Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

1. Lý do chọn đề tài cho phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Qua thực tiễn hoạt động cách mạng và xây dựng đất nước, chúng ta có khẳng định thành quả to lớn trong bảo vệ và xây dựng tổ quốc của cách mạng Việt Nam gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước có nền chính trị ổn định, an ninh ngày 21 tháng 5 năm 2004 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự thống nhất trong quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác này. Hiện nay, hệ thống văn bản pháp quy về công tác thi đua, khen thưởng được triển khai và ban hành trên mọi lĩnh vực ngành nghề, từ cấp trung ương cho đến địa phương. Tuy nhiên, để vận hành được bộ máy thi đua khen thưởng phải có một lực lượng cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt. Tại Kết luận số 83-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, đã chỉ ra các nhiệm vụ chính yếu đáp ứng cho công tác thi đua, khen thưởng hiện nay đã đề cập đến vấn đề tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng: , hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế” “Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và công tác tham mưu đề xuất của tổ chức bộ máy và CB TĐKT, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới”. 3
7. Những năm qua công tác bồi dưỡng CB TĐKT của TP.HCM, tuy đã được quan tâm thực hiện, song nhìn chung kết quả chưa được như mong muốn và còn nhiều bất cập về khâu quản lý, nhất là khâu xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, công tác đảm bảo, đội ngũ giáo viên, hình thức và phương pháp bồi dưỡng… Thực tiễn đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của Thành phố, điều đó đã thúc đẩy chúng tôi lựa chọn vấn đề: “ làm đề tài luận văn tốt nghiệp, đây là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa, giá trị thực tiễn và chưa có công trình nào nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trên thế giới: hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiền phong có đủ khả năng lãnh đạo và tổ chức phong trào”. Trong cách mạng vô sản, khi giành được chính quyền Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cán bộ của Đảng càng có vai trò quan trọng. Từ thực tiễn xây dựng cán bộ của Đảng trong những năm đầu chính quyền Xô viết non trẻ, V.I.Lênin tiếp tục khẳng định: “Nghiên cứu con người, tìm ra những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay đó là vấn đề then chốt; nếu không thế thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”. V.I.Lê-nin đã chỉ ra rằng thi đua có tính tự phát trong quá trình hiệp tác lao động có “sự tiếp xúc xã hội” của con người sẽ thay đổi về chất trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Thi đua và cạnh tranh là động lực phát triển kinh tế, song, thi đua hơn hẳn cạnh tranh ở tính nhân đạo vì sự phát triển toàn diện của xã hội và con người. Nhiệm vụ của Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô viết là phải tổ chức các phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa để phát huy tính tháo vát, tinh thần thi đua, óc sáng tạo của đông đảo quần chúng nhân dân trên quy mô 4
8. thật sự to lớn. Phải đưa những cán bộ ưu tú vào tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua. Trong quá trình tổ chức, phát động phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô viết sẽ phát hiện ra những nhân tài thực sự để đề bạt vào những chức vụ cao trong bộ máy quản lý của Nhà nước. Do đó, có thể thấy, công tác cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho phong trào thi đua là một trong những yếu tố tiên quyết để hình thành và phát động phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ. Việc tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa có xét đến đặc điểm các loại lao động, lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích nghề nghiệp của người lao động. Trong thế giới hiện đại, thi đua xã hội chủ nghĩa không tách rời cách mạng khoa học – công nghệ mà bao trùm tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Vì thế, thành phần xã hội của những người tham gia thi đua cũng trở nên đa dạng. Mô hình của Liên Xô trước đây được xem là một thí dụ điển hình trong việc tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng. Thi đua xã hội chủ nghĩa đã thực sự là một động lực thúc đẩy Liên Xô phát triển thành một siêu cường trên thế giới. Đến khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở đó bị lâm vào khủng hoảng, thì cũng là lúc, thi đua xã hội chủ nghĩa bị xem thường và trở nên hình thức, sinh ra nhiều tiêu cực. Đây được xem như một bài học đối với việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ở nước ta hiện nay. Ở Việt Nam: Thấm nhuần tư tưởng các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -Lênin về cán bộ và vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của người cán bộ cách mạng; ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng xây dựng cán bộ của Đảng. Với tư tưởng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đã trực tiếp mở trường đào tạo cán bộ và trực tiếp giảng dạy, huấn luyện cán bộ, đào tạo cán bộ cách mạng tiền bối của Đảng ta. 5
9. Thực tiễn Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chứng minh, thắng lợi là do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đào tạo, bồi dưỡng được cán bộ, đảng viên có đủ năng lực tổ chức, lãnh đạo nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Khi đất nước rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, “ngàn cân treo sợi tóc” bởi nạn thù trong, giặc ngoài: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, Hồ Chí Minh xác định: để giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, khâu then chốt là xây dựng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, ngay sau khi chính quyền mới được thành lập, Người đã quan tâm đến việc chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn cán bộ. Năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: với tư cách là người lãnh đạo, cán bộ chính là những “mưu sĩ” của Đảng, người “đầy tớ” của nhân dân, chứ không phải là làm “quan cách mạng”. Người viết: “Cán bộ là những người đem chủ trương, chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khởi xướng và phát triển phong trào thi đua ái quốc, vận dụng nghệ thuật khen thưởng, tuyên dương, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích và đoàn kết mọi cá nhân, tập thể trong xã hội để phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng con người mới, năng động, sáng tạo vươn lên, khắc phục khó khắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Từ những nghiên cứu trên, có thể thấy Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu vận dụng sáng tạo những tư tưởng, quan điểm về phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa của V.I Lê-nin để hình thành và tổ chức phong trào thi đua tại Việt Nam với tên gọi là thi đua ái quốc. Một trong những vấn đề cơ bản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan 6
10. tâm và chỉ đạo là công tác chuẩn bị cho phong trào thi đua ái quốc: “Về phong trào thi đua ái quốc, tôi đồng ý với cụ là cần phải có cán bộ được huấn luyện hẳn hoi”, đây là thư gửi cụ Tôn Đức Thắng, Trưởng ban Trung ương vận động thi đua ái quốc, bức thư được viết vào tháng 11 năm 1948, sau 05 tháng Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Điều đó cho thấy vấn đề cán bộ thi đua nói chung và bồi dưỡng cán bộ thi đua nói riêng là một trong những yêu cầu tiên quyết để hình thành, phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc và công tác khen thưởng. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất, năng lực cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nói riêng từ trước đến nay đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và đây cũng là lĩnh vực được chọn làm đề tài nghiên cứu của các chuyên ngành về quản lý giáo dục, công tác cán bộ và công tác quản lý hành chính. Có thể đưa ra một số công trình, đề tài và bài viết tiêu biểu của các tác giả có liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn này. – Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ: Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trong tiến trình cải cách hành chính, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002. – Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm: Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. – Lê Chi Mai: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở – vấn đề và giải pháp (Tạp chí Cộng sản số 20/2002). – Bùi Thiện Tích: Đảm bảo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở TP.HCM đến năm 2005, TP.HCM, 2002. – Lê Thị Vân Hạnh: Đào tạo, bồi dưỡng công chức để nâng cao năng lực thực thi (Tạp chí quản lý nhà nước số 103/2004). 7

 

MÃ TÀI LIỆU: 0203

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *