Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Luận văn: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nguồn vốn đầu tư phát triển của nhà nước nói riêng và của toàn xã hội nói chung ngày càng tăng, góp phần quan trọng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian qua huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN). Nhìn chung, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư nên đã có nhiều đống góp to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Các dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả, điều này đã mang lại cho địa phương một hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, diện mạo xã hội đang từng bước khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc sử dụng vốn Ngân sách nhà nước vào đầu tư xây dựng cơ bản, trên địa bàn huyện cũng còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải giải quyết như: Do xuất phát điểm thấp, hệ thống các văn bản pháp quy chưa được đồng bộ dẫn đến việc triển khai ở cơ sở còn lúng túng, lực lượng cán bộ có chuyên môn quản lý đầu tư chưa nhiều, dẫn đến tì h trạng còn sai phạm trong quản lý, hiệu quả đầu tư chưa cao… Công tác bố trí và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư XDCB nổi lên một số vấn đề như: nguồn vốn ngân sách huyện bố trí cho các dự án hàng năm thấp, chưa tương xứng với nhu cầu; tiến độ thực hiện dự án chậm; khả năng giải ngân thấp so với yêu cầu; công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành chậm, kéo dài, công trình chậm đưa vào khai thác sử dụng, dẫn đến hiệu quả sau đầu tư hạn chế. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn thạc sỹ kinh tế của mình. 1
14. 2. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU – Các vấn đề lý luận liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN, quản lý vốn đầu tư và quản lý vốn đầu tư từ NSNN? – Những kinh nghiệm nào từ thực tế để quản lý vốn đầu tư nói chung? Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng? ở các địa phương trong nước và trong tỉnh? – Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương có ảnh hưởng đến công tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư? – Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị như thế nào? – Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư nói chung và từ NSNN nói riêng? – Những giải pháp nào để hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị? 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng ông tác quản lý đầu tư XDCB từ NSNN tại huyện Cam Lộ trong những năm qua, đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới. 3.2. Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn huyện Cam Lộ. + Phân tích đánh giá thực trạng quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của UBND huyện Cam Lộ những năm vừa qua, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được và nguyên nhân của nó. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN của UBND huyện trong thời gian tới 4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 2
15. 4.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Đề tài tâp trung nghiên cứu, đánh giá về thực trạng quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cam Lộ. Về không gian: Hoạt động quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN của UBND huyện Cam Lộ trong thời gian qua. Về thời gian: + Đối với số liệu thứ cấp: đề tài thu thập và phân tích tình hình quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 – 2016 trên địa bàn huyện Cam Lộ. + Số liệu sơ cấp: Được thu thập qua khảo sát ý kiến, điều tra các cán bộ, doanh nghiệp tham gia quản lý và thực hiện các công trình XDCB bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa phương trong thời gian 2014 – 2016. + Các giải pháp đề xuất áp dụng cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1. Phương pháp thu thập t ông tin số liệu 5.1.1. Thông tin, số liệu thứ cấp – Đối với số liệu thứ cấp, phương pháp thu thập số liệu như sau: + Xem xét các văn bản, chính sách, các báo cáo tổng kết của các cấp, các ngành và các nguồn số liệu thống kê + Tổng quan các dữ liệu hiện có về lĩnh vực đầu tư xây dụng cơ bản đặc biệt là xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước r n các sách, báo, tạp chí, các báo cáo tổng kết hội nghị, hội thảo Các tài liệu này đã nêu lên số liệu chính thức về thực trạng quản lý dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN của UBND huyện Cam Lộ trong giai đoạn 2014-2016. 5.1.2. Thông tin, số liệu sơ cấp Nguồn số liệu sơ cấp: Thu thập thông qua điều tra, phỏng vấn các các cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, các Phòng ban chức năng của huyện có liên quan như Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế – Hạ Tầng, Kho bạc, Phòng Thanh Tra, Phòng Tư Pháp, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đơn vị thi công và các cán bộ tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã và đang làm công tác quản lý vốn NSNN. 3
16. – Thiết kế phiếu phỏng vấn gồm có 3 phần: + Phần thứ nhất: Những câu hỏi nhằm thu thập những thông tin cơ bản về đối tượng được điều tra, phỏng vấn + Phần thứ hai: Sử dụng thang điểm Likert 5 mức độ từ 1 đến 5 (tương ứng với: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Tạm được; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý) để phỏng vấn các đối tượng đang làm công tác quản lý nhà nước và các đối tượng đang là nhà thầu tư vấn, thi công về các tiêu chí có liên quan đến công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn huyện. – Phương pháp chọn mẫu: Tiến hành phỏng vấn các cán bộ, nhà thầu tư vấn, thi công có liên quan đến công tác quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn huyện Cam Lộ, tổng cộng 60 người, cụ thể: + Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện: 04 người + Kho bạc Nhà nước: 04 người + Phòng Tài chính – Kế oạch: 05 người + Phòng Kinh tế – Hạ tầng: 03 người + UBNG huyện: 03 người + Phòng Tư Pháp: 02 người + Phòng Thanh Tra: 03 người + Phòng Nông nghiệp & phát triển nong thô : 03 người + Đơn vị hưởng lợi (8 Xã và 01 Thị trấn): 18 gười + Đơn vị tư vấn, thi công thi công: 15 người Đây là các đối tượng có liên quan trực tiếp và am hiểu rõ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Cam Lộ. – Phương pháp điều tra: Tiến hành điều tra phỏng vấn trực tiếp các đối tượng

 

MÃ TÀI LIỆU: 0389

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *