Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở

Luận văn: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở

1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI đã nêu rõ: “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhà trường các cấp cần phải tập trung đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục, trong đó đổi mới khâu quản lý hoạt động chuyên môn của đội ngũ giáo viên giữ vai trò trọng yếu. Bởi vì trong nhà trường, đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng nhất, họ là lực lượng chủ chốt quyết định chất lượng dạy học; hoạt động chuyên môn của giáo viên nếu được quản lý chặt chẽ, khoa học sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI chỉ rõ: “Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tạo sự chuyển biến đồng bộ, vững chắc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền giáo dục theo chuẩn hóa hiện đại hóa, xã hội hóa… Đổi mới phương thức quản lý giáo dục, quản lý trường học… là khâu đột phá rất quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục”. Trong nhà trường THCS, đội ngũ giáo viên được tổ chức thành tổ chuyên môn theo nhóm môn học. Tổ chuyên môn là mắt xích quan trọng trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Hoạt động của tổ chuyên môn quyết định trực tiếp đến sự phát triển của nhà trường và chất lượng dạy học của thầy và trò. Tổ chuyên môn của giáo viên do hiệu trưởng thành lập trên cơ sở những người có cùng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn được đào tạo cũng như phẩm chất của họ; tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ lãnh đạo tổ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chất lượng chuyên môn của giáo viên THCS phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có trình độ quản lý hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên môn. Để các tổ chuyên môn hoạt động có chất lượng và hiệu quả, thì các chủ thể quản lý phải có năng lực điều hành đến từng giáo viên. Trong trường THCS, các chủ thể quản lý hoạt động chuyên môn gồm: Hiệu trưởng, 5
4. phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên phải nắm vững chương trình môn học, phương pháp đặc trưng của từng môn học để chỉ đạo và tổ chức hoạt động chuyên môn. Vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông cũng như trường THCS đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, song mỗi địa bàn và cấp học khác nhau sẽ có nét đặc thù riêng. Trường THCS Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng có nét đặc thù riêng về quản lý hoạt động tổ chuyên môn cần làm rõ, từ đó có biện pháp quản lý hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Qua nhiều năm làm công tác giảng dạy và quản lý ở một số trường THCS Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; bản thân thấy rõ vai trò quan trọng của các chủ thể quản lý đối với hoạt động của các tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục của nhà trường. Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS thuộc Quận Hai Bà Trưng còn nhiều bất cập như: tính kế hoạch hoạt động chuyên môn chưa thực sự khoa học, chất lượng sinh hoạt chuyên môn chưa cao, phương pháp quản lý còn chưa đổi mới, các chế độ dạy học và công tác thanh, kiểm tra chuyên môn chưa duy trì chặt chẽ … ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học của giáo viên và uy tín giáo dục của nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ” làm luận văn cao học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Với quan điểm con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển, Đảng và Nhà nước ta chủ trương coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển đất nước. Trên cơ sở nhận thức đó, trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ Hội nghị Trung ương 4 khóa VII, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển giáo dục. Trong đó, để nâng cao chất lượng giáo dục, Đảng hết sức coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục; những văn bản gần đây đã thể hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020 đã chỉ rõ “Giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…”, để làm được điều này cần phải “…phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ…”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Mọi việc thành bại 6
5. đều do cán bộ mà ra”; hay “Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”. Các học giả nghiên cứu về lý luận quản lý, cũng như các nhà quản lý hiện đại trên thế giới đều cho rằng, cán bộ quản lý là nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự thành bại của các tổ chức trong việc thực hiện các mục tiêu chung. Trong trường THCS, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn (TTCM) là các cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời họ cũng là chủ thể quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường; họ có vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động chuyên môn trong nhà trường THCS. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng quản lý chuyên môn giỏi, nhiệt tình, mẫu mực, năng động, sáng tạo, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, là nền tảng cho chiến lược phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Gần đây có một số tài liệu có liên quan đến việc bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn như: cuốn “Sổ tay hiệu trưởng trường dân tộc nội trú” của nhóm tác giả do Đỗ Ngọc Bích chủ biên có nói về việc dựa vào đội ngũ cán bộ quản lý để đẩy mạnh hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn; tăng cường kiểm tra việc dạy học trên lớp; xây dựng tập thể sư phạm và coi đây là giải pháp rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Tác giả Nguyễn Văn Lê trong cuốn “Người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở” cũng có đề cập đến vai trò của các chủ thể quản lý trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. Nhìn chung, những nghiên cứu nói trên chủ yếu đề cập đến những vấn đề lý luận chung của quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, còn nghiên cứu về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn chỉ đề cập đến khi có liên quan. Tuy vậy, tất cả đều thống nhất về vai trò quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản lý chuyên môn cho các chủ thể, coi như đây là một giải pháp then chốt nhằm đổi mới hoạt động quản lý chuyên môn trong các trường học. Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi muốn đi sâu hơn cơ sở lý luận, khảo sát thực tiễn và trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà 7
6. trường THCS trên địa bàn cho phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0450

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *