Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Luận văn: Quản lí nhà nước về đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông

Luận văn: Quản lí nhà nước về đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông

1. Tính cấp thiết của đề tài iáo dục và đào t o là ộ phận quan tr ng trong sự nghiệp cách m ng của ảng, Nhà nư c và của d n tộc Việt Nam. T m quan tr ng của ngành giáo dục và đào t o đ được ảng ta nhi u l n nêu ra trong các văn kiện. n đ nh t, trong Ngh qu ết i hội i i u ảng toàn quốc l n thứ X tiếp tục nh n m nh: i m i căn ản và toàn diện giáo dục, đào t o; phát tri n nguồn nh n lực, nh t là nguồn nh n lực ch t lượng cao” là một trong a đột phá chiến lược và khẳng đ nh nhiệm vụ tr ng t m Phát hu nh n tố con ngư i trong m i lĩnh vực của đ i sống x hội; tập trung x dựng con ngư i v đ o đức, nh n cách, lối sống, tr tuệ và năng lực làm việc; x dựng môi trư ng văn hóa lành m nh”. Phát tri n giáo dục và đào t o là quốc sách hàng đ u, là một trong nh ng động lực quan tr ng thúc đ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đ t nư c, là đi u kiện đ t o ra và phát hu lợi thế c nh tranh quốc tế của Việt Nam v nguồn lực con ngư i trong quá tr nh toàn c u hoá. là trách nhiệm của toàn ảng, của hệ thống ch nh tr x hội, của toàn d n, trong đó các nhà giáo là nh ng ngư i trực tiếp thực hiện và gi vai tr qu ết đ nh trực tiếp đến ch t lượng giáo dục. T chức Văn hoá và giáo dục của Liên hợp quốc (UNES O) c ng đ khu ến cáo rằng m i cuộc cải cách giáo dục đ u t đ u từ ngư i giáo viên. Trong hệ thống giáo dục ph thông, ậc T PT là ậc h c cuối c ng. Giáo dục T PT là nhằm giúp h c sinh củng cố và phát tri n nh ng kết quả của giáo dục trung h c c s , hoàn thiện h c v n ph thông và nh ng hi u iết thông thư ng v k thuật và hư ng nghiệp, là giai đo n quan tr ng ph n luồng đ đào t o ậc h c cao h n ho c đào t o ngh , h nh thành nguồn nh n
11. 2 lực tư ng lai của đ t nư c. giáo dục T PT thực sự có ch t lượng cao phải đảm ảo đồng ộ v các đi u kiện như nội dung chư ng tr nh, giáo khoa, c s vật ch t; đồng th i phải k đến vai tr n ng cốt của đội ng giáo viên i ch t lượng, nh n cách, ph m ch t đ o đức và l tư ng của đội ng giáo viên s ảnh hư ng trực tiếp đến sản ph m mà h đào t o ra. Nhận thức được t m quan tr ng đó, ảng và Nhà nư c ta luôn xác đ nh quản l đội ng giáo viên, đ c iệt đội ng giáo viên trung h c ph thông công lập có vai tr vô c ng quan tr ng. i u nà c ng đ được khẳng đ nh t i văn kiện hội ngh l n thứ 2 an ch p hành TW khóa 8: iáo viên là nh n tố qu ết đ nh ch t lượng của giáo dục và được x hội tôn vinh. iáo viên phải có đủ đức tài.” c Ninh là t nh thuộc v ng ồng ằng sông ồng và là một trong 8 t nh thuộc v ng inh tế tr ng đi m c ộ, khu vực có mức tăng trư ng kinh tế cao, giao lưu kinh tế m nh của cả nư c, t o cho c Ninh nhi u lợi thế v phát tri n và chu n d ch c c u kinh tế. Trong nh ng năm qua, ngành D- T t nh N đ từng ư c trư ng thành và đ t được nh ng thành quả đáng kh ch lệ. Song, trư c êu c u đ i m i D và phát tri n kinh tế – x hội hiện na , c n phải tăng cư ng h n n a ch t lượng nguồn nh n lực và phát hu tối đa sức m nh của đội ng cán ộ, giáo viên. n khai thác, sử dụng, quản l nguồn nh n lực nà như thế nào đ đ t hiệu quả cao nh t. Xu t phát từ nh ng l do nêu trên, tôi ch n đ tài: làm luận văn tốt nghiệp. 2. T nh h nh nghiên c u liên quan đến đề tài luận v n QLNN v đội ng giáo viên nói chung và đội ng giáo viên T PT công lập nói riêng là một v n đ đ được nhi u nhà khoa h c ph n t ch, nghiên cứu, có th đ cập đến một số công tr nh, ài viết tiêu i u như sau:

 

MÃ TÀI LIỆU: 20225

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *