vi về không gian: Thông qua nghiên cứu trường hợp tại Sở KH&CN tỉnh Quảng trị. – Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu từ năm 2014 đến nay và đề ra giải pháp đến năm 2025 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập các công trình nghiên cứu có liên quan đến NLCLC và chính sách quản lý NLCLC đã được công bố như: đề tài nghiên cứu, giáo trình, sách tham khảo, 3
13. các bài tạp chí khoa học chuyên ngành, các bài viết mang tính nghiên cứu và trao đổi trên internet, các văn bản của tỉnh Quảng trị về KH&CN, văn bản của chính phủ về KH&CN, niên giám thống kê, các báo cáo của các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị, các ngành có liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các báo cáo khoa học, các tạp chí, bài báo có liên quan. – Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát bảng hỏi. Đối tượng điều tra bao gồm 33 công chức và ban lãnh đạo gồm: Giám đốc, trưởng, phó, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị Nội dung bảng hỏi được chia thành các nội dung nhỏ tương ứng với mục tiêu nghiên cứu về xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. Số lượng đơn vị mẫu: 105 (toàn bộ CBCCVC, LĐ của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị) 4.2. Phương pháp thống kê phân tích Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp được thực hiện với cách tiếp cận hệ thống dữ liệu thứ cấp bằng các tài liệu tham hảo, số liệu thông tin thực tế thu thập tại Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. Luận văn sẽ phân tích chất lượng nguồn nhân lực và có các cơ sở để so sánh. Để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 4.3. Phương pháp điều tra khảo sát Các cá nhân được khảo sát điều tra là 33 công chức chuyên môn có chất lượng cao và ban lãnh đạo gồm: Giám đốc, trưởng, phó, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. Kết quả thu thập được từ bảng câu hỏi phỏng vấn và bảng câu hỏi khảo sát điều tra được phân tích và đánh giá chủ yếu qua các thống kê mô tả đơn giản. Việc nhận xét, phân tích, nhận định vấn đề được áp dụng theo quan điểm so sánh, từ số liệu trong các bảng biểu để làm cơ sở phân tích đưa ra kết quả cụ thể. Qua đó, đánh giá thực trạng, nêu ra những hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác quản lý nguồn nhân lực có chất lượng cao tại các phòng, ban, trung tâm của 4
14. Sở KH&CN tỉnh Quảng trị nhằm đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện việc quản lý nguồn nhân lực có chất lượng cao của Sở. 5. Đóng góp của đề tài Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có một số đóng góp nhất định sau: -Đánh giá được thực trạng NLCLC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị qua đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và những mâu thuẫn đặt ra cần giải quyết -Đưa ra các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn NLCLC cao của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị 6. Kết cấu luận văn Luận văn gồm có 3 phần chính Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung ngh ên cứu – Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao trong cơ quan hành chính nhà nước – Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị – Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại Sở KH&CN tỉnh Quả g trị Phần III: Kết luận 5

 

MÃ TÀI LIỆU: 0181

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *